Her er budsjettlekkasjene

Statebudsjettet som legges frem torsdag klokka 10.00 vil være stramt og preget av store utgifter i forbindelse med terror. Her er alle lekkasjene.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Mange vil trolig bli skuffet når finansminister Sigbjørn Johnsen etter alt å dømme legger frem et stramt statsbudsjett i Stortinget torsdag klokka 10.00.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Torsdag morgen klokka 10.00 går finansminister Sigbjørn Johnsen på Stortingets talerstol for å fremføre finanstalen.

Samtidig offentliggjøres statsbudsjettet for 2012, som er regjeringens plan for hvordan landet skal finansieres og for hvordan de offentlige inntektene skal disponeres neste år.

Mye av innholdet er tradisjonen tro lekket allerede. For første gang vil utgiftssiden i statsbudsjettet overstige 1000 milliarder kroner, etter det NRK erfarer.

Regjeringen legger opp til å bruke 2,4 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier, og bruken av oljepenger øker med 10 miliarder kroner.

Statsminister Jens Stoltenberg har varslet at pengebruken skal ned , og at budsjettet blir strammere enn det mange venter for å opprettholde konkurranseevnen.

I statsbudsjettet for 2011 var de samlede utgiftene på 960 milliarder kroner

Fjerner skattefradrag for høye sykdomsutgifter

Regjeringen skal ha planer om å avvikle sykefradragsordningen som gir kronisk syke rett til skattefradrag for store utgifter til medisiner, egenandeler og hjelpemidler.

Ifølge VG vil regjeringen i løpet av tre år avvikle ordningen med sykefradrag.

Særfradraget gir årlig rundt 60.000 personer skattefradrag for å dekke deler av ekstrakostnadene ved å være syk, og koster myndighetene rundt 350 millioner kroner i året.

Apotekhylle med diverse medisiner

I løpet av tre år kan regjeringen avvikle ordningen med der folk med særlig høye sykdomsutgifter får fradrag i inntekten og dermed lavere skatt.

Foto: Scanpix / Scanpix

Legger ned forskningsfondet

Regjeringen foreslår å legge ned forskningsfondet i statsbudjsettet for 2012. Dety bekrefter Forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland overfor NRK. Årsaken til at fondet legges ned er det lave rentenivået.

Forskningsfondet er nå på 80 milliarder kroner, og renten på innskuddene settes hvert tiende år med utgangspunkt i renten på tiårige statsobligasjoner.

Avkastningen i 2011 er på 3,7 milliarder kroner. Det utgjør 16 prosent av de samledeforskningsbevilgningene fra det offentlige.

I statsbudsjettet legges det etter det NRK kjenner til opp til en ny finansieringsmodell for langsiktig forskning.

Varsler avgiftsendringer på bil

Systemet for beregning av engangsavgift på biler blir lagt om fra 2012. Det modifiserte systemet skal bli mer miljøinnrettet og ta mindre hensyn til effekt, og mer til lokale utslipp.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har allerede før statsbudsjettet blir presentert varslet at dieselbiler vil bli dyrere.

Plug-in-hybrid

Hybridbiler som først og fremst er elbiler, såkalte plug-in-hybrider, kommer på markedet neste år. Avgiftsmessig får de en fordel på 20 prosent i forhold til andre biler. Samtidig blir mange dieselbiler dyrere.

Foto: ROBYN BECK / Afp

Årsaken er ifølge ministeren at NOx-utslippene fra dieselmotorer forurenser mer lokalt. Kritikerne mener at avgiftsøkningen snarere skyldes et ønske om å fylle statskassa.

I 2007 ble engangsavgiftene lagt om i favør av dieselbiler, som har lavere CO2-utslipp enn tilsvarende motoriserte biler med bensinmotor. Dermed fikk dieselbilene avgiftsmessig en solid fordel ved beregning av engangsavgift.

Avgiftsfordelen har ført til at 3 av 4 biler som ruller ut av norske bilbutikker har dieselmotor under panseret. Men regjeringen har tilsynelatende ombestemt seg. Nå er spørsmålet hvor mye de populære dieselbilene skal bli straffet i form av høyere avgifter på grunn av problemene med lokal forurensning.

I dagens system beregnes engangsavgiften med utgangspunkt i bilens vekt, effekt og Co2-utslipp. Flere medier skriver onsdag at en egen komponent for NOx-utslipp blir innført som en del av beregningen for engangsavgift i 2012. Det vil i utgangspunktet ramme dieselbiler.

Samtidig vil såkalte plug-in-hybrider få 20 prosent lavere engangsavgift, etter det NRK kjenner til. Dette er elbiler med forbrenningsmotor, som ikke kommer i salg på det norske markedet før neste år.

9 milliarder mer til kommunene

Allerede i mai i år la kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ut en melding om at kommunene kan vente seg en større del av statens pengesekk neste år.

