Brattskott-saken ruller videre

Halden kommune erklærer at utbygger på det mye omtalte Brattskott-feltet har tapt sin sak på alle punkter. Nå har utbygger anket saken.

Halden kommune

Som en følge av at Halden kommune har vedtatt reguleringsendring på Hovsfjellet, har Brattskott AS ikke lenger rettslig interesse i å få behandlet påstanden om ugyldighet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den mye omtalte Brattskott-saken dreier seg om tomtefeltet Hovsfjellet på Brattskott i Halden kommune.

I 2009 var feltet ferdig opparbeidet, og det var klart for salg av 69 tomter.

Utsiktstomtene ytterst på fjellet, med utsikt over Iddefjorden, fikk et kommunalt bygge- og deleforbud.

Derfra og ut har saken versert i flere rettsinstanser og vært til behandling i kommune, hos Fylkesmann og i Miljøverndepartementet.

Les også:

Lang vei for utbygger

Det var Halden kommune som opprinnelig la ned bygge- og deleforbudet på Brattskott.

Deretter ble saken anket, og behandlet av Fylkesmannen i Vestfold, som settefylkesmann. Der fikk kommunen medhold, og saken ble igjen anket til Miljøverndepartementet.

Halden kommunes egne nettsider heter det at Oslo tingrett nå har avvist Brattskotts AS søksmål om bygge- og deleforbud på Hovsfjellet.

I følge kommunens nettsider påpeker Oslo tingrett at et midlertidig bygge- og delingsforbud vil gjelde frem til reguleringsspørsmålet er endelig avgjort.

Ugyldig påstand

Halden kommune skriver videre på sine nettsider:

"For tingretten framstår det på denne bakgrunn som klart at det aktuelle bygge- og delingsforbudet bortfalt da Halden kommune vedtok endringene i reguleringsplanen den 28. oktober 2010."

Dette planvedtaket, sier tingretten, får samtidig bindende virkning for alle tiltak innen planområdet.

"Da det tidligere bygge- og delingsforbudet bortfalt med den endrede vedtatte reguleringsplanen for området, og Brattskott nå kan søke om utbygging av boligfeltet, mener Oslo tingrett at det heller ikke foreligger rettslig interesse for å prøve gyldigheten av det tidligere vedtaket i saken."

Oslo tingrett har avvist Brattskott AS sin påstand om at reguleringsplanen som Halden kommune vedtok 28. oktober 2010 er ugyldig.

Les også:

Norges lover

Oslo tingrett har avvist Brattskotts AS søksmål om bygge- og deleforbud på Hovsfjellet. Avgjørelsen falt den 31. januar i år, og er nå anket til lagmannsretten.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

Tapt på alle punkter

Tingretten har likeledes avvist Brattskott AS sin påstand om at bestemmelsene i reguleringsplan for Hovsfjellet i Halden kommune, vedtatt 29. september 2005, er ugyldig.

I praksis betyr dette at Brattskott AS har tapt saken på alle punkter, skriver kommunen på nettet.

Dette medfører også at Halden kommunes vedtak om bygge- og deleforbud, og senere reguleringsvedtak ikke ble kjent ugyldig av retten.

Det foreligger ifølge kommunens nettsider ingen innsigelser mot gjeldende reguleringsplan av oktober 2010, og retten legger således til grunn at den nye reguleringsplanen fullt ut er bindende.

Brattskott AS ved Anne Sofie og Ludvig Birger Moksness ble av Oslo tingrett i tillegg pålagt å betale kr 9 500 i saksomkostninger til Miljøverndepartementet.

​- Har anket saken

- Vi vil prøve lovligheten i bygge- og deleforbudet, og har anket denne saken, sier utbygger på Brattskott, Ludvig Moksness til nrk.no.

Gjennom sin advokat Ola Brekken ble det sendt en anke til Borgarting lagmannsrett gjennom Oslo tingrett den 7. februar i år.

Oslo tingrett skriver i sin dom den 31. januar 2011 blant annet:

"Slik retten ser det, medfører da ikke en dom for at det midlertidige bygge- og deleforbudet er ugyldig at den nye reguleringspalnen fra 2010 faller bort, og at den forrige planen fra 2005 gjelder.

En slik dom medfører bare at det midlertidige forbudet er ugyldig. Siden Brattskott nå kan søke om tiltak uhindret av dette forbudet, har selskapet ikke lenger konkret og aktuell interesse i å få fastslått at det er ugyldig."

Advokat Ola Brekken skriver i sin anke at han oppfatter Oslo tingretts uttalelse bygget på feilaktig rettsanvendelse og en feilaktig oppfatning av situasjonen i den foreliggende sak.

Han mener derfor at Oslo tingretts kjennelse må oppheves.

Furu

Anmeldelse av ulovlig hogst, gigant-bot og senere opphevelse av bot, hører med i det som synes å være en uendelig lang tomtefeide på Brattskott i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vil gå til sak

- Hvis anken viser at det ikke var lovlig å nedlegge et bygge- og deleforbud, vil det bli rettet søksmål mot Staten eventuelt også kommunen, sier Ludvig Moksness.

Han har tidligere varslet at enkeltpolitikere i utvalget, som stemte for å anmelde ham for ulovlig hogst på Hovsfjellet, vil bli saksøkt personlig.

Han ble ilagt en bot på 750 000 kroner, for ulovlig hogst, som statsadvokaten senere fjernet.

Moksness har uttrykt sterk undring over at politikerne gikk imot administrasjonen i Halden kommune, som ikke anbefalte å gå til anmeldelse av ham, fordi de mente hogsten kunne ha vært gjort av uaktsomhet.

- Hvis denne anken viser at det er gjort feilaktige vedtak, så vil det bli tatt rettslige skritt mot politikerne personlig, sier Moksness.

- Har skapt usikkerhet

Bebyggelsen på de ti ytterste tomtene på Hovsfjellet er vedtatt skal trekkes ti meter bakover på Hovsfjellet. De ti husene er også pålagt en redusert byggehøyde.

Utbygger sier til nrk.no at de politiske beslutningene som er gjort, og den massive mediaomtalen saken har fått lokalt, har skapt vansker for ham.

- Bygge- og deleforbudet har helt klart virket negativt for dette tomteprosjektet. Vi har blant annet ikke kunnet selge de beste tomtene på hele feltet, sier Moksness til nrk.no.

Han understreker at de som kjøper tomt ikke har noe å frykte.

- Kjøperne forholder seg til den gjeldende reguleringsplanen, sier han.