Kommunetabbe koster Halden dyrt

Halden kommune inngår forlik med paret, som har kjempet i fem år for å få bygge hytte ved Femsjøen.

Lars Øyvind Johannessen

FÅR ERSTATNING ETTER KOMMUNETABBE. Lars Øyvind Johannessen opplever etter fem års kamp mot Halden kommunes tekniske etat at rådmannen skjærer igjennom og tilbyr erstatning.

Foto: Privat

Halden kommune erkjenner å ha tabbet seg ut i hyttesak ved Femsjøen og tilbyr erstatning.

Da to hyttetomter ble fradelt fra gården Gjesteby ved Femsjøen i 2007, bestemte kommunen hvor tomtene skulle ligge - mellom 50 og 70 meter fra Femsjøen.

Men mens den ene av de to tomteeierne fikk ja til å bygge, fikk Lars-Øivind Johannessen og Tove Irene Hansen avslag, på tross av at begge tomtene var innenfor 100-metersonen til Haldenvassdraget.

Årsaken var at Halden kommune, etter å ha anvist hytteplasseringene, oppdaget at tomtene lå i et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde).

- Derfra og ut har dette vært en konstant kamp mot teknisk etat, med store ergelser og hyppige tilbakeslag , sier Lars Øyvind Johannessen til NRK.no.

Les også:

Hyttetomt Femsjøen

KUNNE HA VÆRT EN IDYLL. - Dette er en sak Halden kommune har håndtert meget kritikkverdig. Alle som ser på denne saken vil raskt se at den er behandlet på en svært dårlig måte, sa daværende fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn til NRK i august i 2009. (Arkivfoto av Johannessens og Hansens tomt ved Femsjøen)

Foto: Privat

Fikk bygge, fikk ikke bygge

- Vi ble kalt inn til møte i kommunens tekniske etat den gangen. Der ble vi fortalt at det hadde skjedd en "glipp", og at det ikke skulle vært tildelt tomter innenfor 100-metersonen til Haldenvassdraget, forteller Lars-Øivind Johannessen.

På spørsmål om hvorfor naboen fikk bygge på sin tomt, som ligger i samme avstand fra sjøen, fikk han ikke noe godt svar.

Underveis har saken gått i skytteltrafikk mellom politikere, administrasjon og Fylkesmannen i Østfold.

- Det har vært helt forferdelig å måtte passe på at de riktige papirene kom frem til Fylkesmannen i Østfold, og politikerne i Halden.

Hva det kan skyldes at Halden kommunes tekniske etat ikke er i stand til å håndtere papirer riktig, slik vi har opplevd i vår sak, er mer enn jeg kan fatte, sier Johannessen.

Gjentatte ganger oppdaget han at politikerne, som skulle fatte beslutninger og Fylkesmannen som var involvert i saken, ikke fikk fullstendige opplysninger lagt foran seg.

Siden saken startet i 2007 har han fått byggetillatelse, som senere er trukket, for deretter å få byggetillatelse igjen.

I kjølvannet av de byggetillatelsene han har fått har det dukket opp protest fra Fylkesmannen, og klager fra naboene, med tihørende ankeprosesser.

Les også:

Refset av Fylkesmannen

Fylkesmannen i Østfold har underveis bekreftet overfor NRK at det er en 100 meters vernesone rundt dette området i Haldenvassdraget, men at det er opp til kommunen å bestemme hva som kan bygges innenfor denne grensen.

Fylkesmannen kalte sommeren 2009 Halden kommunes behandling av "Hyttesaken i Femsjøen" kritikkverdig og dårlig.

I et brev til Halden kommune skriver Fylkesmannen at man kunne ha forfulgt saken, men at den offentlige forvaltningen av saken ville ha satt tomteeierne Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen i en så vanskelig skvis at man avsto fra å anke kommunens beslutning om å la hytteeier få bygge.

- Alle som ser på denne saken vil raskt se at den er behandlet på en svært dårlig måte, sa daværende fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn til NRK.

Les også:

Avviser erstatningskrav i hyttesak

ERSTATNING BLANKT AVVIST. 'For at kommunen skal være erstatningspliktig må det ha oppstått et økonomisk tap. Etter det kommunen er kjent med er hytta på gnr 90, bnr 17 ikke oppført. Det er således ikke oppstått noe økonomisk tap', het det fra Halden kommunes tekniske etat 2011.

Foto: Faksimile brev fra Halden kommune

Overkjører teknisk etat

I 2011 fikk Halden kommune en erstatningssak på bordet fra Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen.

Paret hevder å kunne dokumentere, at de på grunn av kommunalt sommel og feilvurderinger fra kommunen gjennom prosessen, er påført ekstra kostnader og økte utgifter til hytteprosjektet på rundt 300 000 kroner.

Men fra daværende kommunalsjef Åsmund Bråtekas og enhetsleder i teknisk etat Asbjørn Montelius, var det ingen erstatning å hente.

Fra avslaget heter det:

"For at kommunen skal være erstatningspliktig må det ha oppstått et økonomisk tap. Etter det kommunen er kjent med er hytta på gnr 90, bnr 17 ikke oppført. Det er således ikke oppstått noe økonomisk tap."

Det heter videre:

"Saksbehandlingen i forbindelse med byggesøknad på gnr 90, bnr. 17 i Torpedalen har vært faglig forsvarlig. Det var riktig vurdert av kommunen å kreve søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs vassdraget.

