Hopp til innhold

Klimarettssak mot staten

Oppsummert

Høyesterett avviste i 2020 klimasøksmålet som flere miljøorganisasjoner reiste mot staten. Staten ble frikjent på alle punkter. Søksmålet ble reist i forbindelse med at staten åpna for oljeleting i Barentshavet sørøst i 2013.

 • Nytt klimasøksmål mot staten behandles i retten i november

  I november må staten møte i retten i et nytt klimasøksmål. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten har brutt reglene for planlegging av olje- og gassfelt.

  Ifølge organisasjonene har staten brutt såkalte utredningskrav ved godkjenning av nye olje- og gassfelt.

  Regjeringen godkjent planer for utbygging og drift av de nye feltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen. Miljøorganisasjonene mener dette bryter med krav fra Høyesterett fra det første klimasøksmålet, som gikk i retten fra 2017 til 2020.

  Olje- og energidepartementet mener at godkjenningene som er gitt, ikke strider med Grunnloven.

  Saken skal behandles i Oslo tingrett fra 28. november til 6. desember i år.

 • Går til nytt klima­søksmål mot staten

  Greenpeace og Natur og Ungdom går til nytt klimasøksmål mot staten.

  Ved å nyleg godkjenne planar for utbygging og drift av dei nye felta Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen meiner miljøorganisasjonane at staten bryt krava Høgsterett sette sist gong dei saksøkte staten.

  Søksmålet frå Greenpeace og Natur og Ungdom blir ei vidareføring av det første klimasøksmålet, som gjekk tre rundar for retten frå 2017 til 2020.

 • Klimasøksmålet utsatt

  Behandlingen av det norske klimasøksmålet blir utsatt av Den europeiske menneskerettsdomstolen, ifølge klimaorganisasjonene.

  Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge aktivister klagde i juni i fjor inn den norske staten for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) etter å ha tapt klimasøksmålet i Høyesterett i desember 2020.

  Greenpeace og Natur og Ungdom varsler i en pressemelding at EMD først skal behandle ferdig tre andre klimasaker.

  – Det er positivt at domstolen ønsker å slå fast hvilket overordnet ansvar stater har for å ivareta menneskerettighetene i møte med klimakrisen gjennom de tre andre sakene. Utfallet av disse vil derfor være viktig også for behandlingen av vår sak, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

  Saker fra miljøvernere i Portugal, Sveits og Frankrike skal behandles før den norske.

  Klagerne mener at det strider mot grunnleggende menneskerettigheter å åpne for norsk oljeboring i Barentshavet under en klimakrise.

 • Utredning om Grunnlovens miljøparagraf

  Etter klimasøksmålet mot staten har Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM) gjort en gjennomgang av kravene som stilles til utredninger av olje- og gassprosjekter på norsk sokkel. NIM fikk i oppdrag av regjeringen å utrede hva Grunnlovens miljøparagraf betyr for framtidige godkjenninger av planer for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD).

  NIM konkluderer med at staten ikke lenger kan gi tillatelser til prosjekter som ikke har utredet klimavirkningen av at oljen og gassen brukes i andre land. Og dersom utredningen viser at utslippene ikke er i tråd med 1,5 graders-målet i Parisavtalen, så kan ikke prosjektet godkjennes. NIM peker på at staten ikke har gjort endringer i veilederen for konsekvensutredninger for å følge opp Høyesteretts krav om klimautredninger.

  – Dette må få konsekvenser for norsk oljepolitikk. Fram til nå har staten unngått å ta ansvar for utslippene fra norsk olje som forbrennes i utlandet. NIMs utredning understreker at det må endres når nye olje- og gassfelt godkjennes, og at feltene som har blitt godkjent siden dommen forelå må trekkes tilbake, sier Frode Pleym i Greenpeace Norge.

 • Klager inn klimasøksmålet

  Klimasøksmålet mot den norske staten er klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Det er Besteforeldrenes klimaaksjon, som var med på søksmålet mot staten, som har sendt klagen.

 • Klimasøksmålet avvist

  Høyesterett har i dag avvist klimasøksmålet som flere miljøorganisasjoner har reist mot staten. Staten ble frikjent på alle punkter. Søksmålet ble reist i forbindelse med at staten åpna for oljeleting i Barentshavet sørøst i 2013.

 • Klimasøksmål-dommen faller tirsdag

  Dommen i anken fra Natur og Ungdom og Greenpeace Norden mot staten i klimasøksmålet faller tirsdag morgen, 22. desember. Da blir det klart om staten brøt Grunnloven da Barentshavet ble åpnet for oljeleting. Greenpeace tror selv at de vil vinne fram.

 • Grensen for utslipp

  Sejerstedt mener man ikke kan si at 23. konsesjonsrunde utgjør et så stort punktutslipp at det skulle rammes av grunnloven. – Hvor går da grensen for hva som er et stort punktutslipp? En ny motorvei? En ny rullebane på en flyplass? Å fjerne enkelte elbil-fordeler?, spør han. Sejerstedt hevder dette er problemstillinger som ikke egner seg for rettsalene.

 • Om retten til å saksøke

  Sejerstedt viser til at klimaloven fra 2017 ikke gir individer materielle rettigheter som kan prøves for domstolene, og mener det er et sterkt argument for at grunnlovens §112 heller ikke gir det. I motsatt fall ville man problematisert grunnlovens bestemmelser i arbeidet med klimaloven, argumenterer han.

 • Klima og miljø

  Regjeringsadvokat Sejerstedt sier seg enig i at klima og miljø henger sammen, men at §112 i grunnloven ikke gir individer rettigheter som kan anvendes på klima. Han mener dette er den tolkningen som er mest lojal mot Stortingets intensjon med loven.

 • Mener departementet gjorde feil

  Advokat Feinberg mener loven tilsier at det var galt av Olje- og energidepartementet å ikke legge fram diskonterte lønnsomhetsberegninger av Barentshavet sørøst for Stortinget. Det er ikke mulig å gi noe bilde av lønnsomhet uten å diskontere kontantstrømmer, argumenterer han.

 • Krevende klimaøvelse

  Advokat Feinberg sier seg enig i at det er vanskelig å fastslå hvor store utslipp utvinningstillatelsene i Barentshavet vil gi. Men at noe er vanskelig å fastslå, er ikke noe argument for at det ikke er klimaskadelig eller at man ikke skal prøve å anslå det, argumenterer han.

 • Om utslipp i andre land

  Staten har hevdet at det er uklart om norsk petroleumsproduksjon fører til mer klimagassutslipp i verden, blant annet fordi norsk petroleum kan erstattes av andre produsentland. Advokat Emanuel Feinberg angriper dette argumentet: – At det vi gjør er greit fordi andre stater uansett vil gjøre det, er ikke noe allmengyldig rettslig argument, sier han.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no