Hopp til innhold

- Raske tiltak må på plass

Halden-rådmann vil raskt gjennomføre tiltak i bakkant av granskningsrapporten av byggesaksleder Asbjørn Montelius.

Gudrun Haabeth Grindaker

VIL IKKE SPEKULERE I MEDIA. Halden kommune har fått spørsmål om innholdet i rapporten får noen konsekvenser for byggesakslederen. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier det er naturlig, at det etter en slik rapport er en dialog mellom arbeidsgiver og ansatt. - Innholdet i denne kontakten er et forhold mellom nettopp arbeidsgiver og ansatt, og håndteres internt, og ikke gjennom media, sier hun.

Foto: Camilla Næss / NRK

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon knyttet til byggesakslederen i Halden kommune.

I dag ble rapporten offentliggjort, og det er en massiv kritikk av byggesaksleder Montelius som presenteres av granskerne fra advokatfirmaet Hjort DA.

- Dessverre har granskningen avdekket alvorlige forhold. Vi har fått noen anbefalinger fra Hjort som vi må sette oss grundig inn i, sier rådmann i Halden Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Les sluttrapporten her:

- Krever rask handling

Rådmannen er opptatt av tilitten til Halden kommune hos innbyggerne og samarbeidspartnere, og vil raskt handle på bakgrunn av rapporten.

- Når vi har fått dokumentert slike alvorlige forhold, må vi selvsagt raskt vurdere og gjennomføre tiltak som raskt kan iverksettes.

Dette av hensyn til tilliten til kommunen. Granskningsrapporten berører enkeltindivider, og jeg har full forståelse for at dette er en belastning for den som blir gransket, sier rådmannen.

Hun vil ikke spekulere i hva som kan bli resultatet av kritikken som reises i rapporten mot byggesakslederen.

- Det er naturlig, at det etter en slik rapport er en dialog mellom arbeidsgiver og ansatt. Innholdet i denne kontakten er et forhold mellom nettopp arbeidsgiver og ansatt, og håndteres internt, og ikke gjennom media, sier hun.

Les også:

- En stor belastning

Haabeth Grindaker peker på at prosessen har vært svært ressurskrevende og dratt ut i tid.

- Mange har følt denne prosessen som vanskelig. En slik sak er en belastning for hele kommunen, et helt arbeidsmiljø. Avdelingen har jobbet godt i perioden, det er jeg glad for, sier hun.

I rapporten heter det om organisatoriske forhold ved kommunens byggesaksavdeling:

"Det viktigste arbeidet med å bygge opp tillit skjer i det daglige arbeidet med enkeltsaker. Bare gjennom korrekt og effektiv saksbehandling kan borgerne få den nødvendige tilliten til at kommunen utøver sitt samfunnsansvar på en saklig, objektiv og forsvarlig måte.

Åpenhet om kommunens beslutningsprosesser og om mulige interessekonflikter hos ansatte er helt sentralt.

Vi anbefaler at kommunen foretar tiltak for å styrke tilliten til enhet for plan, byggesak og geodata. Kommunen bør sørge for at det foretas risikoanalyser for å kartlegge i hvilke situasjoner og saker det kan tenkes å oppstå en interessekonflikt.

På grunnlag av slike analyser bør det utarbeides klare retningslinjer for hvordan saker som berører enhetslederens og andre ansattes interesser og andre
sannsynlige interessekonflikter og dilemmaer skal håndteres. Slike retningslinjer bør være nedfelt skriftlig, og gjøres kjent for de ansatte i enheten. Vi er ikke kjent med at kommunen har iverksatt slike tiltak.

I vårt arbeid med granskingen har vi stadig vekk blitt møtt med forklaringer om at kommunen ikke kan ta anonyme og udokumenterte påstander på alvor. Det vises i denne forbindelse også til vår gjengivelse fra møtebok for kontrollutvalget 19. februar 2010, jf. pkt. 4 ovenfor.

Etter vår oppfatning kan en slik holdning hos sentrale ledere og politikere i kommunen bidra til å skape ytterligere mistillit til en kommune. En rekke personer har kontaktet oss og opplyst at de ikke ønsker å stå fram med sine erfaringer med Halden kommune, i frykt for represalier.

Dette er svært alvorlig. Vi understreker at bare det at mange personer og aktører ikke tør å stå frem med sine oppfatninger er et uttrykk for et alvorlig tillitsproblem, selv om det skulle vise seg at eventuelle påstander og beskyldninger ikke har rot i virkeligheten. Manglende åpenhet i kommunen kan nettopp ha skapt grobunn for "anonyme og udokumenterte" påstander.

Kommunens kontakt med sine innbyggere, og de signaler som gis av kommunen, er helt avgjørende for å bygge og ivareta tillit. I det forebyggende arbeidet mot for eksempel korrupsjon, er kommunen helt avhengig av å få
inn tips og opplysninger fra innbyggeme.

Gode grunner kan tale for at slike tips kan gis anonymt, i likhet med den rett til anonym varsling som ansatte har etter arbeidsmiljøloven. Vi anbefaler at kommunen arbeider målrettet for å sikre at innbyggerne kan kontakte kommunen med tips og opplysninger uten frykt for represalier."

