Politiet: – Aldri hatt lignende sak

Drammenspolitiet har aldri etterforsket noen sak som ligner Arbeidstilsynets politianmeldelse av Drammen Taxi. – Vi har ikke hatt saker tidligere, som jeg er kjent med, som går på manglende oppfølging av konflikter på arbeidsplassen på denne måten, sier politiadvokat Jarle Vist.

Politiadvokat Jarle Vist

Politiadvokat Jarle Vist sier at Drammen Taxi risikerer å få bot, hvis det blir bevist at selskapet har brutt loven.

Foto: NRK

Drammen Taxi

Anmeldelsen mot Drammen Taxi er snart ferdig etterforsket.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Hvis politiet finner bevis for at Drammen Taxi har gjort seg skyldig i lovbrudd, kan selskapet få en bot.

NRK har nå fått delvis innsyn i anmeldelsen, som ble levert til politiet i Drammen den 11. juli i år. Da anmeldelsen ble kjent i begynnelsen av september, ville hverken politiet eller Arbeidstilsynet snakke om saken, selv om NRK erfarte at det var misnøye i Arbeidstilsynet med politiets etterforskningstempo.

Riksadvokaten har slått fast at alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet skal etterforskes med særlig grundighet og høyt tempo.

Arbeidstilsynet har hatt et oppfølgingsmøte med politiet etter at anmeldelsen ble levert i sommer. Utover å bekrefte dette, vil regiondirektør for Indre Østland, Kjell Haugen, ikke kommentere saken.

– Saken er til behandling hos politiet, og jeg kan ikke kommentere saken, sier Haugen.

Saken fortsetter under bildet.

Arbeidstilsynets anmeldelse av Drammen Taxi

NRK har fått innsyn i en sladdet versjon av Arbeidstilsynets anmeldelse av Drammen Taxi.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Selskapet kan få bot

Flere personer har vært inne til avhør hos politiet, men det gjenstår fremdeles en del arbeid før politiet kan gjøre seg opp en mening om hva slags følger anmeldelsen eventuelt kan få.

– Saken er blitt liggende noe her, og så er det vurdert hvilke etterforskningsskritt som skal gjøres, og nå er dette arbeidet i gang, sier politiadvokat Jarle Vist.

– Arbeidstilsynet har bedt om at flere personer i Drammen Taxi, både nåværende og tidligere ansatte, avhøres. Hvorfor er ikke alle avhørt ennå?

– Vi gjør en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å avhøre disse personene. Det arbeidet er i gang, og vi har også flere avhør vi skal ta, sier Vist.

Hva slags reaksjon som kan komme mot selskapet, og om enkeltpersoner kan bli stilt til ansvar, er ennå ikke klart. Men Vist sier at han har inntrykk av at det som er mest vanlig i slike saker, er foretaksstraff, altså at selskapet får en bot.

– Mange konflikter

Drammen Taxi

Arbeidstilsynet mener at Drammen Taxi bør straffes for grovt brudd på arbeidsmiljøloven.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Arbeidstilsynet mener at Drammen Taxi bør straffes for grovt brudd på arbeidsmiljøloven, på grunn av manglende håndtering av konflikter i arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynet mener Drammen Taxi har brutt internkontrollforskriften § 5, og begrunner anmeldelsen slik:

«Arbeidstilsynet mener at Drammen Taxi ikke har jobbet systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet. I denne saken er det et grovt lovbrudd, fordi arbeidsplassen er sammensatt av folk fra ulike kulturer, med ulikt livssyn og hvor kjønnsdelingen er tydelig mellom administrasjon og generalforsamlingen.

Arbeidstilsynet mener at det er grovt at ledelsen ikke har tatt tak i de mange arbeidsmiljøkonfliktene, til tross for gjentatte meldinger fra de ansatte om dette. Arbeidstilsynet er av den oppfatning at ledelsen ikke har tatt tak i sykemeldingsproblemet på en måte som har hindret ytterligere sykemelding.»

Arbeidstilsynet viser blant annet til at 10 av 46 ansatte var sykemeldt per den 11. juni i år, og at verneombud og daglig leder opplyste at sykefraværet skyldtes dårlig arbeidsmiljø.

Redde for å være alene på jobb

Arbeidstilsynet opprettet tilsynssak mot Drammen Taxi i april i år. I anmeldelsen refereres det til at det gjennom flere møter med ansatte og ledere, ble avdekket et arbeidsmiljø der flere var redde for å være alene på jobben, spesielt på kveldstid. Detaljene om hva som har fremkalt denne frykten, er unntatt offentlighet.

