Her er en samlet oversikt over budsjettet

Forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem, har en samlet inntektsside på 1036,3 milliarder kroner, inkludert oljeinntektene, og en utgiftsside på 771 milliarder kroner.

Penger (illustrasjonsbilde)
Foto: NRK

Her er en samlet oversikt over de største budsjettpostene i hvert departement.

 

Utenriksdepartementet

Det samlede budsjettet for Utenriksdepartementet øker med rundt 1,9 milliarder kroner og har en totalramme på 26,9 milliarder kroner

Bistandsbevilgningene foreslås økt med vel 1,5 milliarder kroner. Totalt skal det brukes 22,3 milliarder.

Bevilgningene til utviklingssamarbeid skal opp til 1 pst av bruttonasjonalinntekt, og innsatsen skal deretter trappes opp ytterligere i perioden.

Nordområdene beskrives som regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen foreslår å øke de samlede bevilgningene til tiltak i nordområdene med om lag 196 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2007.

Forsvarsdepartementet

Totalbudsjettet er på 31,5 milliarder kroner.

Utenom lønns- og priskompensasjon og andre tekniske endringer foreslås budsjettet redusert med 173 millioner kroner.

Dette skyldes i hovedsak at inntektene fra salg av eiendom forventes å bli 200 millioner kroner lavere enn i 2007.

Hovedprioriteringer er å sikre stabilitet i nord, å opprettholde deltakelse i internasjonale operasjoner og å opprettholde beredskap langs kysten.

Dimisjonsgodtgjørelsen økes til 25.000 kroner.

Ingen store endringar

Flere ansatte og mer penger

Finansdepartementet

Det foreslås bevilget totalt 38.092,9 millioner kroner. Det er en reduksjon på 33.222,1 mill kr.

Reduksjonen skyldes lavere lånetransaksjoner, ettersom et stort obligasjonslån forfalt i 2007 og neste store forfall er i 2009.

Hovedprioriteringer er Statens pensjonsfond, klimagasskvoter, grensekontroll, økonomisk kriminalitet og reorganisering av skatteetaten.

Skatter og avgifter for privatpersoner

- Presser ikke opp renta

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Samlede budsjettforslag er på om lag 252,8 milliarder kroner.

Folketrygdens utgifter på 226,5 mrd kr utgjør rundt 90 pst av de samlede utgiftene.

Budsjettforslaget innebærer en samlet vekst i utgiftene på 11,9 mrd kr.

Departementets hovedprioriteringer er gjennomføring av NAV-reformen og pensjonsreformen, arbeidstiltak og styrking av utlendingsforvaltningen.

Det blir tiltak mot fattigdom og for integrering, og avkortningen av pensjonen for de mellom 67 og 68 år oppheves for de som jobber.

Flere skal i arbeid, hilsen Hansen

Kommunal- og regionaldepartementet

Det foreslås en samlet bevilgning på 73,7 milliarder kroner (84,7 milliarder med lånetransaksjoner.) Dette tilsvarer en vekst på 11,5 prosent.

Kommunesektoren skal styrkes gjennom en økning av de frie inntektene. Kommunesektoren får 46,2 milliarder kroner og fylkeskommunene 15,9 milliarder, som utgjør 22 prosent av sektorens samlede inntekter.

En annen prioritering er styrking av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, hvor den statlige kompensasjonen øker fra 70 til 85 prosent, i alt 500 millioner kroner.

Bevilgningen til regional utviklingsarbeid i fylkene vil bli økt med 115 millioner kroner. Et kompetansesenter for distriktsutvikling skal opprettes.

Arbeid for å framskaffe boliger for vanskeligstilte vil bli videreført. Unge og vanskeligstilte skal ha førsteprioritet innenfor Husbankens støtteordninger.

- Kan realisere ideen

Nærings- og handelsdepartementet

Det foreslås bevilget totalt 43.331,7 millioner kroner. Utenom lånetransaksjoner foreslås en bevilgning på 6.131,7 millioner kroner.