Statsråden sa at kommunene kommer til å få en inntektsøkning på mellom 5 og 6 milliarder kroner. Rundt 4 milliarder av disse kronene skal være økning i frie inntekter.

Etter det NRK vet blir inntektsøkningen 5 milliarder.

Samtidig skal kommunene få rundt 5 milliarder kroner til nye oppgaver i forbindelse med nye oppgaver når den såkalte samhandlingsreformen implementeres fra nyttår.

Maten blir enda dyrere

Etter det NRK kjenner til vil regjeringen øke matmomsen fra 14 til 15 prosent i statsbudsjettet for 2012.

Hvis budsjettforslaget blir vedtatt, er det i så fall tredje
gang Stoltenberg-regjeringen øker matmomsen, med totalt fire prosentpoeng.

Dersom budsjettforslaget vedtas innebærer det eksempelvis at et kilo hvitost til 60 kroner blir 53 øre dyrere.

Jarlsberg-ost

Regjeringen legger på momsen på ost og andre matvarer øker med ett prosentpoeng i statsbudsjettet for 2012.

Foto: NRK

Forsvaret en av budsjettvinnerne

Avisenes nyhetsbyrå (ANB) melder at regjeringen vil innfri den fireårige opptrappingsplanen som innebærer at nivået på Forsvaret skal løftes med 800 millioner kroner.

2012 skal være det siste året i opptrappingsplanen, noe som innebærer at forsvaret får 225 millioner ekstra i statsbudsjettet for 2012.

Forsvarsminister Grete Faremo har tidligere varslet at det i statsbudsjettet skal øremerkes 30 millioner kroner ekstra for tiltak rettet mot veteranene blant soldater som har deltatt på utenlandsoperasjoner.

Terrormilliard etter 22.juli

Regjeringen har fremmet en proposisjon for Stortinget om tilleggsbevilgninger for til sammen 1029,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011.

Pengene skal dekke ekstrautgifter inneværende år i forbindelse med terroren 22. juli.

Video Politihelikopteret ute av drift da bomben gikk av

Justisminister Knut Storberget har slått fast overfor NRK at politihelikopteret vil få døgnkontinuerlig beredskap.

Foto: Nyhetsspiller

Regjeringen foreslår å bruke nær 675 millioner kroner neste år som følge av terrorangrepene 22. juli, etter det NRK erfarer.

Økte ressurser til politiet

Også politiet skal få flere stillinger og mer utstyr i budsjettet for neste år. Blant annet skal helikopterberedskapen styrkes, kunne NRK fortelle for to uker siden.

Under trontaledebatten i Stortinget sa statsminister Jens Stoltenberg at politiets beredskapstropp og politiets sikkerhetstjeneste ville bli styrket i statsbudsjettet.

300 millioner til Oslosykehusene

Helseminister Anne Grete Strøm Eriksen varslet for en drøy uke siden at Oslosykehusene vil få 300 millioner kroner ekstra til investeringer. Pengene gis som lån og ikke som friske penger.

Pengene skal blant annet gå til byggingen av nytt akuttmottak på Ullevål universitetssykehus.

Skattelette for langpendlere

Ifølge NTB vil de som har lang reisevei til jobben få lettelser i skatten. Forslaget skal gjelde de som har en reisevei til jobb som er mer enn 76 kilometer en vei.

I dag er fradraget fram til 35.000 kilometer 1 krone og 50 øre. Deretter er det 70 øre. Nå skal det gis kr 1,50 i fradrag opp til 50.000 kilometer, ifølge nyhetsbyrået.

De som har svært lang reisevei til jobb får økt fradrag i inntekt

Det skal bli lettelser i skatten for de som har svært lang reisevei til jobben, ifølge lekkasjer fra statsbudsjettet.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Satser på mindre frafall i VGS

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har varslet at regjeringens storsatsing for økt gjennomføring i videregående skole, Ny giv, styrkes med 20 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

Fjerner kontantstøtte for 2-åringer

Regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringene fra august neste år, mens støtten økes for barn mellom ett og halvannet år.

Samtidig øker satsen for barna mellom 13 og 18 måneder, fra 3303 kroner til 5000 kroner i måneden. For barn fra 19 til 23 måneder beholdes kontantstøtten som i dag på 3303 kroner.

1,5 milliard til Investinor

Regjeringen gir 1,5 milliarder kroner til Investinor for å styrke selskapets egenkapital.

Tildelingen er ment å være en oppfølging av den nye eierskapsmeldingen som regjeringen lanserte i vår.

Pengene skal bidra til at Investinor kan bidra med risikokapital for bedrifter innen i sektorer om energi, miljø, reiseliv samt marin og maritim sektor.

Mer kvinner i norsk film

Ifølge NRK Kulturnytt har kulturminister Anniken Huitfeldt annonsert en økning i bevilgningene til Norsk filminstitutt på 23 millioner kroner.

Kulturministeren varslet samtidig at hun ønsker en høyere kvinneandel i norsk film.