Bane Nor utvikler by på Sundvollen – hindrer planlagt naboby

Den kommende Ringeriksbanen skal gi nytt liv til Sundvollen i Hole kommune. Men Bane Nor ønsker ikke liv i Bærum kommunes byplaner på Sollihøgda.

Sundvollen slik det kan bli

En helt ny by på Sundvollen i Hole kommunen i Buskerud er på tegnebrettet. Dette er en idéskisse fra konsulentselskapet Norconsult.

Foto: TBN / Norconsult

I et skogområde på Avtjerna, midt mellom Sundvollen og Sandvika, ønsker Bærum kommune at det bygges et tettsted; Sollihøgda Plussby, med opptil 30.000 innbyggere. I dag er det nesten ingenting her, bare noen få hus spredt langs en smal og svingete E16.

Avtjerna ligger like ved den planlagte langtunnelen på Ringeriksbanen, som skal forkorte reisetiden til Bergen med en time.

Et viktig premiss for byutviklingen på Avtjerna har vært at det legges en togstasjon her.

Avtjerna ved Sollihøgda

Avtjerna ved Sollihøgda i Bærum kommune er i dag et stort sett ubebygd område. Kommunen ønsker å etablere en framtidsby her, men må gjøre det uten jernbanestasjon.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Men en stasjon ved det planlagte byområdet betyr at den nye jernbanen må opp i dagen en kort strekning. Det vil ikke Bane Nor og Jernbanedirektoratet.

Det blir for bratt stigning for godstog, traseen blir "låst", og det blir vanskeligere å unngå dårlige grunnforhold. Stasjonen kommer også i utkanten av området, svarer sjef for planprosesser og samfunnskontakt i Bane Nor, Knut Sørgaard.

Bane Nor vil ha en 23 kilometer lang, uavbrutt tunnel fra Sandvika helt til Sundvollen, som går dypere under området. I det samme prosjektet skal den gamle E16 erstattes av en fire felts motorvei.

Nylig ga samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin støtte til fagmiljøenes vurdering, og satte foten ned for jernbanestasjon ved Avtjerna.

Bygger egen by i nærheten

15 kilometer fra Avtjerna, ved utløpet av den kommende tunnelen på Ringeriksbanen, ligger Sundvollen. Et tettsted med rundt 1.100 innbyggere, der innsjøen Tyrifjorden møter Steinsfjorden.

Her er det bestemt at det skal være en stasjon på den kommende Intercitybanen mellom Oslo og Hønefoss.

Egentlig bor det for få mennesker på Sundvollen til at det er grunnlag for en stasjon, men Bane Nor planlegger sammen med Hole kommune å bygge en liten by her.

Ordfører Per R. Berger i Hole (H)

Ordfører Per R. Berger (H) i Hole kommune mener veksten på Sundvollen er nødvendig for at kommune skal greie seg i framtiden. Han ser ingen problemer med at Bærum ønsker en by på Avtjerna.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Ordfører i Hole kommune, Per Ragnvald Berger, ser for seg Sundvollen som en småby med flere tusen innbyggere om 15–20 år. Det vil doble antall innbyggere i den lille kommunen.

– Dette er helt klart en vekst kommunen trenger for å overleve. Men det blir en utfordring å håndtere en dobling av folketallet på så kort tid, sier Berger.

Hole har i et par år stått på Robek-lista over kommuner med svak økonomi, noe Berger sier skyldes at de mistet skatteinntekter fra Olav Thon. Nå skal det gå bedre.

Bane Nors forventninger

Det er historisk sus over Sundvollen. Her har det vært skyss-stasjon siden 1750, og ferdselsåra mellom Oslo og Bergen, den såkalte Kongeveien over Krokskogen passerer den storslåtte utsikten over Ringerike og går ned over Sundvollen.

Sundvollen kan få stasjonsby

Sundvollen sett fra Dronningens utsikt. I flere hundre år har det vært et naturlig sted å stoppe på veien fra Oslo mot Vestlandet. Nå får de både stasjon og motorvei rett forbi.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Planen nå er å bruke masser fra den 23 kilometer lange jernbanetunnelen som skal påbegynnes om tre-fire år, og fylle ut en del av fjorden nærmest Sundvollen. På den skal det bygges en småby.

– Noen ser på dette som brutalt. Først kommer en fire felts motorvei på bro litt lenger ut på neset her, deretter jernbanen rett ut av åsen og tvers over sundet. Det noen kaller en by, har vokst fram i dialog med Bane Nor og deres forventninger, sier Per Berger.

Mener Avtjerna-utbygging er feil

Bane Nor er ikke bare statens jernbaneutbygger, men også Norges største eiendomsutvikler.

Gjennom Bane Nor Eiendom vil en rekke norske byer i åra som kommer få byutvikling på tomter som tidligere har vært brukt til jernbaneformål.

