Ber fylkesmannen avgjøre tvist om pengeplassering

Revisor mener kommunen har brutt kommuneloven. Kontrollutvalget i Halden kommune ber fylkesmannen løse tvisten.

Halden kommune rådhuset

LOVLIG ELLER ULOVLIG? Revisjonsselskapet Deloitte mener kommunen pyntet på tallene for 2013 med lånte penger, noe rådmannen er uenig i.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kontrollutvalget i Halden kommune vedtok onsdag å sende saken om de ubrukte lånemidlene fra 2013, som ble plassert på driftskonto, til Fylkesmannen i Østfold.

Revisjonsselskapet Deloitte mener kommunen pyntet på tallene for 2013 med lånte penger, noe rådmannen er uenig i.

– Kommunen er med dette i brudd med kommunelovens § 50, heter det i rapporten «Kvalitetssikring av kontrollutvalgets redegjørelse av likviditetssituasjonen i Halden kommune» fra Deloitte AS.

Les også:

Skjerpet vedtak

Deloitte har konkludert med at kommunen har brutt kommunelovens § 50, der det blant annet heter at lån skal finansiere investeringer til formål som øker kommunens formue. Det er ikke adgang til å finansiere løpende drift med lånemidler.

Kontrollutvalgssekretariatet mener at det er snakk om "påstand mot påstand" og ba Kontrollutvalget om å sende saken til Fylkesmannen i Østfold, slik at en ny vurdering og tolkning av lovanvendelsen kan bli gjennomført

Fra sakspapirene heter det:

"Ettersom Halden kommune er underlagt økonomisk kontroll av fylkesmann kan revisjonsrapport og rådmannens kommentarer oversendes fylkesmannen for en vurdering og tolkning.

Det anbefales derfor at kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende sakens dokumenter (revisjonsrapport og rådmannens kommentarer) til fylkesmann for vurdering i lys av kommunelovens § 50.

Videre bør saken fremmes på nytt i kontrollutvalget når Fylkesmannens svar foreligger."

Kontrollutvalget fulgte i går sekretariatets innstilling, og ber også fylkesmannen vurdere kommunens praksis i forhold til den økonomiske situasjonen den er i.

Les også:

Mener kommunen kan sette penger på driftskonto

Ole Kristian Rogndokken

ENIG MED RÅDMANNEN. Ole Kristian Rogndokken, som er daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund, sier kommunen er i sin fulle rett til å sette opplånte penger på driftskontoen.

Foto: NKRF

Rådmannen avviser at kommunen bryter kommunelovens § 50. Rådmann mener også at revisjonens anbefaling om å sette penger på sperret konto er et langt skritt tilbake i forhold til å ha en effektiv og rasjonell finansforvaltning, slik kommuneloven legger opp til.

Ole Kristian Rogndokken, som er daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund, sier til NRK at saken i Halden ligner på en sak fra Bergen i 2010, og at kommunen er i sin fulle rett til å sette opplånte penger på driftskontoen.

– I en uttalelse fra Kommunaldepartementet til Bergen kommune i 2010 slår departementet fast at det ikke er krav om likviditetsmessig skille mellom midler knyttet til drift og midler knyttet til investering.

All ledig likviditet i en konsernkontoordning, herunder også ubrukte lånemidler, kan derfor nyttes til å dekke en kommunes betalingsforpliktelser som gjelder utgifter i driftsregnskapet, sier Rogndokken.

Han mener det ikke skal spille noen rolle om en kommune er på Robek-listen eller ikke.

– Det skal ikke være noen forskjell. Robek regulerer helt andre ting, sier han til NRK.

Les også:

– Kun en midlertidig løsning

Halden kommune er delvis underlagt statlig administrasjon, og er den kommunen i Norge med størst oppsamlet underskudd ved årsskiftet 2013/ 2014.

Deloitte peker i sin rapport til Kontrollutvalget på at Halden kommune har anvendt ubrukte lånemidler til å finansiere ordinær drift, og mener lånemidlene skulle ha vært satt inn på sperret konto for hvert prosjekt.

– Lånemidler har kommunen jo fått, og dette er penger som er tatt opp, men ikke brukt til finansieringen av prosjektet. Dette er penger som "ligger på vent", sier Ole Kristian Rogndokken, som understreker at det å ha lånte penger på en driftskonto kun løser kommunens likviditetsproblem midlertidig.

– Den dagen man skal bruke de ubrukte lånemidlene, det vil si når det skal investeres, vil jo kommunen måtte ha likviditet til det, sier han.