Les også:

Må sørge for likebehandling

- Som kommune må vi ivareta rettssikkerhet og sørge for likebehandling.

Vi skal ha stor oppmerksomhet på vår myndighetsutøvelse, slik at alle deler av lokalsamfunnet har tillit til oss og at vi har legitimitet i våre andre viktige samfunnsoppdrag, sier Haabeth Grindaker til NRK.

Hun sier Halden kommune er opptatt av åpenhet og likebehandling, og at dette er viktige elementer for å bygge tillit.

- Kommunen som organisasjon er avhengig av tillit i befolkningen, hos næringslivet og utbyggere, sier rådmannen.

Les også:

Halden kommune rådhuset

VIL IGANGSETTE TILTAK RASKT. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier Halden kommune har startet et arbeid for å tydeliggjøre alle lederes ansvar og fullmakter, og at dette vil gjenspeiles i kommunens nye delegasjonsreglement.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Skal rette opp i det som ikke er bra

Byggesaksavdelingen har vært under hard kritikk flere ganger de senere årene.

I 2009 slo Østfold kommunerevisjon fast at det ble drevet "vilkårlig saksbehandling" i Halden kommunes byggesaksavdeling.

I 2010 protesterte deler av bygge- og entreprenørbransjen mot måten byggesaksavdelingen jobbet på.

- I rådmannens forslag til budsjett for 2014 vil det bli synliggjort noen tiltak for å styrke kommunens omdømme og tillit, forteller rådmannen.

Hun sier Halden kommune vil ha en dialog med ansatte om ulike tiltak for å styrke tilliten og service, og en effektiv byggesaksvirksomhet.

- For oss er det viktig å ha gode prosesser med de ansatte. Det foregår mye godt arbeid i kommunen, men selvsagt skal vi rette opp det som ikke er bra, sier hun.

Les også:

Varslingssystem for innbyggerne

I 2008 inviterte kontrollutvalgets daværende leder innbyggerne i Halden til å komme med anonyme tips om korrupsjon.

I februar 2010 vedtok kontrollutvalget at de ikke lenger ville ta imot anonyme tips.

Granskingsrapporten fra advokatfirmaet Hjort DA peker blant annet på det uheldige ved at det ikke finnes etbalerte varslingsordninger for anonyme tips.

- Kommunen har et varslingssystem for ansatte. Vi utreder nå tilsvarende for innbyggerne, sier Gudrun Haabeth Grindaker.

Publiserte rapport

I forrige uke presenterte Alexandra Bech Gjørv sin granskingsrapport for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon.

Granskningsrapporten av byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

Granskingen har kostet rundt en million kroner.

Kritisk til publisering

At Halden kommune i dag valgte å publisere det meste av granskningsrapporten Advokatfirmaet Hjort DA falt ikke i god jord hos advokat Helge Skaaras, som representerer Montelius.

– På vegne av Asbjørn Montelius beklager vi at kommunen har offentliggjort rapporten, skriver Helge Skaaraas i en pressemelding tirsdag .

Skaaraas skriver at rapporten er avgitt på bakgrunn av eldre, anonyme henvendelser til kommunen om korrupsjon.

Advokat Skaarass skriver videre:

"Når rapporten likevel er offentliggjort, finner vi grunn til å framheve følgende:

Det er ikke bevismessig dekning for påstanden om korrupsjon/øvrige straffbare forhold.

Det er ikke påvist at Montelius har opptrådt i strid med habilitetsreglene i de tre konkrete byggesakene som er gransket.

Det er ikke konstatert svartelisting av Halden Arkitektkontor A/S"

Varslene

Av granskningsrapporten står det å lese at Varsel nr. 1 kom til kommunen som en anonym, intern varsling.

Varslet besto i et brev med mange kritiske påstander om ulike reguleringssaker som er kjent fra media samt kritikk mot politiske miljøer i kommunen.

I tillegg retter brevet konkrete beskyldninger mot enhetslederen for kommunens enhet for plan, byggesak og geodata. Det er disse beskyldningene granskerne er bedt om å se nærmere på.

Varsel nr 1 peker konkret på tre plan- og byggesaker knyttet til tomter som grenser til Grimsrød gård, som eies av enhetslederens ektefelle.

Sakene ble behandlet og avgjort i 2005 og 2006, og varslene går ut på at enhetslederen skal ha utnyttet sin posisjon i kommunen til å sikre raskere saksbehandling enn normalt, og i ett tilfelle at han skal ha mottatt penger for å sørge for at saken fikk et bestemt utfall.

Varsel nr. 2 ble levert anonymt i postkassen til tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen.

Varselet går ut på at uenighet om en privat regning for utført arbeid i 2007 har medført at enhetslederen sørget for at arkitektfirmaet ble utestengt fra oppdrag for kommunen.

Tipset lyder på at saker som har vært fremmet av arkitektfirmaet har blitt trenert i den kommunale byggesaksbehandlingen, samt at det i deres saker har blitt stilt strengere krav enn overfor andre private aktører.