- Miljøet utraderes av utbyggingen

Byggeprosjektet på Tyska og Hollenderen i Halden vil fjerne det aller meste av nåværende dyre- og planteliv på tomtene.

Tomteområder i Halden

STOR MILJØENDRING. Tilførsel av store mengder løsmasser, for å heve det meste av området ca. 1,5 meter grunnet lav beliggenhet mot havet, vil føre til store forandringer.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det fremgår i en rapport selskapet BioFokus har laget på oppdrag for utbyggerne av tomtene Tyska og Hollenderen i Halden.

– Vi synes det er ille at miljøet her blir skadelidende. Det er enorme byggearbeider og omfattende miljøutradering. Særlig på området Hollenderen mener vi det er grunn til aktsomhet, sier Vibeke Julsrud i Miljøpartiet De Grønne.

Partiet ønsker seg et grønt- og friluftsområde på tomtene.

Les også:

Sjelden vegetasjon

Vibeke Julsrud

ØNSKER GRØNTOMRÅDE. - Vi er helt imot nedbyggingen av tomtene. Særlig på Hollenderen mener vi det er grunn til bekymring, sier Vibeke Julsrud.

Foto: Privat

De tidligere industritomtene har urene og giftige masser viser miljørapporter, og giften må fjernes før bygging kan ta til.

Hele området har ligget lenge i fred og fått utvikle en flora av urter og delvis velutviklet skog.

Slike områder med urterik vegetasjon begynner å bli sjeldne generelt i landskapet og området som skal bebygges har en viss funksjon for arter knyttet til slike miljøer. Det er også sannsynlig at enkelte sjeldne og trua arter, særlig av insekter, bruker området, skriver BioFokus.

Lover å ta hensyn

– Det er riktig at det vil være vanskelig å bevare områdets naturmiljø ved en utbygging, blant annet på grunn av behov for fjerning av miljøgifter ved utskiftning av masser, sier sier Ingrid Dahl i Ola Roald arkitekter, som har arbeidet med reguleringsplanen.

Tyska

VARIERENDE SKADEOMFANG. Omfanget av tiltakene på temaet 'naturmiljø og biologisk mangfold' karakteriseres i rapporten som 'store og negative'. Den samlede konsekvensen er vurdert å være 'liten negativ', men 'middels negativ' på mindre delarealer.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Som utbygger er vi opptatt av å bygge en smart og bærekraftig bydel. Fokus på klimagassutslipp, energibruk, transport og bærekraftige byggeri er temaer vi jobber aktivt med for å skape miljøvennlige løsninger i en grønn bydel. Lykkes vi kan området på Tyska bli et forbilde på smart byutvikling, forteller talsmann for Norske Helsehus as Tore Borthen.

Elva Tistas utløp er en del av Haldenvassdraget og er et varig vernet vassdrag, omfattet av Vassdragsloven.

At det graves ved elva og Iddefjorden bekymrer Miljøpartiet, i og med at det er gift i jordsmonnet.

Utbygger Norske Helsehus viser til planer for miljøsaneringen, som Halden Byutvikling skal forestå.

- Som utbygger er vi opptatt av at vi bygger etter de planer som foreligger for miljø og bærekraftige løsninger. Ekspertene på området i Cowi har utarbeidet detaljerte tiltaksplaner for miljøsaneringen som vil bli fulgt i byggeprosessen, sier Borthen.

Tyska og Hollenderen, Halden

VIL LEGGE INN MILJØHENSYNSSONER. - I reguleringsplanen har vi foreslått noen områder som spesielt bør tas hensyn til, som for eksempel kollen nord for det gamle impregneringsverket (bildet), sier Ingrid Dahl i Ola Roald arkitekter.

Foto: Rainer Prang / NRK