skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Formalisme

6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?

– Formalistene er selvfølgelig mest opptatt av underliggjøring som kunstgrep i litteraturen?

– Ja, et av de store problemene i den tidlige formalismen er at de setter et hardt skille mellom hverdagsspråket og det litterære språket, sier Jostein Børtnes.

Publisert 16.04.2002 13:38.
De tidlige formalistene snakket om ”prosa”: med det mente de både dagligtale og sakprosa, som de stilte i opposisjon til poesi eller diktning. Formalistene arbeider alltid med minst to begreper som de definerer i opposisjon til hverandre.

– Hvilke begrepspar bruker Sjklovskij?

– Det er poesi på den ene siden og ikke-poesi, prosa, på den andre. Både formalistene og litteraturforskningen ellers på denne tiden definerte litterært språk som en motsetning til dagligspråk. Man definerte poesien som et språk hvor følelsene dominerte. I prosaen var det derimot den logiske fremstillingen av saksforhold og tingens innbyrdes orden i virkeligheten som bestemte språkets egenart.

Språkets poetiske funksjon

– Ligger det et hierarki i dette?

– Ja, og det oppsto tidlig et problem med dette skillet: Man oppdaget jo ganske raskt at de russiske dikterne slett ikke brukte et spesielt språk, de brukte det samme russiske språket som alle andre russere. Men de brukte det på en spesiell måte.

Derfor fikk man rundt 1920 begynnelsen på det vi kaller en funksjonell språkteori. Man snakker da ikke lenger om poetisk språk versus ikke-poetisk språk, men om å bruke språket i dets poetiske funksjon. Da er det ikke språket i seg selv som adskiller poesien fra dagligtalen, men bruken av språket.

– Man bruker de poetiske virkemidlene, som fremmedgjøring, mer i litteraturen enn i annen språkbruk?

– Ja, og man bruker dem intensjonelt – man har til hensikt å lage poesi.

FORMALISMEN 
Formalismen: Litteratur ble vitenskap
1. Fra Moskva via Praha og Oslo til USA
2. Et nytt perspektiv: vitenskapen om litteratur
3. Hjelp fra lingvistikken: Saussure
4. Sjklovskij: kunsten som grep
5. Underliggjøring: å se tingene på nytt
6. Poesi og prosa – to forskjellige språk?
7. Roman Jakobson og ”litteraritet”
8. Seks funksjoner i språkbruk
9. Et dødsstøt mot forfatteren
10. Nærmer seg strukturalisme
11. Sjangrenes indre utvikling
12. Retorikkens tilbakekomst
13. Ved siden av formalismen: Mikhail Bakhtin
14. Bakhtin og ordenes flertydighet
15. Propp og eventyret
16. Åpenhet og dialog i lesningen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no