Hopp til innhold

- En fare for demokratiet

Halden kommune vil kutte drastisk i kontrollutvalgets bevilgninger. Opposisjonspolitiker frykter dårligere kontroll og innsyn.

Carl-Victor Sundling, Høyre Halden

Halden Høyres Carl-Victor Sundling mener det er faretruende at flertallspartiene i Halden kommunestyre vil bruke mindre penger på å kontrollere kommunens forvaltning. Han mener kutt i midler til kontrollutvalget er et forsøk på å få slutt på ubehagelige rapporter, som blant annet den som har kommet i 2009 om vilkårlig byggesaksbehandling i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden vil kutte drastisk i kontrollutvalgets virksomhet.

I et brev fra rådmann Per-Egil Pedersen til Østfold kontrollutvalgssekretariat den 21. januar i år skriver rådmannen at kommunen for driftsåret 2010 vil bruke 1 288 000,- kroner til revisjonstjeneste og kontrollutvalgssekretariat.

I 2009 betalte Halden kommune 1,9 millioner kroner til Østfold kommunerevisjon og 283 000 kroner til Østfold kontrollutvalgssekretariat.

Kuttet er på nærmere 900 000-, kroner, en reduksjon i bevilgninger på 41 prosent i forhold til 2009 for de to funksjonene.

- Med dette kuttet kan ikke revisjonstjenesten gjøre annet enn det som er minimum og lovpålagt. Dette gir dårligere innsyn i forvaltningen og er en fare for demokratiet i Halden, sier Høyres Carl-Victor Sundling til NRK.

Halden kommune rådhuset

I fjor brukte Halden kommune 2,2 millioner kroner på revisjon og kontrollutvalgssekretariat. I 2010 kuttes 900 000-, kroner på revisjonstjenesten og sekretariatet i kommunens budsjett.

Foto: Rainer Prang / NRK

Les også:

Enstemmig om økning

Kontrollutvalget i Halden kommune, som består av leder Ann-Kristin Grødahl (uavhengig), John Erik Erisen (Ap) og Edna Henriksen (Ap) vedtok enstemmig i oktober i fjor at budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2010 burde være på 2 501 000,- kroner, som er en svak økning fra 2009.

Foruten honorar til Østfold kommunerevisjon og Østfold kontrollutvalgssekretariat, fikk kontrollutvalgets styremedlemmer utbetalt rundt 160 000,- kroner i møtehonorarer i 2009.

Det ble holdt fem møter i løpet av året.

Ann-Kristin Grødahl

Ann-Kristin Grødahl stemte i 2009 for at kommunestyret skulle bevilge 2,5 millioner kroner til utvalgets virksomhet i 2010.

Foto: Wenche Erichsen

I tillegg var det utgifter til andre formål knyttet til kontrollutvalgets virksomhet og kursutgifter, som førte til et totalforbruk på rundt 2,4 millioner for 2009.

- Ingen kommentar

I brevet fra rådmannen den 23. januar i år vises det til at kommunestyrets budsjettvedtak fra 17. desember 2009.

Rådmannen ber om at reduksjonene i overføringene med nærmere 900 000, kroner tas hensyn til når aktiviteten for kontroll og tilsyn i 2010 planlegges.

- Større undersøkelser på viktige områder forsvinner. Det er kort og godt ikke penger igjen til annet enn å drifte det nødvendigste i sekretariatet og få bekreftet regnskapet, sier Carl-Victor Sundling.

- Jeg har ingen kommentar, utover at dette er en av sakene som skal diskuteres på neste møte, samt at kontrollutvalget er underlagt kommunestyret og må følge de vedtak som fattes der, også budsjettmessig, skriver kontrollutvalgets leder Ann-Kristin Grødahl i en epost til NRK.

Kontrollutvalget har sitt neste møte fredag den 19. februar 2010.

Les også:

- Svekket tillitt

Flere av opposisjonspartiene i Halden har vært skeptiske til kontrollutvalgets sammensetning .

Det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som har den politiske majoriteten i kommunestyret.

Med et kontrollutvalg, der flertallet er to representanter fra Halden Arbeiderparti, har utvalget manglet troverdighet, hevder oppsisjonspartiene.

- Med dette kuttet i midlene til ekstern kontroll, svekkes tillitten til utvalget ytterligere. Her signaliseres til omverden at kontroll- og tilsyn nedprioriteres, sier Sundling til NRK.

Les også:

- Ulovlig vedtak

Både Østfold kommunerevisjon og Østfold kontrollutvalgssekretariat, som henholdsvis gjennomfører revisjon og gransking for kontrollutvalget og tilrettelegger har protestert kraftig på Halden kommunes kutt for 2010.

I et brev fra Østfold kommunerevisjon til Halden kommune, datert 1. februar i år, heter det at kommunerevisjonen mener budjsettendringen Halden kommune varsler om i januar i rådmannens brev, ikke er gyldig.

Revisjonen mener kontrollutvalgets enstemmige budsjettinnstilling fra 2009 ikke er tatt hensyn til i budsjettsaken, og at underretningen om at tilskuddet til revisjon for 2010, som kom seks uker etter at vedtaket var falt, er et klart brudd på forvaltningsloven.

Både Østfold kommunerevisjon og Østfold kontrollutvalgssekretariat skriver i sine henvendelser til kommunen at de vil ta opp saken med fylkesmannen, dersom kommunen står fast ved sitt vedtak om kutt for år 2010.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Den såkalte 'Femsjøen-saken', der hytteeier Lars Øyvind Johannessen ble nektet å bygge hytte på en tomt kommunen hadde anvist, mens naboen fikk lov til å bygge, er til gransking hos Østfold kommunerevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. - Slike saker vil det ikke være rom for med et slikt formidabelt budsjettkutt det nå legges opp til for kontrollutvalget i 2010, sier Høyres Sundling.

Foto: NRK / NRK

- Har gjort en bra jobb

Både Østfold kommunerevisjon og Østfold kontrollutvalgssekretariat har fått beskjed av Halden kommune om at de skal konkurranseutsettes fra regnskapsåret 2011.

Halden kommune er eier i begge selskap.

- Fra opposisjonens side mener vi de to selskapene har gjort en utmerket jobb, og har bidratt til å avdekke en rekke svært uheldige saker for Halden kommunes innbyggere, som det er viktig å få belyst og rettet opp i, sier Carl-Victor Sundling.

Han mener de kuttene det nå ligger an til gir innbyggerne i Halden dårligere innsyn i hvordan flertallspartiene og administrasjonen driver kommunen.

- Vi har sett flere eksempler på saker der forvaltningen ikke skjer på riktige premisser. Vedtaket om å kutte ned på at ekstern bistand til kontrollutvalget føyer seg inn i rekken av forsøk på å tildekke sannheten for innbyggerne i Halden kommune, sier Høyres Carl-Victor Sundling.