Bekymret for gigant-deponi

Jernbaneverket ønsker å lage et deponi på cirka sju millioner tonn steinmasse på Åsland sør i Oslo, når de bygger ut Follobanen. Oslo kommune og grunneiere frykter deponiet skal sette framtidig boligutbygging i fare.

Innvendig Follobanen

Neste år starter boring av tunnel til Follobanen. Her fra arbeidet med atkomsttunnelene på Åsland tidligere i år, som skal brukes til å komme ned i hovedtunnelen.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

På Åsland, helt sør i Oslo, er forarbeidene i gang til bygging av Follobanen, som skal stå ferdig i 2021. Neste år starter boringen av den nesten 20 kilometer lange tunnelen til jernbanelinja, utført av fire enorme tunnelboremaskiner.

Steinmassene fra tunnelen ønsker Jernbaneverket å legge i et deponi på Åsland, og målet er at dette skal bli byggegrunn for det planlagte nye boligområdet på Gjersrud-Stensrud.

Eskil Bråten

Oslo kommune må ha full sikkerhet for at deponiet på Åsland er egnet som byggegrunn, sier direktør Eskil Bråten.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Nå stiller Oslo kommune spørsmål ved om deponiet er egnet som byggegrunn.

– Vi må være sikre på at disse steinmassene er god framtidig byggegrunn, og ikke minst, at det er miljømessig forsvarlig å deponere dem i Gjersrud-Stensrud-området.

Det sier Eskil Bråten, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Usikkerhetsmomenter

I en uttalelse til områdereguleringen av Gjersrud-Stensrud har Eiendoms- og byfornyelsesetaten en rekke innvendinger til Jernbaneverkets planer om massedeponi.

Etaten skriver at det er «betydelig usikkerhet knyttet til massenes egnethet....der massene blir utsatt for transport, utlegging og komprimering.»

Jan Erik Rehnstrøm

Leder i Gjersrud-Stensrud Grunneierlag, Jan Erik Rehnstrøm, frykter at deponiet kan ødelegge bomiljøet.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

– Vi frykter også uheldige miljømessige konsekvenser av deponiet. Det kan dreie seg om påvirkning av grunnvannet, biologisk mangfold i området, og det kan være forurensning i massene, sier Eskil Bråten.

Bråten understreker at Oslo kommune ser positivt på selve planen om å gjenbruke steinmassene til utvikling av boligområdene på Gjersrud-Stensrud.

Jernbaneverket fikk høsten 2014 tillatelse til å deponere cirka tre millioner tonn steinmasse på Åsland, men ønsker nå å gjøre deponiet betydelig større.

Avviser bekymringene

Mange av grunneierne og beboerne i området er også kritiske til Jernbaneverkets planer.

– Vi bor her, og å få et så stort deponi med den type masser vil jo støve noe vanvittig. Det vil ødelegge bomiljøet for de som bor her. Usikkerheten knyttet til å bruke steinmassene til byggegrunn gjør at vi risikerer at hele området ødelegges, sier Jan Erik Rehnstrøm, leder for Gjersrud-Stensrud Grunneierlag.

Anne Kathrine Kalager

Det er god erfaring fra utlandet med bruk av denne type steinmasser som byggegrunn, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektleder i Jernbaneverket.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Jernbaneverket avviser innvendingene fra Oslo kommune og grunneierne.

– Jernbaneverket deler ikke bekymringen for gjenbruk av disse steinmassene, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektleder for tunnel TBM, som er ansvarlig for tunnelboringen i Follobaneprosjektet hos Jernbaneverket.

– Vi ser at dette vil være en god samfunnsmessig utnyttelse av steinmassene, og at det vil være en miljø- og ressursmessig smart måte å bruke massene på. Her kan vi få en utstrakt bruk av gjenbruk, som blant annet vil gi mindre transport på vei, og vi kan opparbeide et fremtidig utbyggingsområde for Gjersrud-Stensrud.

Planene for Gjersrud-Stensrud og deponiet på Åsland ligger nå til behandling hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og det er ikke klart når saken blir lagt fram for bystyret.

Riggområdet for Follobanen, Åsland

De to atkomsttunnelene som går inn fra riggområdet på Åsland skal brukes til inn- og utgående trafikk til hovedtunnelen, og steinmassene skal fraktes ut på transportbånd.

Foto: Follobaneprosjektet, Jernbaneverket