- Kunne ikke la Montelius diktere

Alexandra Bech Gjørv, som ledet granskingen av suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius, kaller motrapport for partsinnlegg.

Alexandra Bech Gjørv

PARTSINNLEGG. - Vi anser ”motrapporten” som et partsinnlegg i en pågående personalsak mellom Montelius og kommunen, advokat Alexandra Bech Gjørv.

Foto: NRK

I går presenterte advokat Helge Skaaraas - som representerer suspendert byggesaksleder i Halden kommune, Asbjørn Montelius, sin mot-rapport til Halden kommunes gransking av Montelius.

Mens Haldens kommunes granskere mener å ha oppdaget formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser knyttet til Montelius, har ikke Skaaraas funnet noe kritikkverdig.

- Vi har gjennomgått de sakene, som har dannet grunnlag for granskernes kritikk av Montelius. Det er ikke grunnlag for kritikk av Montelius håndtering av sakene.

Det er heller ikke saklig grunn for å så tvil om tilliten til ham, het det i en pressemelding fra advokatkontoret Bjørge-Skaaraas & co tirsdag ettermiddag.

Les også:

- Partsinnlegg i personalsak

Vi har hverken uttrykkelig eller underforstått hatt noe oppdrag om å ”bistå med å fjerne Montelius”

Advokat Alexandra Bech Gjørv

Det var formannskapet i Halden, som i mai i år besluttet å granske tips om korrupsjon kommunen hadde mottatt i forbindelse med Asbjørn Montelius.

Forut for dette hadde det vært samtaler med Montelius om tipsene som var kommet, og i bakkant av samtalene bestemte han seg for å gå til sak mot kommuneavdokat Veronica Aam, tidligere fungerende rådmann Eivind Hansen og nåværende rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, samt Halden kommune.

Montelius mente seg utsatt for ærekrenkelser i samtalene, og han ville ha rettens hjelp til å renvaske seg.

I mot-rapporten fra Skaaraas pekes det på at granskerne fra advokatfirmaet Hjort DA ikke har vært uavhengige nok av oppdragsgiver, men leder av Montelius-granskingen - advokat Alexandra Bech Gjørv avviser disse påstandene.

- Vi anser ”motrapporten” som et partsinnlegg i en pågående personalsak mellom Montelius og kommunen.

Vårt oppdrag for kommunen er ferdigstilt, og det er ikke naturlig for oss å kommentere sakens faktum og vurderinger videre, sier Bech Gjørv til NRK.

Les også:

- Har ingen bindinger

Hun forteller at granskerne hos Hjort DA mottok rapporten fra advokatene Skaaraas og Horntvedt fra Halden kommune tirsdag.

Mot-rapporten inneholder enkelte påstander som Bech Gjørv ønsker å kommentere.

I mot-rapporten heter det blant annet:

-Granskerne har ikke i tilstrekkelig grad operert uavhengig av Halden kommune som oppdragsgiver

-Granskerne har ikke etterlevd reglene om Montelius`krav på innsyn i anklagene som er rettet mot ham

-Granskerne har, ved ikke å gi Montelius innsyn i kildematerialet, fratatt Montelius retten til en effektiv imøtegåelse av påstandene som er rettet mot ham

-Montelius har handlet i tråd med forvaltningslovens habilitetsregler

-Granskingsrapporten inneholder en rekke beskrivelser av faktiske forhold som ikke er korrekte

-Granskingsrapportens konklusjoner og anbefalinger har derfor begrenset verdi

- Vi har ingen bindinger til Halden kommune ut over de som følger av oppdraget. Vi har hverken uttrykkelig eller underforstått hatt noe oppdrag om å ”bistå med å fjerne Montelius”.

Vårt firma har lang tradisjon for å utføre granskninger, og står ikke tilbake for å påpeke at det ikke er grunnlag for kritikk, dersom det er konklusjonen etter vår undersøkelse, og vice versa, sier hun.

Les også:

Asbjørn Montelius

GRANSKET FOR KORRUPSJON. Halden kommune iverksatte gransking av suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius, da de fikk korrupsjonstips knyttet til ham.

Foto: Anne Ognedal

- Montelius kunne ikke få diktere premissene

Bech Gjørv mener granskerne har arbeidet i tråd med Advokatforeningens regelverk.

- Montelius fått anledning til å gjøre seg kjent med opplysningene av betydning for ham, og kommentere disse. Montelius har imidlertid ikke fått anledning til å diktere premissene for hvordan innsyn og kontradiksjon/ imøtegåelse skal gjennomføres.

Vi har tillagt faren for samordning og tilpasning av forklaringer stor vekt i vår vurdering av fremgangsmåte, sier Alexandra Bech Gjørv til NRK.

Hun peker på at det i rapporten Hjort DA har levert fremgår at Montelius har valgt å ikke forklare seg.

- Han har også valgt å ikke kommentere vårt brev av 14. oktober, der vi fremla faktiske forhold hvor vi mente at utfallet av vår gjennomgang ga grunnlag for kritikk, utover å si at påstandene er ”uriktige”, sier hun.

