Gode ledere skal løfte Halden ut av sumpa

Halden kommune sliter med stort økonomisk underskudd, og står foran oppsigelser og kutt. Gode ledere skal vise vei ut av uføret.

Halden kommune rådhuset

TRE ÅR MED UTVIKLING. Da planene om ledelsesutvikling forelå i 2006 ble disse ikke prioritert på grunn av pengemangel. Nå har Halden kommune sikret seg økonomiske støttespillere til lederutviklingen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune vil møte underskudd, motgang og omstilling med omfattende lederutvikling.

Nå skal nærmere 100 kommunale ledere delta i et treårig utviklingsprogram.

– Forutsatt at vi får tildelt midler, har vi planlagt at ledelsesutviklingen skal pågå høsten 2013, hele 2014 og hele 2015, sier personalsjef Toril Bjerkeli i Halden kommune til NRK.

Eldre

REGNER IKKE MED KRITIKK AV PENGEBRUK. Det kommer kutt i tilbudet til innbyggerne, men personalsjefen sier ledelsesutviklingsprosjektet ikke tapper kommunen for penger i særlig grad.

Foto: NRK

Regner ikke med kritikk

Halden kommune kom i fjor inn på den såkalte ROBEK-listen, der vanskeligstilte kommuner havner, og er dermed delvis satt under statlig styring i flere år fremover.

Det er varslet oppsigelser og massive kutt overfor innbyggerne, men Bjerkeli tror allikevel ikke det vil komme kritikk mot at kommunen nå vil prioritere å utvikle sine ledere.

Totalsummen for ledelsesutviklingsprosjektet vil havne opp mot 1.5 millioner kroner i et spleiselag med fylkesmannen og KS, eksklusive prosjektledelsen.

– Når det gjelder prosjektledelsen, vil dette i hovedsak bli utført innenfor personalsjefens stilling. Anslagsvis vil i snitt 5–10 prosent stilling benyttes til prosjektledelse.

Utover dette vil det ikke bli benyttet kommunale midler til ledelsesutviklingen, sier Toril Bjerkeli.

Spleiser

Halden kommune har søkt om og fått tildelt skjønnsmidler til fornying fra fylkesmannen med kr 300.000 i 2013.

– Disse midlene skal dekke kostnadene til ledelsesutvikling i 2013, sier Bjerkeli.

Kommunen vil søke fylkesmannen om skjønnsmidler til fornying med 400.000 kroner både for 2014 og 2015.

– I tillegg vil vi søke OU-midler fra KS med inntil 100.000 kroner i 2013 og 150.000 i henholdsvis 2014 og 2015, sier Bjerkeli.

Enorme utfordringer krever gode ledere

Halden kommune satser nå massivt på ledelsesutvikling de neste tre årene for å bli i stand til og kunne gjennomføre varslede store økonomiske omstillinger og organisatoriske endringer.

– Ikke alle skal delta på alt. Noen ledere deltar på det meste, mens andre skal delta i deler av utviklingsprosjektet, forteller personalsjefen.

Kommunen har i løpet av 2013 fått et helt nytt rådmannsteam, og foruten rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, er det også tilsatt nye kommunalsjefer innenfor helsesektoren (Kenneth André Johannessen), teknikk og kultur (Ulf Ellingsen) og i sektor Undervisning og oppvekst (Jane Short Aurlien​).

- Det er mange gode grunner til å gjennomføre lederutvikling nå. Vi står foran store økonomiske omstillinger og driftstilpasninger, og det er krevende å være leder hver på sine steder i organisasjonen.

– Rådmannsstaben er av nyere dato, og vi trenger å videreutvikle det strategiske lederskapet. Det skal bygges en god organisasjonskultur – det anser vi som viktig.

– Hovedhensikten med alt dette er at kommunen skal gi et best mulig tilbud til sine innbyggere, sier Toril Bjerkeli.

Ingen lederutvikling siden 2005–2006

Ifølge Bjerkeli står kommunens ledelse overfor store muligheter og krevende oppgaver. Og hun ramser opp:

  • Omfattende økonomisk omstilling og driftstilpassing for å skape positiv driftsbalanse og økonomisk handlingsrom som muliggjør nye satsinger.
  • Videreutvikling av strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser, helhetlig styring og forpliktende resultatdialog.
  • Organisasjons- og kulturbygging.
  • Videreutvikling av en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi som gir langsiktig rekruttering og kompetansebygging, godt omdømme og økt attraktivitet.
  • Å bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse som sikrer de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag og lederne et eget handlingsrom.

– Det har ikke vært gjennomført systematisk lederopplæring i kommunen siden 2005–2006. For å lykkes med disse utfordrende oppgavene må ledelsesutvikling prioriteres de nærmeste årene.

Det er stor motivasjon blant lederne for å starte opp på et ledelsesutviklingsprogram nå, sier personalsjef Toril Bjerkeli til NRK.