Men Bane Nor går aktivt imot hele planen for en "miljøby" ved Sollihøgda.

Sollihøgda Plussby

Slik ser arkitektene for seg at en "smartby" med en rekke nye løsninger for energibruk og transport kan se ut ved Avtjerna, nær Sollihøgda, i Bærum kommune.

Foto: COWI

I en høringsuttalelse til Bærums kommuneplan sier Bane Nor: «Vi er svært kritiske til at Avtjerna ikke er tatt ut (av planene) som fremtidig vekstområde».

Jernbaneselskapet mener det er bedre å fortette i dagens boligområder.

Ringeriksbanen og en ny firefelts E16 forbi Sundvollen mot Hønefoss bygges som et felles prosjekt med statlig reguleringsplan. Det innebærer at kommunen ikke har noe avgjørende ord, som i andre reguleringssaker.

Ringeriksbanen

Kartet viser den traseen på Ringeriksbanen og E16 som regjeringen har besluttet. Avtjerna ligger ved Rustan, som er avmerket med blå markør der en stasjon ble vurdert. Sundvollen ved utløpet av stiplet tunnellinje øverst, og Sandvika nederst.

Foto: Bane Nor

Arthur Wøhni er kommunaldirektør for samfunn i Bærum kommune. Han sier det hviler et stort ansvar på staten i en sak som denne.

– Dette krever at statlige organer er meget påpasselig med at de behandler planen og kommunenes innspill til planene meget strikt i forhold til de forvaltningsmessige interessene de er satt til å ivareta, og ikke blander disse med forretningsmessige eller eiendomsmessige interesser de som selskap kunne tenkes å ha.

Bærum har ønsket en stasjon på Avtjerna helt siden 1990-tallet. Nå er foten satt ned for det.

I stedet har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslått å bruke en planlagt servicetunnel ved siden av togtunnelen til førerløse busser.

Kamp om beboere

Utviklingsdirektør for Sollihøgda Plussby på Avtjerna, Hans Jacob Låhne, mener Bane Nor aktivt motarbeider planene de har, og at jernbaneselskapet har en dobbeltrolle.

– Bane Nor fremstår i stadig økende grad som eiendomsutvikler med store økonomiske interesser knyttet mot enkeltprosjekter. Deres råd bør behandles deretter, sier han.

Låhne mener Bane Nor bruker argumenter motsatt for Avtjerna og Sundvollen.

Jørn H. Hynne og Hans Jacob Låhne på Avtjerna.

Jørn H. Hynne og Hans Jacob Låhne jobber med å realisere Sollihøgda Plussby. Bak prosjektet står grunneiere, men kommunen har pekt det ut som prioritert vekstområde.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– På Avtjerna sier Bane Nor at det er en ulempe at boliger kan bli liggende tre kilometer fra stasjonen, mens det på Sundvollen fremheves at det er fullt mulig å sykle de tre kilometerne fra Vik til Sundvollen, for så å ta toget videre mot Oslo.

Han mener også at Bane Nor vektlegger stigningsargumentet for sterkt, og at det bare unntaksvis skal gå gods på denne banen.

Jernbanedirektoratet bekrefter at gods normalt ikke skal gå gjennom tunnelen på Ringeriksbanen, men at banen skal bygges slik at det er mulig å kjøre godstog der.

NRK spør sjef for planprosesser og samfunnskontakt, Knut Sørgaard, om en mulig byutvikling på Avtjerna kan konkurrere om beboere med den planlagte småbyen på Sundvollen. Han svarer:

– Bane NOR er skeptisk til boligbygging på Avtjerna fordi den vil være i strid med regional plan for areal og transport. Våre analyser viser at en boligbygging her i stor grad vil bli bilbasert, noe som ikke er ønskelig i byene. Veksten i transport i byene skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange. Bane NOR har ingen strategi eller tanke om å hindre boligbygging ved Avtjerna for slik å styrke veksten på Sundvollen, sier Sørgaard.

Ny by på Sundvollen - fra mulighetsstudie

Slik ser arkitekter for seg at en bebyggelser på Sundvollen kan bli når stedet bygges ut om en noen år. Stasjonsbyen utvikles sammen med Hole kommune og kan få flere tusen innbyggere.

Foto: Bane Nor

Går i tenkeboksen

I den folkerike nabokommunen Bærum er byggingen av framtidsbyen satt på vent.

– Avtjerna vil fortsatt ligge inne i Bærums planer som en langsiktig mulighet, i praksis etter 2030. Men uten stasjon vil det ikke bli en del av et regionalt kollektivtilbud, sier varaordfører Ole Kristian Udnes.

Nå må Bærum kommune legge bort drømmen om togstasjon, og i stedet tenke på Solvik-Olsens selvkjørende busser.