Hopp til innhold

- Frykter giftsanering blir pengesluk

Venstre i Halden vil ikke at kommunen blander seg inn i saneringsarbeidet av tomteområder ved Tista. Partiet frykter enorme utgifter til giftsanering.

Tyska og Hollenderen, Halden

GJERDET INN GIFT. I følge en rapport fra selskapet COWI AS viser grunnprøver fra landområdene at det finnes høye verdier av farlig avfall. Det er på området rundt det gamle impregneringsverket (bildet) at det er spesielt høy forurensningskonsentrasjon.

Foto: Rainer Prang / NRK

I forrige uke meldte NRK at saneringen av giftige jordmasser langs elven Tista, der det er planer om å bygge boliger og næringseiendom, kan komme til å koste et sted mellom 9 og 10 millioner kroner.

Men dette er 2011-tall, kun beregnet for selve saneringsarbeidet, og i beløpet ligger heller ikke gravearbeid, bortkjøring av giftmasser og påfyll av ny masse.

Les også:

Havneområdet i Halden

FORURENSEDE OMRÅDER. På begge sider av elva Tista har det pågått industriaktivitet, som har medført sterk forurensning av grunnen flere steder. Både på Mølen, Høvleritiomta, Tyska og Hollenderen er det oppdaget forurensning.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Skulle aldri ha kjøpt landområdene

– Venstre har alltid ment at tomtene ved Tista ble kjøpt av Norske Skog på helt feil premisser, og at handelen aldri skulle ha vært gjennomført, sier gruppeleder i Venstre i Halden, Geir Helge Sandsmark til NRK.no.

Det er det heleide kommunale selskapet Halden Byutvikling AS, som i dag eier tomteområdene Halden kommune kjøpte av Norske Skog.

Områdene det dreier seg om er Sauøya syd, Tyska, Hollenderen og gjenværende del av jernbanetomta, samt området Veden i Tistedal. Halden Byutvikling AS eier også området Mølen, som har status som offentlig havn i Halden.

Planen er å fortette sentrum og skape attraktive bolig- og næringseiendommer på landområdene Mølen, Tyska og Hollenderen.

Langs elva Tista har det tidligere vært drevet forurensende industrivirksomhet, som kreosotimpregnering (tjære) og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA).

Spesielt er det påvist høye konsentrasjoner av metaller i jord og grunnvann i området rundt CCA-impregneringsverket på Tyska.

– Ved å kjøpe områdene påtok kommunen seg å rydde opp etter forurensningene fra Norske Skog Saugbrugs, og det var ingen god løsning, sier Geir Helge Sandsmark.

Les også:

Tyska og Hollenderen

NETTO VANNSTAND STIGER. Disse områdene ved Tista vil i fremtiden ligge under vann, og først må forurenset masse fjernes før ny masse fylles opp til et akseptabelt nivå for å møte en netto vannstandsøkning på 80 centimeter de neste 100 årene.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Vil ikke at kommunen blander seg inn

Landområdene ved Tista i Halden sentrum er snart til salgs, men omfattende giftsanering må til, før tomtene kan bebygges.

Daglig leder i byutviklingsselskapet, Per Egil Pedersen, har i lokalavisen Halden Arbeiderblad fortalt, at tomteområdene vil bli annonsert for salg i november i år, og kan bli solgt før jul.

Det er sterk forurensning i grunnen, men det er usikkert hvem som skal betale for giftsaneringen.

– Det vil avhenge av hvilke avtaler som gjøres med eventuelle kjøpere, som uansett informeres om foreliggende dokumentasjon av forurensing. Alternativt kan Halden Byutvikling AS eller Halden kommune gjøre dette i egen regi, sier Pedersen til NRK.no.

Men noen kommunal innblanding i giftsaneringen vil ikke Venstre i Halden vite noe av.

