- Feilgrep å flytte høgskolen ut av sentrum

Ny idrettshall i sentrum eller ikke i sentrum? Det er det store spørsmålet i Halden for tiden.

Høgskolen i Østfold, Halden

- DET VAR NEGATIVT FOR HALDEN SENTRUM AT HØGSKOLEN BLE LAGT PÅ REMMEN, sier arkitekt som frykter utarming av sentrum, dersom idrettshall legges til samme område.

Foto: Rainer Prang / NRK

Debatten rundt hvor en ny flerbrukshall for idretten skal plasseres i Halden har pågått over flere år.

I senere tid har spørsmålet vært ytterligere aktualisert i og med at både herrelaget Halden Topphåndball og damelaget til Håndballklubben Halden kan havne i Eliteserien neste år.

Begge klubber har dårlige hall-fasiliteter.

Derfor var ishallen foreslått som et alternativ for håndballspill, men etter at en kondensrapport for ishallen lå på bordet for kort tid tilbake, er håndballspill i ishallen nå utelukket.

Og debatten om flerbrukshallens plassering raser videre.

Les også:

Halden sentrum - gågate

MISTER AKTIVITET. En etter en har butikkene i Haldens tidligere så yrende handlegate lagt ned. Grensehandel, kjøpesentre og flytting av store institusjoner ut av sentrum får skylden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Et feilgrep å flytte høgskolen

I sentrum av Halden var det inntil tidlig på 90-tallet et yrende liv i byens handlegate "Gågata".

I løpet av få år på 1990-tallet poppet to nye kjøpesentre opp på Nordsiden av bysentrum, og kombinert med stabilt sterk grensehandel og etter hvert eksplosiv handel på nettet, har butikkene i sentrum av Halden en etter en måttet lukke dørene.

Men det er også andre faktorer, som har skadet sentrumsutviklingen ifølge politikere og bypatrioter.

Ved at man la alle avdelingene ved Høgskolen i Halden til Remmen utenfor sentrum i 2005 ble butikkene i byen tappet for hundrevis av kunder, som handlet smått og stort i daglig.

Også etableringen av handelsområdet Svingenskogen nær E6 en mil utenfor sentrum kan ha påvirket butikkenes overlevelsesmuligheter midt i byen hevdes det.

Relativt nylig har mange databedrifter flyttet inn under samme tak i et nybygg, også det på Remmen.

- I forhold til sentrumsutvikling og byliv i Halden var det et feilgrep å flytte høgskolen og studentene ut av sentrum - noe det nå ser ut til å være tilnærmet allmenn enighet om, sier sivilarkitekt og byplanlegger Erlend Eng Kristiansen til NRK.no.

Les også:

Erlend Eng Kristiansen

MANGE HENSYN Å TA. Arkitekt MNAL Erlend Eng Kristiansen mener det er viktig at kommunen gjør riktige valg rundt en hallplassering, både hva angår økonomi og infrastruktur.

Foto: Privat

- Finnes mange eksempler

Det er ikke første gang Eng Kristiansen som planlegger ser slike beslutninger, som isolert sett er lite kloke etter hans oppfatning, men som kan forklares ut i fra hvordan samfunnet har organisert seg.

Kampen om hvor Høgskolen i Østfold skulle ha tilhold var sterk, og i Halden fryktet man å miste høgskolen helt og holdent til en annen by.

- Slik jeg har forstått dette, mente man at det var bedre på Remmen, enn å risikere å miste høgskolen ut av kommunen, sier Eng Kristiansen.

Statsbygg gjorde store investeringer på Remmen, og dette bidro langt på vei til å avblåse kampen om lokalisering i forhold til Fredrikstad og Sarpsborg for lang tid fremover.

- Vi har organisert oss med kommune, fylke og stat, også når det gjelder eier- og ansvarsstrukturen.

Merkelig nok føler regionale og statlige myndigheter lite eller intet ansvar for de åpenbare uheldige konsekvenser slike lokaliseringsvalg innebærer for norske byer, samtidig som de håndhever lover, forskrifter og retningslinjer som sier det stikk motsatte, sier Erlend Eng Kristiansen.

Han mener dessuten at etableringen av handelsområdet "Svinesundparken" var et brudd på den nærings- og kjøpesenterpolitikk Halden kommune hadde fulgt i en årrekke.

