- Ishallrapporten er et bestillingsverk

Halden kommune regnet med at ishallsgranskerne selv ville finne fram til flere dokumenter enn kommunen plukket ut til granskerne.

Halden ishall

REGNET MED AT GRANSKERNE SELV FANT ANNET MATERIALE. Oppdraget ble utlyst på doffin.no, der også dokumentene som skulle granskes ble presentert. Kommunen satte prisen til 300 000 for granskingsjobben.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var KPMG AS som ble tildelt oppdraget med granskingen av hva som skjedde rundt ombyggingen av Halden Ishall.

I følge KPMG er funnene i rapporten, som ble presentert i begynnelsen av februar i år, basert kun på mandatet fastsatt i engasjementsbrevet.

KPMG slår også fast i sin 121 sider lange rapport at dersom de hadde gjennomført ytterligere eller alternative undersøkelser, ville dette kunne hatt innvirkning på resultatene.

-Vi har forholdt oss utelukkende til det vi har fått fremlagt oss av dokumentasjon fra oppdragsgiver Halden kommune, forteller leder for etterforskningen av ishallen, Ole Jakob Øglænd til NRK.no.

Les også:

Revisorselskapet KPMG

GRANSKERNE VISSTE OM MER DOKUMENTASJON - MEN FIKK IKKE BRUKE DEN. Av rapporten fra KPMG fremgår at granskerne kunne ha endt opp med et annet resultat i sin rapport, dersom de hadde fått tilgang på annen dokumentasjon enn det som ble fremlagt av Halden kommune.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Forutsatte at granskerne søkte andre steder

Av rapporten fra KPMG fremgår at granskerne mottok tre filer med dokumentasjon før oppstart av granskingen fra Halden kommune.

Dokumentasjonen hadde et omfang på 1 210 sider, og etter oppstart mottok KPMG dokumentasjonen i papirformat. Det viste seg da at det manglet sider som ikke var skannet inn, og KPMG sier det representerte en risiko for ufullstendighet.

NRK er kjent med at det foreligger referater fra styremøter (ni stk. fra 2007 til og med sommeren 2009), referater fra byggekomiteen i ishallen og månedlige rapporter om økonomi i arkivet hos Halden Arena AS, som tidligere het Halden Ishall AS.

Dette har aldri vært presentert for granskerne, noe som også fremgår av rapporten.

- Som du sikkert er kjent med, ble Halden kommunes dokumenter lagt ut på våre hjemmesider i forbindelse med med anbudet.

Dokumentoversikten er en samling over de dokumentene Halden kommune som organ har i sine arkiv, og således er eneste utvelgelseskriterie.

Dokumenter som andre parter i granskingen eventuelt måtte sitte på, var ikke en del av disse dokumentene, og vi la derfor til grunn at disse dokumentene ble innhentet av KPMG eventuelt gjennom intervjuer, svarer Martin Vik, som er formannskapssekretær i Halden kommune, i en epost til NRK.no.

Les også:

Roar Lund

- ET BESTILLINGSVERK. Roar Lund mener KPMGs rapport tydelig forteller at kommunen har vært selektive i sitt utvalg av hvilke dokumenter som skulle granskes.

Foto: Halden Dagblad

- Et bestillingsverk

Roar Lund, som er Høyre-politiker i Halden og var involvert i Halden ishall AS og Comet mens det støyet som verst i 2009, mener opplysningene som foreligger i KPMG-rapporten og det som nå fortelles rundt utvelgelsesprosessen av dokumenter, gir liten troverdighet til granskingsresultatet.

- Troverdigheten er tilsvarende som for alle bestillingsverk - det er et bestillingsverk! Eller som vi sier på nynorsk: "money for value report".

Rapporten er verken uavhengig eller kan fremstå som en korrekt granskningsrapport. Faktisk er dette totalt bortkastet bruk av tid og penger, sier Lund.

Han er svært misfornøyd med at administrasjonen bruker henvisning til habilitet, for - slik han oppfatter det - å unngå dokumenter de fikk tips om fantes utover kommunens egne.

- Her kan spørsmålet videreføres en jurist for uttalelse om troverdigheten til et slikt bestillingsverk, sier Roar Lund til NRK.no.