Dette er det Arbeidstilsynet overfor NRK tidligere har omtalt som et trusselbilde, og som i anmeldelsen omtales slik:

«Selv om politiet har henlagt sakene, lever frykten fremdeles i arbeidsmiljøet og forårsaker problemer som ledelsen skulle håndtert i hht arrbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet mener at de har forsømt dette».

Ser fram til å forklare seg

George Fulford

Tidligere styreleder George Fulford sier han ser fram til å forklare seg for politiet.

Foto: Eirik Gullord, Bygdeposten

Advokat George Fulford var styreleder i Drammen Taxi fram til april i år, mens Glenn hole var daglig leder og Asif Khalil nestleder i styret. Fulford er en av flere som Arbeidstilsynet har bedt politiet å avhøre.

Fulford sier han vil dokumentere i politiavhør hvordan han som styreleder har håndtert forholdene. Han sier han ser fram til å forklare seg i saken.

NRK har tidligere fortalt at det var uenighet med nestleder i styret, Asif Khalil, og resten av medlemmene om veien videre for selskapet, som gjorde at George Fulford ønsket å trekke seg.

– Jeg varslet allerede i fjor høst min avgang som styreleder, og ga skriftlig beskjed mange måneder før den ordinære generalforsamlingen i april i år. Dette skal jeg utdype i mitt avhør hos politiet. Det er ikke riktig av meg å uttale meg om dette i media, sier Fulford.

Ny sjef svarer for Khalil

Asif Khalil, som har vært nestleder og styreleder i Drammen Taxi i perioden anmeldelsen gjelder for, har fått anledning til å uttale seg, men det er nyansatt daglig leder Odd-Ivar Gjersvik som svarer.

Asif Khalil, leder og styreleder i Drammen Taxi

Asif Khalil har vært nestleder og styreleder i Drammen Taxi i perioden anmeldelsen gjelder for.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK
Odd-Ivar Gjersvik, daglig leder i Drammen Taxi

Daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

I en e-post til NRK skriver han at dette er ting som ligger tilbake i tid, og at Drammen Taxi erkjenner at arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet ikke har vært godt nok. Han skriver også at selskapet nå er inne i en prosess med sterke forbedringer på området.

– Siden jeg ble ansatt, har vi hatt to møter med Arbeidstilsynet og arbeider nå med et dokument som beskriver hvordan vi skal arbeide videre med noen av problemstillingene og utfordringene. Dette anser vi som svært viktig, skriver Gjersvik.

Fikk drapstrusler

Glenn Hole var daglig leder i selskapet fra våren 2011. Han har vært i politiavhør og forklart seg om interne forhold fra han ble ansatt til han sluttet på dagen i sommer, etter å ha vært sykemeldt en tid.

NRK har tidligere fortalt hvordan han fikk drapstrusler og ble utstyrt med voldsalarm av politiet i fjor høst. I sommer fikk han igjen voldsalarm etter nye trusler. Politietterforskningen har ikke ført til at noen er blitt stilt til ansvar for truslene. Sakene er blitt henlagt.

Saken fortsetter under bildet.

Glenn Hole, tidligere daglig leder i Drammen Taxi

Glenn Hole, tidligere daglig leder i Drammen Taxi.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Hole har fortalt hvordan han mener han ble detaljstyrt av styret, og hvordan det ble vanskelig for ham å gjøre jobben sin som daglig leder. Men det ble arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet, sier han.

– Fra medio juli 2011 ble jeg oppmerksom på at de såkalte HMS-permene ved bedriften var blitt borte, og da måtte vi begynne på scratch med HMS-arbeidet.

– Hvordan ble de ansatte kjent med det som var satt i gang av HMS-arbeid internt?

– Det gjorde en innleid konsulent sammen med ledergruppa. Så var det den enkelte leder som fikk ansvar for å følge opp via medarbeidersamtaler og dialog med de ansatte, sier Hole.

Problemene i arbeidsmiljøet toppet seg med at Glenn Hole ble drapstruet.

– Vi anmeldte selvfølgelig saken. I tillegg hadde vi internt møte med de ansatte. Vi hadde møte i styret om truslene, og i tillegg innkalte jeg alle løyvehavere og sjåfører til et stort møte på Papirebredden, og spurte om det var sånn vi ville ha det.