Les også:

Skoler i Halden

SIRKUSTOMTA. Eng Kristiansen mener grussletta ved Os skole er et godt og sentrumsnært alternativ for ny idrettshall i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Mange hensyn å ta

Når det gjelder bygging av en ny flerbrukshall til idretten mener Eng Kristiansen Halden kommune må ta svært mange og grundige hensyn.

- Det er flere hensyn å ta når det gjelder en ny hall, og driftskostnader og økonomi er et vesentlig aspekt - spesielt i Halden i disse ROBEK-tider, sier han og viser til at Halden kommune sliter økonomisk.

Eng Kristiansen sier det er avgjørende at en ny hall får brukere på dagtid.

- Dersom idretten skal drive en slik hall, er man dermed avhengig av å lokalisere en hall i nærheten av aktuelle dag-brukere, og det er da aktuelt å tenke på en eller flere skoler.

Slik sett mener jeg det er naturlig å tenke på grusplassen - den såkalte "Sirkustomta" ved Os skole, der man har Os barneskole, Rødsberg ungdomsskole og Porsnes Videregående skole i rimelig nærhet, sier han.

Og hvordan plasseringen av "Sirkustomta-hallen" bør være, har han også klart for seg.

- Hallen bør da legges med bakveggen ut mot riksvegen, slik at bygningen danner en støymessig buffer i forhold til Os skoles utearealer.

Her er det også planfri kryssing over riksvegen med gangbro i forhold til Rødsberg ungdomsskole. En hall i sentrum vil også være et bra tiltak for sentrumsutvikling og mer liv i byen med aktiviteter også på kveldstid, sier han til NRK.

Håndball

HALL ELLER EI? Halden Topphåndball og Håndballklubben Halden kan havne i Eliteserien neste år i henholdsvis herre- og dameserien. Spørsmålet er hvor de skal spille, for per i dag har ikke byen 'Eliteserie-standard' å tilby håndballspillerne.

Foto: Teigen, Trond Reidar / SCANPIX

- Storhall bør til Remmen

Selv om Erlend Eng Kristiansen ikke er tilhenger av å flytte aktivitet bort fra sentrum, mener han allikevel, dersom man i Halden tenker seg en storhall i regional målestokk eller et regionalt anlegg med nedslagsfelt for hele fylket, så vil det være naturlig å se på Remmen som etableringssted.

- Der har kommunen bygget opp vesentlig infrastruktur de siste årene, man har etablert planberedskap, og der har høgskolen store parkeringsarealer som også kan benyttes i forhold til en stor-hall, sier han.

Også i kommuneplanen vedtatt rett før valget i 2011 har kommunen sagt at utviklingsretning for Halden er mot E6.

- Hall på Remmen er slik sett også riktig i forhold til hva det avgående kommunestyret vedtok i 2011, og som fortsatt er gjeldende overordnet mål for kommunen, sier Eng Kristiansen og fortsetter

- Siden sittende kommunestyre ikke har endret eller rullert kommuneplanen, må man vel gå ut fra at dette fortsatt er gangbar politikk.

Dermed er sannsynligvis en lokalisering av hall på Remmen det korrekte i forhold til de strategiske mål og utviklingsretninger kommunestyret har bestemt skal gjelde for Halden fremover til 2023, sier han.

Per Kristian Dahl

VISER TIL TVERRPOLITISK VEDTAK. Aps Per-Kristian Dahl mener alt ligger til rette for en rask bygging på Remmen nå.

Foto: Camilla Næss / NRK

- Bør ligge på Remmen

Arbeiderpartiets Per-Kristian Dahl sier til Halden Arbeiderblad at den fremtidige flerbrukshallen bør ligge på Remmen, og at dette er det soleklart beste alternativet.

- Hvis vi vil utsette bygging og trekke ut prosessen over flere år, kan vi fortsette å kaste fram alternativer i øst og vest. Vil vi ha idrettshall nå, må vi samles om Remmen. Det er det eneste, reelle alternativet, sier han.

Dahl viser til et vedtak i kommunestyret fra juni i 2011, da det var tverrpolitisk enighet om utvikling og utbygging av Campus Remmen, med allbrukshall inneholdende tre håndballbaner i trinn 1 og ny svømmehall i trinn 2 av utbyggingen.

- Alt ligger til rette på Remmen. Her er vedtaket gjort, det er søkt om og innvilget tippemidler, reguleringsplanen er klar, prosjektet er ferdig og infrastrukturen er god, sier Dahl til Halden Arbeiderblad.

