Hopp til innhold

BUP i Drammen må skjerpe seg

BUP i Drammen er for dårlig på selvmordskartlegging blant barn og unge. Det mener Helsetilsynet.

Drammen sykehus

Helsetilsynet er ikke helt fornøyd med Vestre Vikens tilbud til barn og unge ved BUP.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestre Viken helseforetak har hatt besøk av Helsetilsynet. Alt er ikke på stell, går det fram av tilsynsrapporten.

Det gjelder blant annet kartlegging av selvmordsproblematikk når barn og unge kommer inn til vurdering. Pasientbehandlingen tar også for lang tid. Dessuten foretas det ikke kartlegging av pasientens rusproblematikk.

Drammen BUP

Kritikken er spesielt rettet mot Drammen BUP. Tilsynet har tatt for seg barn mellom sju og 15 år som skal ha hjelp for uro og utagerende adferd, og mistanke om ADHD. Undersøkelsen gjelder også barn og ungdom over 12 år som kommer til behandling på grunn av tristhet og depresjon.

Helsetilsynet har gjennomgått 31 journaler. I 24 av journalene var det ikke gjennomført kartlegging av selvmordsrisiko og heller ikke ruskartlegging.

Mellom første og andre konsultasjon hos BUP skal det ikke gå mer enn 3 uker. I 12 av sakene hadde BUP oversittet denne tidsfristen.

I 19 av sakene var det ikke satt diagnose innenfor kravet om maks 13 uker. Diagnose blir ofte ikke satt før epikrisen skrives, heter det i tilsynsrapporten.

Mangelfull utredning

Kritikken går også på manglende bruk av utredningsplan, dårlig oversikt over tidsbruk, og manglende rutiner for å følge opp pasienter som ikke kommer til avtalt time.

Det foreligger en prosedyre for bekymringsmeldinger til barnevernet, men prosedyren er upresis og kan føre til at reglene ikke blir fulgt. BUP kritiseres også for svak oppfølging av varslingsplikten til kommunene.

God behandling er helt avhengig av korrekte diagnoser basert på gode henvisninger og gode utredninger, påpeker Helsetilsynet. Drammen BUP mottok i 2013 1031 henvisninger og er den største av de fem BUP-ene i Vestre Viken HF.

Stor arbeidsbelastning

BUP Drammen har svart Helsetilsynet at arbeidsbelastningen for den enkelte medarbeider er for stor og at dette utgjør den største risikoen for svikt.

På grunn av stor arbeidsbelastning tas det heller ikke ut rapporter som gjør det mulig å følge med på den enkelte behandlers oppgaver og resultater.

I intervjuene som helsetilsynet har gjennomført ved BUP kommer det fram at det er lite fokus på pasientenes behov for individuell plan, og plikten til å varsle kommunene var ikke kjent for alle.