Les også:


Comet

OMFATTENDE KONSEKVENSER. Ishallbråket førte dels til at Comet gikk konkurs i 2009, politianmeldelser og gransking.

Foto: MMS-Foto/Trond Johnsen / NRK

Rådmannen inhabil

Det var Martin Vik som på vegne av Halden kommune foresto kommunens utvelgelse av dokumenter, og stod for gjennomføringen av anbudskonkurransen på doffin.no.

I følge rådmann Per Egil Pedersen har rådmannen ikke hatt noen som helst befatning med mandatet eller fremskaffing av dokumentgrunnlaget for granskingen.

- Fordi i det jeg som rådmann selv og min administrasjon er underlagt granskning, og dermed er inhabile. Kontaktpersonen i kommunen som organ ble derfor formannsskapsekretær Martin Vik, forteller Pedersen til NRK.no.

Martin Vik bekrefter overfor NRK at det aldri ble fattet noe vedtak om at han skulle fristilles fra administrasjonen, for å håndtere oppgavene knyttet til anbudsprosessen og kontakten med KPMG.

Da utvelgelsen av dokumenter, og håndteringen av anbudsprosessen ble kjent, sa professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til nrk.no, at han synes det var en uheldig løsning at noen fra rådmannsstaben forberedte granskingen.

- I og med at rådmannen har vært involvert i saken, og kan komme i granskernes fokus, er det uheldig at at hans stab brukes i saksforberedelsene, sa Bernt.

Hvis rådmannen er inhabil er også hans nære medarbeidere inhabile, mente professoren.

Les også:

Part i saken

Underveis fikk KPMGs granskere inn tilbud fra enkelte av de som ble intervjuet om ytterligere skriftlig dokumentasjon. Blant annet fra tidligere ISS-byggeleder Thor-Ivar Engebretsen, som blant annet satt med protokoller og økonomirapporter fra ishallarbeidet.

Dette takket kommunen nei til, fordi de mente å være såpass part i saken, at de ikke kunne gjøre noen utvelgelse av dokumenter som dukket opp, utover det som de selv hadde plukket ut til granskerne.

- Halden kommune var som organ part i granskingen, og min oppgave var å forestå anbudet, og legge frem de dokumentene Halden kommune hadde i ishallsaken.

Da det kom en forespørsel fra KPMG om ytterligere dokumentasjon oversendt fra Engebretsen, var kommunen av den oppfatning at vi ikke kunne foreta en slik vurdering, da vi var part i granskingen, skriver Martin Vik i en epost til NRK.

Han forteller at rådmannen deretter la fram en sak for kommunestyret hvor han foreslo å oversende saken til kontrollutvalget for videre vurdering.

Kommunestyret ønsket først å se hva KPMG hadde kommet opp med for de 300 000 kronene de skulle betale for jobben, og fattet vedtak:

"KPMG leverer rapport til kommunestyret på utført arbeid. Kommunestyret avgjør eventuelt videre arbeid etter rapport."

Formannskapet behandlet sluttrapporten den 7. februar i år, og fattet deretter vedtak om at saken oversendes kommunestyret for videre behandling.

Visste om dokumentasjon, men fikk ikke bruke den

- Her har KPMG fått megetsigende klar beskjed om kun å bruke den dokumentasjonen Halden kommune har godkjent.

Granskerne er klar over at det finnes annen dokumentasjon, men denne har de ikke fått lov til å bruke, og må da påpeke i sin foreløpige rapport at konklusjonen kunne vært annerledes om de hadde fått lov til å bruke annen dokumentasjon, sier Roar Lund.

Han er også skeptisk til hvordan Halden kommune presenterte konkurransegrunnlaget for granskingen på doffin.no.

- Vedtaket om gransking fra politisk hold sier ingen ting om begrensning i bruk av dokumentasjon. Dette er noe administrasjonen selv har lagt inn som premiss for selve tilbudet.

Det viser seg da, at det kun er den dokumentasjonen Halden kommune besitter som de er interessert i å betale granskerne for å gjennomgå, sier Lund.

Kommunestyret skal nå behandle saken, og det er ventet en diskusjon rundt om ishallsaken skal legges vekk med den KPMG-rapporten som nå foreligger, eller om det skal gjennomføres videre gransking der flere dokumenter tas inn i granskingen.

Det kan også bli aktuelt med en åpen høring.