Bakgrunn for FM-slukkingen og digitaliseringen av norsk riksradio

Beslutningen om å digitalisere radio ble vedtatt med bredt politisk flertall 2011. Samtlige politiske partier stemte for, med unntak av Frp.

Stortinget

Overgangen til digital radio er blitt grundig behandlet i Stortinget.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Digitaliseringen av riksdekkende norsk radio er resultatet av en grundig politisk prosess:

  • I 2005 leverte en arbeidsgruppe ledet av Medietilsynet en rapport om digitalisering av radiomediet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Arbeidet frem mot rapporten bestod av omfattende høringer. Digitalisering av radioen ble anbefalt i rapporten.
  • Digitaliseringsspørsmålet ble utredet i Stortingsmelding 30 2006/2007.
  • Beslutningen om å digitalisere radioen kom med Stortingsmelding 8 i 2011. Meldingen fremhevet at digitaliseringen av radio ikke kunne skje uten en avvikling av FM-nettet.

" Særleg er den delen av FM-nettet NRK nyttar merkt av elde og slitasje. I eit samfunnsperspektiv vil det vere lite ønskjeleg å bruke store ressursar på å halde ved like eit distribusjonsnett som om nokre år uansett vil bli avvikla". Stortingsmelding 8, Digitalisering av radiomediet.

Norske myndigheter har alltid lagt til grunn at radiomediet før eller siden må digitaliseres. Større land i Europa tar aktive steg i retning av å digitalisere radiomediet, og DAB+ er standarden man er enige om å bruke.

Slukking i 2017
For norske myndigheter har det altså ikke vært et spørsmål om Norge skal gå over til digital radio, men når. I forbindelse med Stortingsmeldingen i 2011 regnet Kulturdepartementet på forskjellen på å slukke i 2017 (dersom visse kriterier var oppfylt), og 2026. Selv om man tok høyde for at DAB-radioer/utstyr ville koste mindre i 2026, var konklusjonen likevel at det var bedre å slukke i 2017.

Andre rapporter

  • Medietilsynet har også utarbeidet seks statusrapporter om radiodigitaliseringen og slukkevilkårene.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har godkjent dekningen. De målte i 2015 og slo fast at dekningskravet til NRK (99,5 prosent befolkningsdekning) var oppfylt. Siden har de målt NRK-dekningen på nytt og konkludert med at den har økt med minst 0,2 prosentpoeng. Les mer
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har også gjennomført tilsyn knyttet til NRKs beredskapsansvar. I 2016 leverte direktoratet en rapport som konkluderer med "at de beredskapsmessige konsekvensene av slukkingen av FM-nettet og overgang til DAB er usikre, men mest sannsynlig små."