DAB i tunnel

Alle riksvegtunneler med FM-kringkasting får eller vil få DAB. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for utbyggingen.

Vegarbeidere setter opp radioskilt

DAB-sendere monteres: Det foregår en storstilt oppgradering av norske veitunneler i forbindelse med radioens teknologiskifte.

Foto: NRK

• Alle tunneler på riks- og fylkesveg som i dag har FM-sendere får også DAB-sendere.

• Alle nye vegtunneler over 500 meter får installert DAB, i henhold til krav i vegnormalen.

Utbyggingen pågår og skal være ferdig innen FM-nettet slukkes.

Når skjer det: Finn status for din tunnel: Velg tunneler i dekningskartet

Her kommer det DAB-sendere

Minst 260 tunneler på riksvegnettet skal oppgraderes totalt. Det skal også etableres DAB i flere fylkesvegtunneler. DAB-sendere vil også bli å finne i store motorvegtunneler i byer og i store transport-tunneler.

Full kanalpakke

Med DAB-sendere i tunnelene betyr det full kanalpakke. Altså at alle DAB-kanaler kan tas inn.

Trafikkmeldinger vil også bryte inn på alle kanaler, ikke bare på NRK P1, slik som det er med FM.

NRK har også en egen trafikktjeneste på DAB som er tilgjengelig over hele landet. Kanalen gir regional informasjon til alle som har en DAB-radio og krever ikke TA-funksjon.

Les mer: