- Rå forskjellsbehandling

Båtplassutleier i Halden mener seg utsatt for grov forskjellsbehandling av kommunen - nå må populært bryggeanlegg rives.

Bjørn Spernes

FØLER SEG FORFULGT AV KOMMUNEN. - Halden kommune fikk en invitasjon sammen med Oslofjordens Friluftsråd om at vi sammen skulle legge forholdene bedre til rette på holmen her. Kommunen er ikke interessert, og nå forfølger de meg, sier Bjørn Spernes.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Halden kommune driver rå forskjellsbehandling, det hevder Bjørn Spernes, som driver med utleie av bryggeplasser på en holme i Svalerødkilen.

På naboeiendommen, der Svalerødkilen bad lå tidligere, har en grunneier benyttet et sommerhus som helårsbolig i 20 år, uten at kommunen har godkjent eiendommen slik den nå brukes.

I tillegg er det gjort byggetiltak på eiendommen uten tillatelse.

Halden kommune har fått søknad fra eierne av Svalerødkilen bad om at boligen nå skal reguleres om til en vertikaltdelt bolig, slik den i årevis har vært brukt. Kommunen vurderer også en søknad om godkjenning av de ulovlige byggetiltakene i ettertid.

For Bjørn Spernes sin del har Halden kommune kjørt en mye hardere linje.

- De truer meg med bøter på 40 000 kroner, og jeg må rive deler av bryggeanlegget. Naboen kan få sitt innvilget her, mens meg er kommunen ute etter å ta hardt. Dette er grov forskjellsbehandling, sier han til nrk.no.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

SJIKANØSE STENGSLER. Flere av tiltakene rundt gamle Svalerødkilen bad (midt i bildet) er ifølge Oslofjordens Friluftsråd, velforeningen og naboer til sjenanse for omgivelsene og oppfattes som stengsler i strandsonen.

Foto: Privat

Avviser forskjellsbehandling

Men hos Halden kommune avvises blankt at det dreier seg om noen forskjellsbehandling mellom de to naboeiendommene i Svalerødkilen fra kommunens side.

- Eierne av eiendommen har innlevert søknad om bruksendring, og holder i disse dager på å utarbeide dispensasjonssøknad. Kommunen vil på vanlig måte ta søknadene under behandling når de er komplette.

Det er således ikke gitt noen "tilgivelse" til noen i disse sakene, sier enhetsleder i Teknisk etat, Asbjørn Montelius, til NRK.no i en epost.

Montelius er klar på det ikke dreier seg om å få tilgivelse når det ikke foreligger tillatelse for de som bor på Svalerødkilen bad.

- En slik påstand savner belegg, skriver han i sin epost.

Han viser til at lovverket tillater at ulovlige tiltak kan søkes om i etterhånd.

- Det finnes heller ikke belegg for å hevde at det foreligger grov forskjellsbehandling, heter det fra Montelius.

- Likhet for loven

Men om Halden kommuen er villige til å vurdere ulovlige tiltak godkjent i ettertid, mener Oslofjordens Friluftsråd (OF) at det er uheldig at enkelte tar seg til rette i strandsonen.

- Det er veldig viktig her at kommunen etterser at plan- og bygningsloven etterfølges i strandsonen.

Vi synes det er riktig at blir en slags likhet for loven, og det gir en veldig uheldig presendsvirkning hvis folk tar seg til rette i strandsonen, sier Kjetil Johannessen i Oslofjordens Friluftsråd til NRK.no.

Svalerødkilen, Halden

TURBULENT OMRÅDE. Svalerødkilen er et fantastisk populært område for sommerturistene, og tilreisende. Rent havvann og fiskeplasser inviterer til 'Sørlandsidyll'. Men i kulissene er det turbulent rundt ulovlige byggetiltak.

Foto: Privat

- Nedslående befaring

Oslofjordens Friluftsråd (OF) var i desember 2008 på befaring i Svalerødkilen. Bakgrunnen var henvendelser fra lokalbefokningen i Svalrødkilen, som tok opp tiltak i strandsonen og arealbruken i området.

