DAB i tunnel

Alle riksvegtunneler med FM-kringkasting får eller vil få DAB. Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for utbyggingen.

Vegarbeidere setter opp radioskilt
Foto: NRK

• Alle tunneler på riks- og fylkesveg som i dag har FM-sendere får også DAB-sendere.

• Alle nye vegtunneler over 500 meter får installert DAB, i henhold til krav i vegnormalen.

Utbyggingen pågår og skal være ferdig innen FM-nettet slukkes.

Les mer hos Statens Vegvesen

Det er 84 tuneller på riksvegnettet som ikke har FM-sendere i dag som vil få DAB.

Alle tunneler på fylkesveg som i dag har FM-kringkasting, er eller blir oppgradert til DAB.

Det er opp til fylkeskommunene å oppgradere tunneler på fylkesvegnettet med nødnett og DAB ut over forskrift. Dette gjelder 70 til 100 tuneller.