Departementet skal satse på næringsrettet forskning, maritim næring, og innovasjon og næringsutvikling med vekt på reiseliv.

Det skal etableres et nytt statlig investeringsfond med en kapital på 2,2 milliarder kroner.

Det blir ny innovasjonslåneordning, og Altinn-løsningen videreutvikles.

Fiskeri- og kystdepartementet

Det foreslås et budsjett på 3.467,3 millioner kroner. Det tilsvarer en nominell vekst på 14,8 prosent.

Departementet vil styrke marin forskning, og trappe opp innsatsen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske.

Bevilgningene til oljevern, fiskerihavner og farleder skal økes.

Budsjettet til Fiskeridirektoratet skal økes med 10 millioner kroner for å trappe opp innsatsen mot fiskerikriminalitet.

Kveler kystnæringen

Justis- og politidepartementet

Total budsjettet er på 18,2 milliarder kroner, en økning på 9,2 prosent.

Hovedsatsingen skjer på fire områder:

1) Forebygge og bekjempe kriminalitet 2)  tilrettelegge for rehabilitering 3) økt effektivitet i straffesaksbehandlingen 4) økt samfunnssikkerhet og beredskap.

Politi og påtalemyndighet får 245 millioner mer, i alt 9,5 milliarder. 64 millioner skal brukes til utvides bruk av DNA i etterforskningen.

Det tas inn ca 100 ekstra aspiranter til utdanning innen kriminalomsorg. Bevilgningen til kriminalomsorg økes med 220 mill.

Det blir 77 nye soningsplasser neste år. 40 millioner går til prøveordning med soning med fotlenker.

Politiet fornøyd

Landbruks- og matdepartementet

Budsjettet foreslås økt med 440,6 millioner kroner til 14,5 milliarder kroner.

Til sammen 12 milliarder kroner skal bevilges til næringsavtalene for jordbruk og reindrift.

Distriktsprofilen styrkes, og jordbruksnæringen får et inntektsløft. 15 mill kr bevilges til et prosjekt for elektronisk sporing av mat.

Det blir økt satsing på økologisk landbruk, samt styrking av klimatiltak.

Tilsyn med serveringssteder blir styrket med 10 millioner kroner.

Mer matkontroll

Samferdselsdepartementet 

24,7 milliarder går til samferdsel, en øking på 1,1 milliarder fra i fjor.

Det skal satses på kollektivtransport i byområder og distriktene, og gis belønning for mer kollektivtransport og mindre bilbruk i byene.

Også kollektivtransporten i distriktene får mer penger. Riksvegferjene får øke rabattsatsene til 50 prosent.

15,4 milliarder er til vei, 7,5 mrd til jernbane, som en oppfølging av Nasjonal transportplan.

Jernbanen på skinner

Helse- og omsorgsdepartementet

Budsjettet økes med 4,6 prosent til om lag 115,6 milliarder kroner.

Sykehusøkonomi, opptrappingsplanene for psykisk helse og for rusfeltet, og omsorgsplan 2015 er satsingsområder.

I tillegg skal det satses på strukturtiltak på legemiddelområdet.

Sykehusenes økonomi skal styrkes med nesten 3,9 milliarder kroner. Det betyr at flere kan få behandling, og at det kan investeres mer i utstyr og bygg.

Flere skal i arbeid, hilsen Hansen  

Kunnskapsdepartementet

Samlet budsjettforslag er ca 90,4 milliarder, 3,4 prosent øking fra 2007.

Barnehager får 22,6 milliarder, en økning på 20 prosent skal gi full dekning og videreføring av maksimalpris-ordningen.

Timetallet i grunnskolen skal øke med fem timer i uka. Pris 276 millioner. Alle elever fra 1. til 10. klasse få gratis frukt, 218 millioner kroner koster tiltaket. Mens1 milliard kroner skal brukes til kvalitetsheving.