Under befaringen erfarte OF at det var utført flere tiltak av privatiserende karakter i strandsonen rundt det tidligere Svalerødkilen bad, slik som plattinger, båtfester og gjerder.

"Vi har erfart at det lokalt er tvil om disse tiltakene er omsøkt og godkjent. Mange kommuner har gått gjennom sin strandsone, og OF ser behov for at Halden kommune kartlegger utførte tiltak for å avklare om disse er omsøkt", skrev Oslofjordens Friluftsråd i et brev til Halden kommune etter befaringen.

- Treghet i Halden kommune kan ha bidratt til nedbygging og hindring av fri ferdsel i strandsonen.

Vi har 30 medlemskommuner i Oslofjordens Friluftsråd (OF), og jeg kan trygt si at dette er en spesiell sak, sier Kjetil Johannessen hos OF til NRK.no.

Uenige om telefonbeskjed

Bjørn Spernes overtok bryggeanlegget på Holmen i 2005. Det har vært drevet bryggeutleie på stedet tilbake til 1930-årene.

- Jeg startet opp med å forhøre meg i Halden kommune hvordan jeg skulle forholde meg til det å rette opp en del brygger, som isen hadde flyttet på.

Da fikk jeg muntlig beskjed, om at det "alltid" hadde vært brygger på stedet, og at det derfor ikke var noe problem å sette igang med arbeidet, sier Spernes til NRK.no.

I følge ham ble han oppringt av enhetsleder Asbjørn Montelius i 2006, fordi kommunen hadde fått høre om hans oppussingsarbeider.

Spernes hevder at Montelius i motsetning til andre ved teknisk etat, som hadde gitt ham muntlig grønt lys til å ta hånd om bryggene, bad ham sende en søknad,

Asbjørn Montelius kan ikke erindre seg å ha snakket med Spernes i sakens anledning.

- Som leder enheten for plan byggesak og geodata, i teknisk etat, i en kommune foretar og mottar man mange telefonsamtaler i løpet av en fem-årsperiode.

Personlig foretar og mottar jeg daglig flere telefonsamtaler, men jeg kan ikke erindre å ha kontaktet Bjørn Spernes per telefon verken i forbindelse med denne saken eller andre saker. Jeg kan derfor ikke redegjøre for innholdet i en slik samtale, skriver Montelius til NRK i en epost.

Holmen i Svalerødkilen, Halden

FULLT FRA MORGEN TIL KVELD. Velforeningen sier holmen Bjørn Spernes eier (i forgrunnen) er full fra morgen til kveld med badende og fiskende. Foreningen frykter nå at 70 båtplasser forsvinner, noe som vil forringe hyttenes verdi.

Foto: Privat

Hørte ikke noe på to år

Spernes sendte både en søknad om utvidelse av en hytte på sin holme og han sendte også det han selv hevder var en søknad om justeringer av bryggeplassen i 2006, men fikk ingen respons på to år.

Spernes trodde dermed at søknaden hans var i godkjent.

- I 2008 ble jeg muntlig kontaktet av en ingeniør i Halden kommune, som fortalte at det var kommet en klage på min aktivitet på holmen fra en nabo.

Jeg henviste da til miin søknad fra 2006, og hørte aldri noe mer før i 2010, forteller han.

Halden kommune slo fast at det ikke forelå godkjenning av arbeidet på bryggeanlegget, og Spernes fikk også beskjed om at heller ikke eksisterende anlegg - som var etablert før han kjøpte det - var godkjent.

Fra Halden kommune oppfattet de aldri brevet fra Spernes i 2006, som noe annet enn et følgebrev til hytteutvidelsen på holmen, og ikke som en søknad rundt bryggeanlegget.

- Brevet det refereres til er innkommet som et følgebrev til en byggemelding som er mottatt hos bygningsmyndigheten 22.09.06.

