– Bro vil gi størst nytte på lang sikt

Det kan bli to bruer over Oslofjorden. En mellom Røyken og Follo, og en mellom Moss og Horten.

Planer om stor bro mellom Vestfold og Østfold

Se hvordan den nye broen over Oslofjorden kan bli. (Montasje: NRK/LMG Marin).

Å få på plass en bro i stedet for å utvide Oslofjordtunnelen er det viktigste i første omgang, ifølge Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden. På sikt kan det være aktuelt å bygge bro også mellom Moss og Horten, men det krever nøyere utredning.

– Vi anbefaler en bro fordi det på lang sikt har større nytte, men utfordringen er at det koster mye mer, sier Anders Jordbakke, prosjektleder i Statens vegvesen.

En ny bro vil koste 13 milliarder kroner hvis man regner med penger til opprustning av dagens tunneler, mens en utvidelse av Oslofjordtunnelen vil koste 3,8 milliarder kroner.

For Moss og Horten anbefaler Konseptutvalget fast forbindelse, men de er ikke sikre på hvilket alternativ som er best av tunnel eller bro.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det er realistisk med fast veiforbindelse over Oslofjorden.

Solvik-Olsen om ny Oslofjordforbindelse

Forslagene fra Vegvesenet er verdt å diskutere videre, sier Solvik-Olsen.

Se regjeringens kortversjon av utredningsrapporten her.

Usikre på Moss-Horten

Anders Jordbakke

Anders Jordbakke er prosjektleder for Konseptutvalget.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Når vi analyserer bro eller tunnel mellom Moss og Horten gir det stor positiv samfunnsnytte per investert krone. Derfor framstår det som robuste og gode investeringer for samfunnet, sier Jordbakke.

En bro mener Statens vegvesen gir bedre muligheter for kollektivtransport og sykling for å knytte byområdene tettere sammen enn en tunnel. Samtidig er en tunnel vesentlig billigere. Men Statens vegvesen mener at det fremdeles er så stor usikkerhet rundt både kostnader, tekniske løsninger og risiko at både tunnel og bro krever videre utredning.

Horten og Jeløy er de to stedene som peker seg ut som landingspunkter uavhengig om det bygges en bro eller en tunnel.

– Det er mange verneområder på øst- og vestsiden av Oslofjorden. Derfor har vi hatt et krav om at det ikke skal gi varige inngrep i landskapet i store verneområder. Når vi har sett på alternativet med bro fra Moss-Horten har vi tatt med dette i betraktning og planlagt å bygge kunstige øyer ved start og slutt, sier Jordbakke.

Frist 1. mars

Videre vil utredningen fra Konseptutvalget sendes på en bred høring med frist til 1. mars. Samtidig vil eksterne konsulenter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gi sin vurdering av de ulike alternativene. Til slutt er det opp til regjeringen å bestemme hva som skjer.

– Hvordan det skal finansieres er ikke et spørsmål som hører hjemme i denne fasen av utredningen. Men vi snakker om investeringer i flere titalls milliarder kroner, sier Jordbakke.

Det var onsdag at Statens vegvesen, sammen med Kystverket og Jernbaneverket, la fram rapporten sin om hvordan man i fremtiden skal krysse Oslofjorden.

Oversikt over de ulike alternativene

Oversikt over de ulike alternativene.

Foto: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden

NRK oppdaterer saken.