Renta ned til 2,5 prosent

Styret i Norges Bank satte i dag styringsrenta ned med 0,5 prosentenheter, ned til 2,5 prosent.

Video nsps_upload_2009_2_4_15_33_46_1017.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Svein Gjedrem forklarer rentekuttet på sin pressekonferanse.

I desember da sentralbanken kuttet styringsrenten med rekordstore 1,75 prosentpoeng, signaliserte man samtidig kutt på 0,5 prosentpoeng på dagens rentemøtet.

Dermed ble altså beslutningen i dag som ventet.

- Utsiktene for norsk økonomi og risikobildet tilsa at det er riktig å sette styringsrenten ned, sa Svein Gjedrem etter rentemøtet.

Han pekte på noen sentrale forhold:

 • Det er en internasjonal nedgangskonjunktur.
 • Det er dårligere tider for banker og finansinstitusjoner.
 • Det er kraftig nedgang i verdenshandelen og industriproduksjonen.
 • Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer at den samlede globale veksten flater ut til 0,2 prosent. For industrilandene forventer man tilbakegang i produksjonen på 2,0 prosent.
 • I Norge er prisstigningen nær målet på 2,5 prosent årlig - etter en stigning i fjor.
 • Det private forbruket i Norge har gått ned.
 • Boligmarkedet har justert seg.
 • Forskjellen mellom styringsrenta og bankrentene er mindre.

Sentralbanksjefen la spesiell vekt på hva som skjer internasjonalt.

- Lavkonjunkturen ute ser ut til å ramme bredt og bli dypere enn tidligere antatt. Etter IMF sine tall, kommer nedgangskonjunkturen til å bli den største i etterkrigstiden, sa Gjedrem.

Norges Bank mener rentenedganer og tiltakene fra regjeringen vil klare å dempe utslagene dette vil gi i Norge.

Fornøyd finansminister

Finansminister Kristin Halvorsen uttrykte fornøydhet etter dagens rentenedsettelse, og mener i likhet med Gjedrem at tiltakspakkene og rentenedgangen kan motvirke de verste følgende av den internasjonale finanskrisa.

Men hun påpeker at forholdene i penge- og kredittmarkedene ennå ikke er normalisert.

Stund til neste gang?

Sentralbanksjef Gjedrem gav signaler om at banken nå trolig vil se an situasjonen, før de setter styringsrenta ytterligere ned.

Forrige rentebunn var på 1,75 prosent. Den varte fra våren 2004 til sommeren 2005.

Les: Bankene kommer med rentekutt

Les: Analytikere: Renta som ventet

Video nsps_upload_2009_2_4_15_36_26_1018.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Renta ned til 2,5 prosent.

Banken skriver i følgende om dette:

"Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Nedgangen i norsk økonomi kan bli dypere og mer langvarig enn Norges Bank har lagt til grunn. Da kan inflasjonen bli for lav. Det tilsier i så fall at renten settes ytterligere ned.

På den andre siden er styringsrenten allerede redusert mye. Det vil ta noe tid før virkningene av det nye, og lavere, nivået på renten kommer til syne. Det kan isolert sett tale for å se an utviklingen over noe tid før styringsrenten endres vesentlig. "

Norges Bank har følgende punkter om økonomien de lener seg på i sin beslutning:

 • Kraftig oppbremsing i verdensøkonomien i fjerde kvartal. Handelen falt markert, det samme gjorde industriproduksjon.
 • Det internasjonale pengefondet (IMF) har redusert anslagene for veksten i verdensøkonomien i 2009 og 2010. I industriland forventes det et fall på 20 prosent.
 • Banker i mange land har hatt svakere resultater enn ventet i siste kvartal 2008. Selv om ekstraordinær likviditetstilførsel og andre tiltak har bedret forholdene i penge- og kredittmarkedene noe, er bekymringen økende igjen.
 • Sentralbankene i euroområdet, Storbritannia, Canada, Japan, Australia og New Zealand har satt ned styringsrenten.
 • Veksten i det norske statsbudsjettets utgifter antas å øke med 10 prosent p.g.a ekstraordinære tiltak.
 • Aksjekursene har falt, nasjonalt som internasjonalt.
 • Oljeprisen har falt noe mens råvareprise og matvareprisene stiger.
 • Arbeidsledigheten i Norge forventes å øke.
 • Industriproduksjonen forventes å synke.
 • Importprisene øker og eksportprisene/eksportvolumet synker.
 • Gjelden øker hos foretak (utenom finansielle) og i husholdningene.
 • I sentralbankens utlånsundersøkelse for fjerde kvartal 2008 rapporterte bankene om innstramming i kredittpraksisen overfor foretak og husholdninger. Det ventes uendret kredittpraksis overfor husholdninger fremover, mens ytterligere innstramminger overfor foretakene p.g.a de svake makroøkonomiske utsiktene.
 • Men bankene melder også om lavere etterspørsel etter kreditt, både fra husholdninger og foretak i tredje og fjerde kvartal i fjor. Ytterligere nedgang forventes i år.
 • De norske bankenes utlånsrente på nye boliglån med god sikkerhet har falt med 1,2 prosentenheter til 4,8 prosent.
 • Markedet for norske kroner har vært tynt, og svingningene i kronekursen unormalt store.
 • De internasjonale pengemarkedsrentene har falt betydelig og påslagene å avta.
  Pengemarkedsrentene i Norge har falt for alle løpetider, men rentene har variert mye fra dag til dag.

Les: Les hele begrunnelsen hos Norges Bank