Byggemeldingen gjaldt tilbygg til hytta på holmen. Denne meldingen ble godkjent 11.10.06. Følgebrevet av 19.09.06 inneholdt ikke opplysninger som ga grunnlag for tilbakemelding utover godkjenningen, skriver Asbjørn Montelius i en epost.

- Nekter å søke om tilgivelse

Fra Svalerødkilen-området finnes det rikelig med historiske bilder av bryggeanlegget.

Spernes fikk imidlertid ikke aksept for at bildene underbygde hans påstand om at en del av bryggene hadde vært der i "manns minne".

- Heller ikke bekreftelser fra eldre beboere i området, som kjenner stedets historie, var nok for kommunen, sier han.

Først ble Bjørn Spernes bedt om å presentere en reguleringsplan.

- Deretter hevdet Halden kommune at en større del, som representerer 70 av de totalt 100 båtplassene på holmen her, ikke var søkt om og ikke var godkjent, sier Spernes.

Han har blitt invitert av Halden kommune til å søke om å få godkjent endringene i ettertid:
"Kommunen kan ikke se at anlegget bølgebryteren skal sikre er omsøkt. Økonomisk kartverk fra 1979 viser to brygger på den aktuelle holmen. Bygningsmyndigheten kan ikke se at øvrige brygger verken er omsøkt eller godkjent.

Dersom tiltakshaver har dokumentasjon for at anlegget er omsøkt og godkjent ber vi om at denne fremlegges. Dersom tiltaket ikke er omsøkt gis det anledning til å søke om tiltakene i ettertid."

Spernes nekter å søke om godkjenning i ettertid, fordi han mener det vil være å innrømme at han har gjort noe galt.

- Jeg nekter å søke om tilgivelse, for jeg har allerede fått tillatelse. Jeg gjorde akkurat det Montelius bad meg om i telefonsamtalen i 2006, og som jeg senere sendte en søknad på.

Det er vanskelig for meg å forholde meg til Halden kommune, jeg synes de "vingler" veldig her med ulike beskjeder fra person til person, sier han.

- Frist til 1. april

Gjennom flere år har Spernes ligget i krig med kommunen om saken, men nå er kommunen lei av tautrekkingen.

Halden kommune mener Bjørn Spernes har tatt seg til rette og han har fått en frist til 1. april i år med å ordne opp i forholdene rundt sitt bryggeanlegg, ellers får han bøter og må rive anlegget.

Fra velforeningen får NRK vite at Spernes sin holme representerer et viktig tilbud til hytteeierne og tilreisende både for bading og fiske, og at holmen bukes fra morgen til kveld.

Spernes roses også fra Oslofjordens Friluftsråd for initiativet han tok i 2008, om å sikre bedre tilgang for allmenheten.

Det heter fra velforeningen at hytter i området kan tape verdi dersom de mister sin båtplass.

- Ingen forskjell mellom ulovlighetene

Halden kommune ser ikke at det er forskjell på ulovlighetene som er utført på eiendommen Svalerødkilen bad og på holmen der Spernes leier ut brygger.

- Sakene er sammenlignbare i den forstand at de begge omhandler tiltak som er oppført i strid med plan- og bygningsloven. Kommunen har derfor valgt å følge opp tiltak på begge eiendommene.

Hva slags tiltak det dreier seg om vil avgjøre hvordan tiltaket følges opp og hvilke søknadsform som er påkrevet for å bringe tiltaket i samsvar med plan- og bygningsloven. Videre vil den videre oppfølgingen avhenge av om grunneier har valgt å søke eller ikke, skriver Asbjørn Montelius i en epost til NRK.no.

For kort tid siden var Fylkesmannen i Østfold på befaring i Svalerødkilen, og Spernes setter nå sin lit til at de nye politikerne i Halden kommune og Fylkesmannen skal tro på hans versjon av saken.

- Det har gått prestisje i dette i administrasjonen i teknisk etat. Hvis ikke politikerne og Fylkesmannen ser problemet her, og hjelper meg - vil 70 bryggeplasser forsvinne, og dermed forsvinner også delvis mulighetene for bading og fiske her, sier han.