Ulikebehandlingen av de to byggesakene på gnr. 90, bnr 16 og gnr. 90, bnr. 17 er saklig begrunnet. Fylkesmannens begrunnelse for opphevelsen av kommunens byggetillatelse av 15.9. 2009 gir ikke grunnlag for å hevde faglig uforsvarlig saksbehandling."

Men rådmann Eivind Hansen deler ikke teknisk etats vurdering av hvordan kommunen har håndtert saken.

- Ja, i dette forliket vi nå har tilbudt ligger det en erkjennelse av at kommunen har håndtert saken på en feilaktig måte, sier Hansen til NRK.no.

Les også:

Gransket av Kontrollutvalget

Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen klaget underveis på at de ble nektet å bygge.

Av ansatte i kommunen ble de to gjort oppmerksomme på, at Halden-politikeren Edna Henriksen (Ap) - hvis familie har nabohytta til Johannessens og Hansens tomt, hadde engasjert seg i saken, og forsøkt å hindre at Johannessen og Hansen fikk bygge sin hytte.

Overfor NRK bekreftet Henriksen at hun hadde tatt opp saken med utvalgsleder i teknisk hovedutvalg, Svein Olaussen (Ap) og ansatte i teknisk sektors byggesaksavdeling.

Til NRK sa Henriksen, at hennes intensjon med henvendelsene utelukkende dreide seg om å gjøre administrasjonen oppmerksom på at hyttetomtene lå i 100-metersbeltet rundt Femsjøen.

Også Østfold kommunerevisjon noterte seg Henriksens uttalelser, men kunne ikke finne at hun hadde forsøkt å påvirke saken.

Kontrollutvalget grasket "Femsjøen-saken", og konklusjonen var at Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen var havnet i en "byråkratisk hengemyr".

Eivind Hansen

FORHOLDER SEG IKKE TIL DETALJER. Rådmann Eivind Hansen sier 'Femsjøen-saken' har gjennomgått en helhetlig vurdering av rådmannens jurister, og at Kommunerevisjonens og Fylkesmannens rapporter og innspill har veid tungt. Revisjonen mener i rapport fra 2009, at dersom du søker om byggetillatelse i Halden kommune, så er behandlingen og utfallet, om du får bygge eller ikke, ganske vilkårlig og personavhengig.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

- Godt dokumentert av revisjonen

Eivind Hansen sier til NRK at rådmannsstabens jurister har vurdert hele bildet av saken, men ikke gått inn i detaljene.

- Østfold kommunerevisjon og Fylkesmannen i Østfold har vurdert og sett på denne saken. Det foreligger også rapporter. Vi har ikke gått inn i detaljene i saken, men vi forholder oss til den kritikken som er kommet fra andre parter.

Blant annet funnene som er dokumentert av Kommunerevisjonen og Fylkesmannen, sier Eivind Hansen.

I følge Østfold kommunerevisjon er vedtak i Femsjøen-saken signert av personer uten nødvendig myndighet, og revisjonen mener saken er gjennomgående svakt dokumentert og lite etterprøvbar.

Et springende punktet i saken, slik revisjonen oppfatter det, er om det i det hele tatt var nødvendig å søke om dispensasjon for å bygge Johannessens og Hansens hytte på tomta ved Femsjøen.

Vil ikke si noe om forliksbeløp

Verket paret eller rådmann Eivind Hansen ønsker ikke å si noe om størrelsen på forliket, som er tilbudt.

- Vi ønsker ikke å kommentere størrelsen på det foreslått forliket. Det er et forhold mellom partene, sier rådmannen.

Etter det NRK erfarer, er forliksbeløpet et godt stykke unna det paret har krevd i erstatning fra Halden kommune, og forliksbeløpet skal lyde på 100 000 kroner.

- Vi har vurdert erstatningskravet, og kommet til at det er berettiget at kommunen har et ansvar i denne saken, og vi ønsker da å forlike saken, sier rådmannen.

Lars-Øyvind Johannessen

- FULL SEIER. - Vi ble tilbudt null og niks i erstatning av lederne i teknisk etat i 2011. Jeg håper ingen andre behøver å bli utsatt for noe slikt fra kommunen, som vi har blitt utsatt for av teknisk etat, sier Lars Øyvind Johannessen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Full seier

- Vi finner dette svært gledelig og betrakter forliket som en full seier. Det er prisverdig at rådmann Eivind Hansen griper fatt i dette, og rydder opp, sier Lars Øyvind Johannessen.

Han er kritisk til at de samme ansatte, som håndterte saken fra start av i 2007, også deltok i behandlingen av erstatningssaken, som endte med avslag i 2011.

- Forliksforslaget fra rådmannen fortoner seg som veldig ryddig, sier Lars Øyvind Johannessen.

Han forteller at støtten har vært massiv fra mange mennesker i Halden, og trekker spesielt frem Fremskrittspartiets Per Egil Evensen, som i følge Johannessen har stått skulder ved skulder med samboerparet, helt til nå forliket er et faktum.

- Det er rart, og det er ufattelig tungt å havne i en slik situasjon vi her har gjort, helt uforskyldt. Vi kjøpte tomta via et lokalt eiendomsfirma, vi forhørte oss i kommunen om forholdene, og Halden kommune anviste oss tomt på stedet.

Det har kostet oss veldig mye energi og penger, og har i perioder fratatt oss gnisten knyttet til det å bygge denne hytta. Jeg håper inderlig ikke at andre mennesker i Halden behøver å oppleve noe slikt, som det vi har gjort, sier Lars Øyvind Johannessen.