Dette betyr budsjettet for deg

Her får du oversikten over de viktigste forslagene i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Kristin Halvorsen
Foto: NRK

Personskatt:

Kapitalinntekter: Skatten på kapitalinntekter holdes uendret på 28 prosent.

Personinntekt: Innslagspunktet for toppskatten heves 5 prosent til 441 000 kroner i skatteklasse 1, og økes tilsvarende i skatteklasse 2 til 716 600 kroner.

Det er ingen endringer i skattesatsene på personinntekt (vanlig lønnsinntekt).

Det er ingen endringer i marginale skattesatser på lønnsinntekt.

Minstefradraget: Øvre grense øker med 3 350 kroner til 70 350 kroner, mens nedre grense holdes uendret på 4 000 kroner.

Personfradrag: Øker med fem prosent til 40 800 kroner i skatteklasse 1 og 81 600 kroner i skatteklasse 2.

Særfradrag: Særfradrag for alder og uførhet holdes uendret på 19 368 kroner, mens særfradraget for store sykdomsutgifter holdes på 9 180 kroner.

Arveavgift:

Regjeringen øker innslagspunktet for arveavgiften til 470 000 kroner for 2008. Dette er 220 000 kroner høyere enn dagens innslagspunkt for lav sats. Over 470 000 kroner må man betale 6 prosent i avgift til statskassen dersom man mottar arv fra sine foreldre.

Innslagspunktet for høy sats økes til 800 000 kroner. Over dette må du betale 10 prosent i arveavgift.

Den lave satsen reduseres fra 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere.

Innslagspunktet for høy sats økes fra 550 000 kroner til 800 000 kroner. Den høye satsen halveres fra 20 prosent til 10 prosent for barn og foreldre og fra 30 prosent til 15 prosent for andre mottakere.

Formuesskatt:

Innslagspunktet for formuesskatt økes fra 350 000 kroner til 470 000 kroner. For ektepar betyr det et samlet bunnfradrag på 940 000 kroner.

Den laveste satsen i formuesskatten fjernes slik at det skal betales 1,1 prosent formuesskatt på all nettoformue over 470 000 kroner.

Samtidig utvides grunnlaget for formuesskatten, ved at blant ligningsverdiene for næringseiendom heves.

Regjeringen foreslår også å fjerne 80-prosentregelen. Denne regelen sier at formuesskatten skal nedsettes dersom formuesskatt og skatt på alminnelig inntekt samlet sett overstiger 80 prosent av skattyters alminnelige inntekt.

Ligningsverdiene av bolig og fritidseiendommer økes med 10 prosent for å ta igjen for manglende oppjusteringer i en periode med sterk prisstigning.

Ligningsverdien skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien.

Egenandeler ved helsetjenester:

Egenandeler for 2009 justeres med om lag 2,5 prosent.

Forslaget innebærer at beløpsgrensen for frikort egenandelstak 1 (legehjelp,psykologhjelp mm) heves fra 1740 til 1780 kroner mens egenandelstak 2 ( blant annet fysioterapi) heves fra 2500 til 2560 fra .

Bilavgifter:

Det blir billigere å kjøpe bil som slipper ut lite CO2. Avgiften blir redusert med mellom 3 og nesten 11.000 kroner på neste års statsbudsjett. Samtidig økes avgiftene for biler som slipper ut mye CO2. En Volkswagen Golf får for eksempel kuttet avgiften med 3.500 kroner.

Nettmøte om statsbudsjettet 11.30

NRK-lisensen øker med 133 kroner til 2 335 kroner neste år.

LES: TV-lisensen øker med 133 kroner