Hopp til innhold

- Kommunen har gitt misvisende opplysninger og brutt habilitetsreglene

Advokat Helge Skaaraas med kraftsalve om habilitet mot Halden-politikere i "Montelius-saken".

Advokat, Helge Skaaraas

NEGATIVE TIL GRANSKNING. - En gransking reiser også en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til familien Montelius rettsikkerhet som ikke er utredet eller vurdert, skriver Helge Skaaraas i sitt brev til kommunestyrerepresentantene i Halden.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

Enhetsleder ved byggesaksavdelingen i Halden kommune, Asbjørn Montelius, har trukket rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam og tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen for Halden tingrett.

De tre er personlig saksøkt for ærekrenkelser, og Asbjørn Montelius vil renvaske seg for det han beskriver som korrupsjonsanklager mot ham.

Også Halden kommune ved ordfører Thor Edquist (H) er saksøkt.

I et brev til samtlige av kommunestyrets medlemmer retter nå advokat Helge Skaaraas, som er Asbjørn Montelius sin advokat, fokus mot inhabilitet hos ordfører og rådmann.

Les også:

Asbjørn Montelius

IKKE TILLIT TIL GRANSKING. Asbjørn Montelius (bildet) sier via sin advokat at de ikke har tillit til at en gransking vil være nøytral og uavhengig.

Foto: Joakim S. Enger

– Negative til gransking

Den 13. mai i år besluttet formannskapet å bevilge 500.000 kroner til å granske påstander, som er kommet rundt Asbjørn Montelius.

– Når jeg som rådmann mottar slike henvendelser, ville det vært oppsiktsvekkende dersom jeg ikke foretok meg noe.

Alvorlige varsler og informasjon om mulige misligheter må alltid undersøkes, sa rådmann Gudrun Haabeth Grindaker på Halden kommunes nettsider i forbindelse med den såkalte "Montelius-saken" tidligere denne uka.

I sitt brev til kommunestyremedlemmene i Halden skriver Skaaraas at han mener påstandene mot Montelius, som er kommet i forbindelse med et drøftingsmøte, burde ha vært gransket før de ble fremsatt overfor Asbjørn Montelius.

– I den nåværende situasjonen stiller vi oss negative til en gransking. Slik saken har utviklet seg – handler den for kommunens aktører om å ivareta egne interesser, skriver Helge Skaaraas.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

MÅTTE TA VARSLER ALVORLIG. -Varslene som har kommet inn gjelder en av mine ansatte, og det er derfor mitt ansvar å undersøke forholdet nærmere, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Foto: Privat

Misvisende opplysninger

Skaaraas hevder et anonymt varsel om eiendomsoverdragelser var helt udokumentert, da det dannet grunnlaget for formannskapets beslutning om gransking den 13. mai i år.

Han mener det er gitt misvisende opplysninger til formannskapet, og at granskingsvedtaket dermed er ugyldig.

Både rådmann Gudrun Haabeth Grindaker og ordfører Thor Edquist har tidligere sagt, at møtet den 13. mai ikke handlet om at gransking skulle iverksettes eller ei, men om formannskapet ville bevilge penger til en gransking rådmannen allerede hadde iverksatt.

– Grunnen til at saken kom til formannskapet var at oppdraget overskred den økonomiske rammen som jeg har fullmakt til.

I utgangspunktet var det ett varsel som skulle undersøkes, men da det kom inn et nytt varsel, var det ikke mulig for tilbyderen å granske varslene for under 100.000,- kroner, sier Halden-rådmannen på kommunens nettsider tirsdag denne uka.

Les også:

Formannskapet i Halden kommune

SKULLE IKKE HA VÆRT TILSTEDE. Da formannskapet i Halden den 13. mai i år (bildet) behandlet bevilgning til gransking i 'Montelius-saken' var både rådmann, ordfører og et formannskapsmedlem fra Høyre inhabile, ifølge advokat Helge Skaaraas.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Uriktige påstander

Skaaraas skriver videre at KS-advokatene (som bistår Halden kommune) har oppgitt at tipset om Montelius kom til kommunen rett før et drøftingsmøte med Asbjørn Montelius tidligere i år.

