Kraftverk bøtelagt etter fiskedød

Hellefoss kraft AS har fått et overtredelsesgebyr av NVE på 900 000 kroner etter store mengder fisk døde som følge av lav vannstand.

Hellefoss

Hellefoss Kraftverk AS i Øvre Eiker har fått bot etter tørrlegging og fiskedød.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Norges Vassdrag- og Energidirektorat har ilagt Hellefoss Kraft AS i Øvre Eiker kommune i Buskerud et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner for brudd på aktsomhetsparagrafen i vannressursloven.

– Dette er en sak der manglende aktsomhet fikk konsekvenser som fiskedød og stranding av yngel og elvemusling. Vi ser alvorlig på dette, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn.

Tar det svært alvorlig

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt. Styreleder i Hellefoss Kraft AS, Erik Andersen sier at de så langt ikke har bestemt seg om de vil legge inn en klage.

– Vi tar gebyret til etterretning, og vil gjøre en vurdering på det nå.

Andersen sier at de tar saken svært alvorlig.

– Vi har hatt fullt fokus på dette siden høsten 2013, og også iverksatt flere tiltak. Dette er en svært uheldig hendelse hvor vi gjorde en feil. Da må man godta at man får et gebyr.

Én meter lavere vannstand

I begynnelsen av september 2013 var det lite vann i Drammenselva. Dette førte til varierende vannføring fra det øverste kraftverket ved Geithus og ned til Hellefoss kraftverk.

Ved inntaksbassenget til kraftverket er det installert en regulator som skal sørge for at vannstanden nedstrøms kraftverket ikke faller brått. Når vannstanden synker 20 centimeter, sender regulatoren et signal til kraftverkets driftssentral.

7. september i fjor fikk sentralen et slikt signal, men signalet ble ignorert. Vannstanden sank med om lag en meter, og dette ble ikke tatt hånd om før etter åtte timer.

Betydelig fiskedød

NVE skriver i en pressemelding at den momentane vannstandsreduksjonen førte til tørrlegging av store areal i inntaksbassenget med stranding av betydelige mengder yngel av laks og ørret, og elvemusling.

De skriver videre at også fisketrappen ble tørr og de fiskene som oppholdt seg der døde.

Direktoratet mener at den manglende aktsomheten fra Hellefoss kraftverk ved denne hendelsen er en grov overtredelse.

– Eierne plikter å drive kraftverket med aktsomhet Dette betyr at kraftverket skal driftes slik at man unngår skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser, samtidig som man fyller de krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom, avslutter Leirset.