Les også:

Mot-rapport

ANONYME KILDER. Bech Gjørv tilbakeviser at granskerne har benyttet seg av anonyme kilder.

Ingen anonyme kilder

I mot-rapporten fra advokatene Skaaraas og Horntvedt er det et eget kapitel om anonyme kilder.

Det heter i mot-rapporten:

"Utgangspunktet for granskingen er nettopp anonyme varsler. Hvilke beveggrunner disse "varslerne" har hatt for å komme med disse opplysningene er ukjent. Gransking av anonyme varsler fordrer derfor særlig årvåkenhet med hensyn til kontroll av og åpenhet rundt kilder."

Og det heter videre

"Ved håndteringen av anonyme kilder er det særlig viktig at granskerne gjennomfører en kontradiktorisk prosess som sikrer at den berørte har tillitt til granskerne og deres arbeid."

- Vi har ikke basert våre vurderinger på anonyme kilder. Montelius har som nevnt fått tilbud om å bli foreholdt faktiske opplysninger, samt hvilke personer eller dokumenter disse stammer fra.

For å gjøre rapporten mindre personorientert har vi omtalt en rekke personer (herunder Montelius selv) ved deres titler eller andre kjennemerker, uten å benytte deres navn i rapporten, sier Bech Gjørv.

Les også:

Advokat, Helge Skaaraas

KRITISK RAPPORT. Advokatene Skaaraas (bildet) og Horntvedt har i en omfattende rapport pekt på forhold de mener gikk galt under granskingen av Asbjørn Montelius.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

94 siders mot-rapport

I mot-rapporten fra advokatene Skaaraas og Horntvedt har de to satt søkelyset på metodevalg, vurderinger og konklusjoner.

En del av gjennomgangen er knyttet til metodevalg og forholdet til Advokatforeningens retningslinjer for gransking. På dette punktet har Skaaraas og Horntvedt hatt advokat Kristian Dahle Trygstad i Alt advokatfirma, som kvalitetssikrer.

Av mot-rapporten står å lese at Asbjørn Montelius ble gitt anledning til å uttale seg til granskerne, og han ble også pålagt av rådmannen å avgi slik forklaring, noe han avstod fra.

Det er ikke grunnlag for kritikk av Montelius håndtering av sakene

Advokat Helge Skaaraas

Han begrunnet dette blant annet med at granskingen var rettet mot ham og hans ektefelle, og at granskingen gjaldt påstander og straffbare forhold.

Montelius mente at han ble nektet innsyn i dokumentasjonen granskerne vurderte å bygge på, og han fikk heller ikke innsyn i de forklaringer som ble avgitt. Han mente derfor at han ble fratatt muligheten til et effektivt forsvar.

Videre mente Montelius at granskingen var et ledd i en politisk initiert prosess med siktemål å fjerne ham fra hans stilling i kommunen.

Han oppfattet det også slik at granskerne etter hvert gikk ut over sitt mandat, da de varslet at de også ville granske ledelsen hans av byggesaksavdelingen i sin alminnelighet og ikke bare de konkrete forholdene som varslene omtalte.

Les hele motrapporten her

Les hele granskingsrapporten her

Manglende bevissthet

Skaaraas og Horntvedt peker i sin mot-rapport på, at da granskingen av Asbjørn Montelius ble besluttet, var han i en situasjon der arbeidsgiver hadde varslet ham om en oppsigelse, men der prosessen ble avsluttet med at det "for tiden" likevel ikke var aktuelt med oppsigelse.

Han var også i en situasjon der anonyme påstander om korrupsjon fremkom uten forvarsel under et drøftingsmøte etter arbeidmiljøloven.

Etter Skaaraas og Horntvedts syn har granskerne hatt manglende bevissthet rundt disse forholdene.

Det pekes på i mot-rapporten at granskerne i prosessen påtok seg ordinære advokatoppdrag for kommunen, og at dette vanskelig kan forenes med et grunnleggende krav om granskernes uavhengighet.

Gudrun Haabeth Grindaker

FORTSATT SUSPENDERT. - Når det gjelder personalsaken har Montelius krav på å bli behandlet på lik linje med enhver ansatt, og Halden kommune kommer ikke til å kommentere personalsaken i media utover at det bekreftes at Montelius fortsatt er suspendert, sier rådmann Haabeth Grindaker.

Foto: Camilla Næss / NRK

- Ensidig partsinnlegg

Heller ikke rådmannen i Halden kommune oppfatter mot-rapporten, som noe annet enn et partsinnlegg fra Asbjørn Montelius advokater.

- Vi oppfatter og forholder oss til dokumentet fra advokat Skaaraas som et ensidig
partsinnlegg, hvor han på vegne av sin klient kommer med sine innsigelser til
granskningsrapporten, heter det i en pressemelding fra rådmann Gudrun Haabeth Grinadker onsdag ettermiddag.

Hun sier at Halden kommune er inneforstått med og har forståelse for at Skaaraas ønsker å ivareta sin klient på best mulig måte.

- Halden kommune har hele tiden vært opptatt av å finne riktig faktum i saken, og har vært spesielt opptatt av at granskingen skulle være uavhengig, sier rådmannen.