– I ettertid er vi gjort kjent med at dette slett ikke er riktig, men at påstandene er gamle, og at de tidligere har vært gjenstand for administrativ undersøkelse og politisk behandling i kontrollutvalget, skriver Skaaraas.

I 2009/ 2010 kom det tips til kontrollutvalget om Asbjørn Montelius, noe utvalget under behandlingen i 2010 valgte å la ligge.

Ann-Kristin Grødahl, som ledet kontrollutvalget fra 2007 til 2011, har overfor Kommunal Rapport sendt en redegjørelse for hvorfor varslene mot Montelius ikke ble tatt opp i utvalget i 2010:

«Slik jeg husker det, gjaldt det to tomter som allerede var innlemmet i byens reguleringsplaner og dermed godkjent av kommunestyret. Kontrollutvalget har nok saker å gre i og valgte ikke å bruke krefter på en sak som det ikke kunne gjøres noe med.»

Les også:

Feil at rådmannen leder etterforskning

– Vi reagerer på at formannskapet gir rådmannen fullmakt til å utferdige mandat for granskingen. Slik saken har utviklet seg, hvor rådmannen er part i en rettslig prosess, er hun part i saken.

Hun er derfor inhabil til å utferdige mandat og gjennom dette lede etterforskningen, skriver Helge Skaaraas.

Han reagerer også på at rådmannen var til stede i formannskapets møte den 13. mai i år, da saken ble behandlet.

– Også dette er i strid med habilitetsreglene, skriver Skaaraas til kommunestyrets medlemmer i sitt brev av 16. mai i år.

Les også:

Ordfører Thor Edquist (H)

HAR IKKE SETT VARSLENE. - Vår behandling av saken den 13. mai i år, dreide seg kun om å bevilge penger til en granskning rådmannen allerede hadde satt i gang. Jeg har ikke hatt noen innsikt i hva varslene dreier seg om, sier ordfører Thor Edquist.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Sår tvil om ordførerens habilitet

Skaaraas peker også på at Høyres Jan Erik Herft var til stede i formannskapets møte den 13. mai i år.

– Herft har vært megler og har i denne egenskap forhandlet frem salget mot mulige kjøpere. Det kan umulig være riktig at han – som direkte involvert – er med på å bevilge 500.000,- kroner for en fornyet gjennomgang av saken, heter det fra advokat Skaaraas.

Handelen kommunen har fått tips om kan dreie seg om korrupsjon, ble gjennomført mellom en byggmester fra Halden og Montelius.

Helge Skaaras mener det er tette bånd til ordføreren i saken i og med at ordfører Thor Edquists svoger var byggmesteren som kjøpte tomt av familien Montelius.

– Noe som reiser ytterligere spørsmål om habilitet, skriver Skaaraas.

Jan Erik Herft har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.

Les også:

Har ikke sett varslene

Halden-ordfører Thor Edquist, som ble valgt inn i kommunestyret høsten 2011 – nærmere to år etter at de første varslene rundt Montelius kom, sier til NRK at han ikke har sett varslene, som i nyere tid er kommet mot Asbjørn Montelius.

– Jeg kjenner ingen politikere, som har hatt innsikt i disse varslene, eller som har bedt om å få innsikt, sier han.

Han er helt på linje med rådmannen i at hun måtte fatte vedtak om gransking, da tipsene kom inn.

– Hun ville ikke ha gjort jobben sin, dersom hun ikke hadde grepet fatt i saken, sier Edquist.

Halden-ordføreren mener hele saken og fremstillingen, som er gitt fra ulikt hold, er "fullstendig snudd på hodet".

– Rådmannen måtte ta fatt i saken. Hun har fattet vedtak om gransking, og et flertall i formannskapet fant det riktig å bevilge de nødvendige midlene for å få gjennomført vedtakene, sier han.