Risum videregående skole, Halden

RISUM KAN FÅ IDRETTSHALL. Det er Østfold fylkeskommune som eier anlegget på Risum, der det allerede finnes en mindre idrettshall. Anlegget er forsøkt solgt til Halden kommune, som mener prisen er for høy.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Risum et alternativ

I Venstre er man skeptiske til å bruke penger på flerbrukshall på nåværende tidspunkt, og partiet mener Remmen er feil sted for en ny idrettshall.

- Det er mange steder som er mer velegnet enn Remmen, sier Venstres gruppeleder Geir-Helge Sandsmark til NRK.no.

Os-alternativet er en mulighet, sentrumsnære Mølen ved havna en annen og også andre bynære steder er bragt til torgs.

- I tillegg til dem du nevner, kan også Risum være et alternativ. Foruten økonomi i utbygging og drfit, som er avgjørende for å få til en slik hall, bør tanker fra kommunens innbyggere tillegges vekt ved valget av tomt, sier Sandsmark og tilføyer

- Det er lite som tyder på at Remmen er det beste alternativet. Nærhet til skoler er langt viktigere, sier han.

Politikere i Halden

MANGLER PENGER. Verken Venstres Geir Helge Sandsmark (midten) eller Senterpartiets Anne Kari Holm ser for seg hallbygging i Halden i nær og overskuelig fremtid.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Gjetter på 2020

Det flere politikere og nettdebattanter peker på i sine kommentarer til om kommunen skal bygge flerbrukshall eller ei, er kommunens vanskelig økonomiske situasjon.

I går ble det kjent at det foreløpige resultatet for Halden kommune viser et regnskapsmessig merforbruk i 2013 på 69,1 millioner kroner. I fem år har kommunen gått i minus.

Halden har Kommune-Norges største akkumulerte underskudd med 283,5 millioner i minus, noe som betyr kutt i tilbud og tjenester til innbyggerne og økte avgifter.

Kommunen har måttet bruke kassakreditt for å kunne betale lønn til de ansatte.

Hvor lang tid kan eller må man vente på hallbygging?

- Det vil ta lang tid om man er avhengig av kommunale investeringer. 2020 kan i så fall være en optimistisk gjetning.

Dersom man finner andre investeringskilder kan det gå raskere. Litt avhengig av tomtealternativ, bør bygging kunne gjennomføres på 2-3 år fra finansieringen er på plass, sier Geir Helge Sandsmark.

- Vil ikke svekke sentrum

Sandsmark understreker at han ikke er tilhenger av at sentrum svekkes, og håper arbeidet med en sentrumsplan vil bidra til målrettede prioriteringer.

- Det er ingen tvil om at sentrum svekkes ved flytting av aktiviteter ut av byen. Det er de menneskene som tilbringer hverdagen i sentrum som skaper liv og handel i gatene.

Derfor har jeg, blant annet under diskusjonen om kommuneplan, tatt til orde for mer restriktiv politikk ved etableringer utenfor sentrum, som Svingenskogen. Også fra et miljøperspektiv er den fragmenterte planløse utviklingen uheldig idet den skaper lenger transportveier og dermed mer biltrafikk, sier Sandsmark.

Han tilføyer at han håper at dette blir vektlagt i arbeidet med sentrumsplan ved å tilrettelegge for aktivt og mangfoldig bruk av sentrum også til kontorer og handel.

- Det er ikke mulig å reversere de uheldige valgene som er foretatt, men vi kan fortsatt utvikle sentrum. Dette vil kreve mer målrettet og klar prioritering enn man har klart til nå når det gjelder utbyggingsområder, sier Venstres gruppeleder til NRK.no.

- Bygges ved skole

Høyre har tidligere denne uka satt sammen et utvalg med oppdrag å finne fakta for en løsning av spørsmålet om ny idrettshall i Halden.

Varaordfører og gruppeleder i Halden Høyre, Lena Karlsen, slår fast at kommunen per i dag slett ikke kan bygge en ny hall med egne midler, og det er hall knyttet til skole-alternativet hun primært ser for seg.

- Per i dag har ikke Halden kommune noen annen mulighet enn å arbeide for å sette opp en hall i forbindelse med en skole. Dette utelukker ikke bygging av en storhall i framtiden på Remmen eller andre bynære steder i Halden.

Bygging av hall i Halden for å dekke idrettens behov i dag må sees i sammenheng med skolestruktur og bygging av ny skole, sier hun til NRK.no.

