– Leder ble valgt ulovlig

John Østensvig (Ap) ble i går kveld valgt til ny leder av kontrollutvalget i Halden, til tross for at han som formannskapsmedlem ikke er valgbar, skriver Kommunal Rapport.

John Østensvig, Halden Arbeiderparti
Foto: Kjetil A. Berg

– For meg ser dette ut som et ugyldig vedtak. Her bør Fylkesmannen gripe inn og se til at reglene blir fulgt, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til Kommunal-Rapport.no.

Østenvig, som var varaordføreren i forrige periode, leverte under gårsdagens kommunestyremøte inn en søknad om fritak fra alle sine politiske verv, deriblant som medlem av formannskap, kulturstyre og hovedarbeidsmiljøutvalg.

Fritakssøknaden ble innvilget og Østensvig valgt som ny leder av kontrollutvalget av et enstemmig kommunestyre.

– Det kan de ikke gjøre, sier Bernt.

– Medlemmer av formannskap er ikke valgbare til kontrollutvalget. Det går heller ikke an å søke fritak fra formannskapet for å gå over i kontrollutvalget. Formannskapet er valgt for fire år. Å gå over i andre politiske verv er ikke fritaksgrunn, fastslår han.

Les også:

Krangel om nyvalg eller suppleringsvalg

Det var en diskusjon på forhånd, om det i torsdagens kommunestyremøte skulle bli et suppleringsvalg eller et nyvalg til Kontrollutvalget.

Tidligere leder av Kontrollutvalget, Mette Rakeng Karlsen (Ap), bad i høst om å bli fritatt som leder, og hun bad også om fritak fra alle politiske verv.

Ordfører Thor Edquist (H) mente det var tilstrekkelig å velge et nytt kvinnelig medlem fra opposisjonspartiene til utvalget, som består av tre fra opposisjonen og to fra posisjonen.

Gruppelederne fra Ap og Fremskrittpartiet, henholdsvis Per-Kristian Dahl og Per Egil Evensen, mente det var en utidig innblanding fra ordførerens side å konkludere med at det var en kvinne som skulle supplere utvalget etter Rakeng Karlsen.

- Vi har nå en mannlig lederkandidat, og for å få ham inn må det foretas et helt nytt valg av opposisjonens gruppe, sa Dahl til Halden Arbeiderblad.

Bad om avklaring hos Fylkesmannen

Ordfører Thor Edquist hadde via rådmannen bedt om en tydeliggjøring av reglementet for nyvalg eller suppleringsvalg hos Fylkesmannen i Østfold.

Svaret fra seniorrådgiver Gøril Hjelseth kom før kommunestyremøtet torsdag, og dannet bakteppet for at nyvalget ble enstemmig.

Hjelseth skriver:

"Dere ber om Fylkesmannens vurdering av spørsmålet om det i denne saken er klar hjemmel for administrasjonen til å hevde at kravet om nyvalg i saken må avvises fordi det vil være ulovlig bruk av denne hjemmelen.

Søknaden om fritak må behandles på vanlig måte av kommunestyret. Dersom søknaden innvilges, skal det etter lovens §16 nr. 3 velges nytt medlem.

Spørsmål om det er grunnlag for å foreta nyvalg av Kontrollutvalgets medlemmer etter § 77 nr. 3 bør etter vår oppfatning behandles som egen sak.

Som dere selv påpeker er ordlyden i bestemmelsen vid - kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

Bestemmelsen stiller heller ingen vilkår for hva som kan være grunnlaget for å foreta nyvalg, men på bakgrunn av uttalelser i forarbeidene og formuleringene i veilederen kan det synes som at hensikten med bestemmelsen er at den skal benyttes når et flertall i kommunestyret er av den oppfatning at det sittende Kontrollutvalget ikke fungerer tilfredsstillende."