Store CO2-utslipp i skipsfarten

Ingen industri i Norge slipper ut mer klimagasser enn skipsfarten. Likevel har myndighetene til nå brukt få ressurser for å få ned utslippene.

De store CO2-utslippene i skipsfarten skyldes blant annet at næringen til nå nærmest har vært glemt i klimadebatten, sier Terje Osmundsen.

Skipsfarten er foreløpig blitt holdt utenfor alle regnskapene og avtalene som er gjort om begrensninger av klimautslipp, og det gjør at man kanskje også har oversett skipsfarten, sier han til NRK.

Osmundsen er prosjektleder for en rapport som skipsfartsnæringen i  dag overleverer til nærings - og handelsdepartementet.

I rapporten pekes det på hva som han gjøres for å få ned de store utslippene i næringen.

I de siste årene har den sluppet ut like mye CO2 som hele resten av Norge uten at myndighetene har prioritert bevilgninger til å forske på ny og mer miljøvennlig teknologi.

Fokuset er i stedet blitt rettet mot utslippene fra olje- og gassnæringen.

Men virkningene for miljøet kan bli minst like store om det også brukes ressurser på å minske utslippet fra skipsfarten, mener Osmundsen.

Skifte til lette oljer

Og nå skal det gjøres noe med saken.

I går møttes miljøkomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i London. Forurensning fra skip var et sentralt tema, og Norge var et av de første landene som støttet forslaget om at alle skip skal gå over til å bruke mer miljøvennlig drivstoff.

Et skifte fra dagens bruk av tungolje til lette destillatoljer med lavt svovelinnhold vil redusere de globale utslippene av svolvel med 60–80 prosent, heter det i en pressemelding fra nærings- og handelsdepartementet.

– Forslaget er offensivt og langsiktig og det vil løse svært mange av skipsfartens forurensningsproblemer, både til luft og sjø.

Derfor støtter vi videre arbeid, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og miljøvernminister Helen Bjørnøy i en felles uttalelse.

LES HELE PRESSEMELDINGEN HER