Høyere utdanning får 22,3 milliarder kroner. Opplæringsloven skal endres til å gjelde alle over 25 år.

Det er satt av 6 milliarder til 350 nye stipendiatstillinger og øking av kapitalen i Forskingsfondet med 6 milliarder.

Barnehage, skole og forskning

Miljøverndepartementet

Samlet budsjett er 3,2 millioner kroner.

Hovedområder er klimatiltak, verneområder, fjerning av miljøgifter, kulturmiljøtiltak og forsking er hovedområdene for 2008.

Utgiftene ligger og i andre budsjetter.

Årets ”bilpakke” har tre miljødeler:

Dieselavgiften øker 20 øre/literen. Årsavgiften for biler med partikkelfilter senkes med 330 kroner, og økes med 100 for biler uten filter.

Vrakpanten for særlig forurensende dieselbiler økes til 5000 kr. Budsjett for dette ligger i Finansdepartementet. Det samme gjør potten for kvotekjøp i henhold til Kyoto-avtalen.

Vil kjøpe flere klimakvoter

Så mye dyrere blir det å fly

Kultur- og kirkedepartementet

Budsjettet foreslås økt med 7,6 prosent til om lag 7,7 milliarder.

Kulturløftet vil få tilsammen 513 millioner mer fra Kultur og kirkedepartementet og Utenriksdepartementet.

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke vil også bli trappet opp. Kirken får i alt 317,5 millioner kroner, en økning på 2,7 prosent.

Rock og opera ble budsjettvinnerne. Opplevelsessenteret for pop og rock i Trondheim får 35 millioner kroner, mens Den norske operaen og distriktsoperaen får en vekst på 55,7 millioner kroner.

Filmområdet får 40 millioner kroner mer. Mens potten til Nasjonale kulturbygg endte på 69,7 millioner kroner.

ALT OM: Kulturbudsjettet 2008

Barne- og likestillingsdepartementet

Samlet budsjett er 33,9 milliarder kroner. 22,3 milliarder går til familie- og forbrukerpolitikk. 11,6 milliarder til fødsels- og adopsjonspenger.

Fire områder står sentralt:

Utvidet rett til fødsels-/ foreldrepenger til selvstendig næringsdrivende med full dekning fra Folketrygden opp til et inntektstak på 6 G fra juli 08.

Økt satsing på barnevernet – mer ressurser til det statlige barnevernet og styrking av kompetansen til det kommunale barnevernet. Både fordi at antall barn under offentlig omsorg forventes å øke samt at barnevernsmyndighetene i løpet av høsten overtar ansvaret for alle enslige, mindreårige asylsøkere. 

31,5 millioner kroner settes av til tiltak mot fattigdom blant familier med barn, for å bedre barnas muligheter for deltakelse. Barne- og ungdomsorganisasjoner får 6 millioner kroner mer i tilskudd.

Økt innsats mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse blant norske jenter med innvandrerbakgrunn. 38 millioner settes av til dette.

Olje- og energidepartementet

Det foreslås bevilget totalt 29.876,3 millioner kroner.

Det skal satses på håndtering av CO2 fra gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø, og på energieffektivisering og fornybar energi.

I tillegg satses det på oppfølging av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Myndighetsapparatet skal også styrkes som følge av sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet.

Oljesmurt budsjett

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det foreslås å bevilge 17.343,7 millioner kroner til departementet.

Blant prioriterte tiltak er utvikling av elektroniske tjenester, og etablering av en forbedret platform for organisering og ledelse i staten.

Store ressurser vil bli brukt til å etablere Direktoratet for forvaltning og IKT.

Forsøket med arbeidstidsreformer skal videreføres. Dette innebærer redusert arbeidstid for medarbeidere som er 62 år eller eldre i utvalgte virksomheter.

Bredbånd til alle