Sett i forhold til det som tidligere har skjedd med Høgskolens flytting til Remmen, etablering av handelsvirksomhet i Svingensskogen og at en del IT-bedrifter har flyttet fra sentrum til Remmen, sier Karlsen om en ny idrettshall, at plasseringen vil ha betydning for sentrumsutviklingen.

- Bygging av en storhall i framtiden vil ha betydning for sentrum sin del, sier hun.

Per Egil Evensen, Frp Halden

REMMEN BESTE LØSNING. Per Egil Evensen sier Fremskrittspartiet fullt og fast står ved Remmen som plassering for ny idrettshall.

Foto: Kjetil Berg

Støtter Arbeiderpartiet

SV og Fremskrittspartiet, som begge sitter i opposisjon sammen med Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet, støtter fullt ut plassering av en ny hall på Remmen.

- Halden Frp har hele tiden gått for Remmen som et utviklingsområde. Allbrukshall vil passe godt inn, og det viktigste er at det nå må fattes et vedtak som får denne prosessen i gang, sier Fremskrittpartiets nestor Per Egil Evensen til NRK.

Han mener at det å vente på skole på Risum for å koble hallen til der vil ta vanvittig med tid. Han har ikke tro på at det blir storskole på Risum, der elevene ved grunnskolene Øberg og Folkvang samles.

- Halden Frp støtter helt opp om en igangsetting på Remmen, som i flere trinn også kan gi en svømmehall, sier Evensen.

- Flerbrukshall må plasseres på Remmen. Dette har SV gått inn for i flere år. Dette er framtidsrettet og eneste reelle alternativ. Å klemme inn en allbrukshall på Os, Mølen eller Risum ungdomsskole er ikke mulig, sier SVs Frithjof Dahlen.

Hvis Remmen er det beste alternativet - hvorfor?

- God infrastruktur, utviklingsmuligheter, samarbeid med øvrige aktører i området, godkjente planer foreligger for utbygging, sier Dahlen til NRK.

Hvor lang tid kan eller må man vente på hallbygging?

- Alt ligger til rette for å gjøre umiddelbart vedtak om bygging på Remmen. Det eneste som mangler er handlekraft og gjennomføringsevne fra Høyre og de andre borgerlige partiene, sier han.

Han mener det haster med politiske beslutninger.

- Sentrum skal utvikles ut fra de behov som næringslivet, beboere og det offentlige har å videreutvikle sentrumsnære områder. En sentrumsplan vil kunne tilgodese behovene til næringslivet, beboere og det offentlige.

En får håpe at Høyre og de borgerlige klarer å samle seg og gjøre et vedtak i denne saken - på samme måte som å klare å gjøre et vedtak om allbrukshall, sier Frithjof Dahlen.

- Ønsker mer liv og røre i sentrum

- Foreløpig er det ikke aktuelt å bygge en flerbrukshall. Kommunen står på Robek-lista og kan kun involvere seg i byggeprosjekter som vil være lønnsomme for kommunen på sikt.

Dersom det skulle bli mulig å bygge en slik hall, som det jo er behov for, så vil det være naturlig å se på løsninger knyttet til utbygging av en skole for eksempel ved Risum eller Porsnes, sier Senterpartiets Anne Kari Holm.

Hun også peker på viktigheten av at hallen brukes på dagtid, og avviser at Mølen-området ved Halden havn er et Sp-alternativ.

- Som kjent, ønsker Senterpartiet at Mølen fortsatt skal være havn, sier hun.

Om Remmen som alternativ for en ny idrettshall, sier Anne Kari Holm

- Å bygge en ny allbrukshall i byen eller bynære områder vil være bra for Haldens byutvikling. Dette vil kunne føre til mer liv og handel i Halden.

Dersom det skal bygges en hall på Remmen, bør også Høgskolen og forskningsparken på Remmen uttrykke et ønske og et behov for hallen og bidra til finansieringen. Så langt har Høgskolen ikke gitt uttrykk for noe behov. På Remmen vil hallen kunne bli stående tom på dagtid, sier Holm.

Senterpartiet ønsker heller ikke å flytte mer av handelen ut av byen vestover mot E6.

- Flyttingen av Høgskolen til Remmen kan ha bidratt til mindre aktivitet og handel i gågata. Samtidig har det skjedd mye i Halden med bygging av Storsenteret og Tista-senteret.

Vi skal være glad for at vi fortsatt har beholdt handelen i Halden, selvom handlemønsteret har endret seg fra butikkene i gågata til å handle i de nye sentrene. I mange andre byer og tettsteder er handelen flyttet ut av byen, sier hun.