– Det er ikke aktuelt, slik vi ser det, at Halden kommune skal involvere seg i betale for rensing av gift i disse områdene. Det naturlige er at en eventuell utbygger betaler for dette, sier Sandsmark.

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

FRYKTER PENGESLUK. -Venstre i Halden vil ikke at kommunen blir innblandet i kostbare renseprosesser for landområdene ved Tista, sier Geir Helge Sandsmark.

Foto: Kjetil A. Berg

Uvisshet rundt saneringskostnader

I landområdene langs elva Tista har det tidligere vært drevet forurensende industrivirksomhet, og det er oppdaget rester av kreosotimpregnering (tjære), saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA).

På en forespørsel til Per Egil Pedersen i forrige uke om det finnes et regnestykke for hvor stort volum som må saneres, og hva saneringen vil koste, henviser Pedersen til en utarbeidet tiltaksplan fra konsulentselskapet COWI AS.

Av COWI-rapporten, datert 24. januar 2011 er det på side 25 i rapporten gjort prisoverslag for volum, som kan sendes til ulike renseanlegg avhengig av forurensningsgraden.

Total beskriver COWI-rapporten saneringskostnader for inntil 10.059.000 kroner. Dette er tall fra januar 2011, og inkluderer kun selve saneringsarbeidet ved egnede saneringsanlegg.

Det heter videre i rapporten at kostnader for gravearbeid, transport og tilførsel av rene masser ikke er prissatt av COWI, fordi man antar at Halden kommune har egne, konkurransedyktige løsninger på dette.

Når NRK spør Per Egil Pedersen om kostnader for det arbeidet som ikke er prissatt av COWI, svarer han at det ikke finnes beregninger.

– Det er ennå ikke foretatt noen beregninger av det arbeidet som ikke er prissatt av COWI AS. Full oversikt over kostnadene vil man først få når det er innhentet forpliktende tilbud etter reglene om offentlige anskaffelser, sier Per Egil Pedersen.

– Tiltaksplan er godkjent

Halden kommune har en egengodkjent reguleringsplan for de aktuelle landområdene, og godkjenningen skjedde i kommunestyret den 19. november 2009.

– Halden kommune fikk tillatelse til å grave i dette området i februar 2011. Tillatelsen er gyldig til 2013. Halden Byutvikling har vært i kontakt med oss for å spørre om forlenget tillatelse.

Det er mulighet for å forlenge gravetillatelsen, med samme vilkår etter søknad, sier Olaug Bjertnæs senioringeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet til NRK.no.

Det er strenge krav KLIF legger til grunn, for at det skal kunne graves i landområdene ved Tista.

Dette omfatter blant annet rutiner for håndtering av diffuse og akutte utslipp, der det heter fra KLIF at det skal være etablert ordninger for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet.

Mens sanerings- og gravearbeidene foregår, er det forutsatt at det ikke kommer tilsig av gift til Iddefjorden eller elva Tista.

– Forventer oppfølging fra statlig hold

Oppgraving av forurensede masser må ifølge KLIF foregå slik at det ikke fører til spredning av forurensning ut over hva som var situasjonen før inngrepet fant sted. Forurensede masser må ikke blandes med rene masser.

– Hvis det er ordinært avfall kan det sendes til kommunalt deponi. Hvis det er farlig avfall kan det sendes til Langøya. Langøya har en grense for organisk materiale på 1 prosent i det avfallet de har tillatelse til å motta.

Hvis det overskrider denne grenseverdien finnes det andre mottak, blant annet i Mo i Rana eller det kan eksporteres etter søknad og tillatelse, sier konsulent i Klif–Olaug Bjertnæs til NRK.no.

– Vi forutsetter at de som har ansvar følger opp denne tiltaksplanen til punkt og prikke. Overordnende myndigheter må være på banen, og følge med på at det ikke siger ut giftig masse eller forurenset grøftevann til Iddefjorden under gravearbeidet, sier Vibeke Julsrud i Miljøpartiet De Grønne.