- Legg hardere press på svenskene

Frp i Østfold mener Regjeringen må presse Sverige hardere for å få høvlet ned tersklene i fjorden under Svinesundsbruene.

Båt under Svinesundsbruene

PROBLEMATISKE UNDERVANNSFJELL. På undervannsfjellene (tersklene) er det åtte til ni meters dybde til overflaten. Norske myndigheter ønsker å kappe toppen av tersklene med et par-tre meter, slik at skip kan passere uten problemer under Svinesundsbruene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Da Fremskrittspartiets Erlend Wiborg møtte som varamann på Stortinget tidligere i år, passet han på å spørre Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen hva statsråden har gjort for å få fortgang i terskel-saken, og om hun vil hun presse på for å få en raskere avgjørelse.

- Dette er en veldig viktig sak for næringslivet i Halden og Østfold. Videre utvikling av nytt og eksisterende næringsliv i Halden er avhengig av at vi får gjort noe med tersklene.

Jeg mener at Regjeringen her er meget passive og at vi ikke kommer videre. Derfor ønsket jeg å løfte saken opp på øverste nivå, sier Wiborg til NRK.no.

Les også:

Skip i Ringdalsfjorden ved Svinesund

INNGREP PÅ SVENSK SIDE. Drøyt halvparten av de påtenkte inngrepene ville måtte gjennomføres på svensk grunn, ettersom riksgrensen mellom Sverige og Norge går midt i fjorden, som i Sverige (t.v.) heter Iddefjorden og i Norge Ringdalsfjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vanskelig grensesak

Svinesundterskelene har gjennom mange år skapt store problemer for næringslivet i Halden, og i særdeleshet for kabelfabrikken Nexans, som er i behov av å få større skip inn fjorden.

Fra LO og politikere i Halden er det pekt på at de vanskelige dybde- og strømforholdene rett under Svinesundbruene bidrar som et element til å skape en utrygg fremtid for mange arbeidsplasser, og hindrer videre utvikling.

Hvis tersklene skal kuttes må mye av arbeidet foregå på svensk side av fjorden, noe svenske myndigheter så langt har stilt seg avvisende til.

Les også:

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

LANG OG TIDKREVENDE PROSESS. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen orienterte om en lang og tidkrevende prosess overfor svenske myndigheter i forhold til tersklene ved Svinesund.

Foto: Arild Pettersen / NRK

Skadelig for biologisk miljø

Ringdalsfjorden/Iddefjorden vurderes i Sverige som spesielt følsomt sett fra et økologisk ståsted, og er utpekt som et område med særskilt riksinteresse for natur- og kulturforvaltning.

En terskel-endring sees på som et radikalt inngrep i en sone vernet etter EUs Natura-2000 - nettverk, og er derfor en viktig sak i Sverige.

- Svenske myndigheter var gjennom planprosessen vært kritisk til mulige negative virkninger på miljøet som følge av tiltaket, og de behandlet saken som såkalt Regjeringsbeslutning.

I høringsuttalelser og behandlinger i den svenske regjeringen kom det uttalelser om at tiltaket ble ansett som skadelig for det biologiske miljøet i Ringdalsfjorden, og at det således ikke ville bli gitt tillatelse fra Sverige, svarte Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Wiborg på hans forespørsel.

Les også:

Skandi Acergy

DET STØRSTE NOENSINNE. Kabelskipet Skandi Acergy er det største skipet, som noensinne har gått over tersklene. Flere slepebåter måtte til, og tidevannet måtte stemme eksakt, da skipet som stikker 12 meter dypt, skulle inn og ut av Ringdalsfjorden ved Svinesund for å hente kabler på Nexans.

Foto: Rainer Prang / NRK

Omfattende undersøkelser

Berg-Hansen orienterte om at Kystverket har gjennomført en omfattende planprosess med formål å klargjøre omfang og konsekvenser av en utdyping av innseilingen til Halden gjennom Ringdalsfjorden, og at det også er gjennomført en miljøutredning, som skulle være grunnlag for å vurdere eventuelle videre undersøkelser og planarbeid i området.

- Kystverket har kontakt med svenske myndigheter, hvor de har orientert om oppdraget fra departementet og vist til hvor stor betydning innseilingen til Halden har for næringsliv og industri i området, sier Berg-Hansen i sitt svar.

Nytt møte

Kystverket fortsetter arbeidet for å få en best mulig avklaring av det oppdraget som er gitt etaten.

- Ettersom utdypingen av innseilingen til Halden er ønsket av lokale myndigheter og industri i Halden, har vi på politisk nivå nylig bedt om et møte med det svenske Miljödepartementet for å drøfte mulige løsninger, herunder om dette tiltaket for Halden havn er av vesentlig allmenn interesse i henhold til den svenske miljølovgivningen.

Dato for et slikt møte er ennå ikke avklart, svarte Fiskeri- og kystministeren Erlend Wiborg.

Gruppeleder Erlend Wiborg på fylkestinget (Frp)

MÅ PRESSE HARDERE. - Dette er en sak som hverken FrP eller jeg har tenkt å ligge stille og vi vil fortsette å presse på i denne saken, sier Erlend Wiborg.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- Må presse svenskene hardere

Erlend Wiborg mener det ikke nødvendigvis er noen trussel mot artsmangfoldet med en sliping av tersklene, og at dette vil komme tydeligere frem hvis Norge også foretar en konsekvensvurdering.

- Samtidig kan vi ikke verne hver minste millimeter av skog og terskler etc. Skal vi ha utvikling, skape arbeidsplasser og velstand må vi foreta noen inngrep, sier Wiborg til NRK.no.

Han mener Regjeringen må sette sterkere press på svenskene gjennom aktivt å ta opp saken fortløpende, og kreve handling fra svensk side.

- Jeg mener så absolutt at norske myndigheter har vært for passive, og det skinner tydelig igjennom at dette ikke er en sak de prioriterer.

Svaret ministeren gir til meg er kun en oppramsing av hva som har skjedd, men fint lite om hva hun faktisk vil gjøre for å presse svenskene fremover, sier Erlend Wiborg.