Normal

Ansatte i fagforbundet Delta streiker

Ansatte i fagforbundet Delta har varslet streik mot arbeidsgiveren fra førstekommende mandag. Uenigheten gjelder lønn og arbeidstid.

Gunn Olander, leder YS kommune

Gunn Olander er leder i det største YS-forbundet Delta. Nå går ansatte i forbundet til streik.

Foto: Johan B. Sættem

- Det er første gang i Deltas 75-årige historie at ansatte i forbundet streiker mot arbeidsgiveren, sier Per Morten Eriksen. Han er forbundsleder i Sekretariatansattes forening (SAF) som organiserer de ansatte i Delta.

Delta er det største forbundet i YS med rundt 63.000 medlemmer som arbeider med offentlig tjenesteyting, og forbundet har 100 ansatte. I første omgang tar SAF bare ut seks medlemmer i streik, noe som vil ramme IT- og driftsavdelingen.

Stort nei-flertall

83 prosent av SAF-medlemmene har avvist meklingsmannens skisse som ble sendt ut til rådgivende avstemning uten anbefaling.

Ifølge Eriksen skyldes dette at dagens arbeidstidsordning blir svekket uten noen form for kompensasjon.

- Vi må jobbe lenger for samme lønn, sier forbundslederen.

Gunn Olander er forbundsleder i Delta, og har en helt annen virkelighetsoppfatning enn Eriksen og viser til meklingsmannens skisse.

- Vi ønsker en ny arbeidstidsordning fra 1.1.2012. Vi vil øke arbeidstiden fra 34 til 37,5 timer i uken i gjennomsnitt. Forslaget innebærer overtidsbetaling fra første time, mens dagens ordning innebærer at det ikke utbetales overtidstillegg før etter ni timer, sier hun.

Hver enkelt avgjør

Olander peker på at det er opp til hver enkelt av de nåværende ansatte å avgjøre om de vil beholde dagens ordning eller ikke.

- Meklingsmannens forslag innebærer også forhandlinger om blant annet kompensasjon for å gå over til den nye ordningen. Disse forhandlingene skal være avsluttet innen 1. november i år. Dersom forhandlingene ikke fører fram, skal spørsmålet avgjøres av en egen nemnd før den nye arbeidstidsordningen trer i kraft fra 1.1.2012 . Da blir det forstsatt mulig på individuell basis å avgjøre om ansatte vil beholde den nåværende ordningen eller ikke. Spørsmålet om kompensasjon er altså på ingen måte avgjort, sier hun.

Per Morten Eriksen i SAF mener også at bestemmelsen som sikrer de ansatte samme lønnsutvikling som Delta-medlemmene svekkes.

- Lever av kontingent

- De deltaansatte lever av medlemmenes kontingent, og sikringsbestemmelsen det nå er strid om har gitt de ansatte samme lønnsutvikling som medlemmene. Nå skal det taes hensyn til Deltas økonomi, sier han

I forslaget, som SAF-medlemmene altså har avvist, heter det at lønnsfastsettelsen skal skje med hensyn til lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig, og da særlig lønnsutviklingen i offentlig sektor, samt Deltas totale situasjon med hensyn til økonomi og oppnådde resultater i forhold til fastsatte mål.

Streiken skal starte førstkommende mandag. Eriksen sier det ikke er lagt opp til kontakt mellom partene før den tid, mens Olander sier at hennes dør alltid er åpen.