SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Hornindal:

Kvivsvegen

Kviven er eit fjellskar mellom vestre del av Hornindal og Austefjorden i Volda kommune. I 1999 vedtok regjeringa at den framtidige stamvegen - E39 - skal gå i tunnel under Kviven.

Publisert 16.12.2003 11:45. Oppdatert 10.04.2007 10:27.
Dette vart gjort etter at kommunane Hornindal, Stryn, Volda og Ørsta har garantert for 49 millionar kroner til prosjektet, og begge fylkestinga har gått inn for Kviven som framtidig stamvegline. I mellomtida vert noverande europaveg etter den gamle lina over Stigedalen mellom Eid og Volda rusta opp til god riksvegstandard.

Brukt i uminnelege tider

Frå eldgamle tider har skaret i Kviven vore ferdsleveg mellom Hornindal og bygdene på Sunnmøre:
Her gjekk ljåsmedane frå Hornindal nedlesste med nysmidde ljåar som dei skulle selje på Sunnmøre. Det hende også at ljåsmedane køyrde med laster over Kviven på skareføre vinterstid - sjå: Smedkulturen i Hornindal.

Viktig veg til Sunnmøre

Krøterdriftene frå Volda og Ørsta mot Stryn og Jostedalen gjekk denne vegen. Framleis kan ein sjå jernboltar i fjellet på Svoda der dei vart slegne inn til feste for sviller som dyra kunne gå trygt på framom bratte sva.
Det var denne vegen kjende spelemenn frå Hornindal drog når dei skulle spele i bryllup på Sunnnøre, og hitover henta honndølene mang ei gardakone etter friarferd nordom Kviven. Oppe på fjellet har honndøler og austefjordingar møtt kvarandre til årvisse stemne.

Kviven var skuleveg

Ungdom frå indre Nordfjord som gjekk på skule i Volda i gamle dagar før rutebilane kom, brukte Kviven som snarveg heim. Vel så viktig vart Kviven som skuleveg for mange sunnmøringar som gjekk på Aasvejens Folkehøgskule i Hornindal kring 1890 (sjå skulehistoria). Ein av sunnmørs-elevane var den kjende salmediktaren Anders Vassbotn.

Krav om veg over Kviven

Ferdslevegen over Kviven var så viktig for sunnmøringane at Hjørundfjord kommunestyre alt i 1874 løyvde pengar slik at ferdslevegen over fjellet kunne utbetrast. I 1884 løyvde kommunestyra både i Hornindal, Volda og Hjørundfjord pengar til nye utbetringar.
I 1919 kom Kvivsvegen med i den store samferdsleplanen for Sogn og Fjordane, og sidan den tid har vegprosjektet vore framme fleire gonger, m.a. med ulike tunnelalternativ gjennom fjellet. Alle desse skulle vere korte tunnelar og gå forholdsvis høgt oppe i fjellsida.

Kvivsvegen framtidig stamveg

På 1970-talet, då Hornindal framleis var ein del av Stryn kommune, reiste Stryn kommune på nytt kravet om ein skikkeleg veg gjennom Kviven - den gongen med lina Otterdal-Osdal som den mest aktuelle. Dette vart seinare endra, og dei aktuelle planane i dag er å byggje ein omlag 6.000 meter lang tunnel, med høgaste punkt på 198 meter.

Drakamp om linevalet

I Nordfjord vart det sjølvsagt spenningar mellom indre og ytre då det kom på tale å lansere Kvivsvegen som framtidig line for stamvegen Europaveg 39 nord-sør på Vestlandet. Heilt sidan Stigedalsvegen var ferdig i 1932, hadde denne vorte rekna som den sjølvsagte hovudlina mellom Nordfjord og Sunnmøre. Dette "midtre" sambandet vart seinare forsterka med Lotetunnelen i 1966.
Kompromisset vart at ein skulle sikte mot Kvivsvegen som framtidig line, men ruste opp noverande veg over Bjørkedalen-Stigedalen som mellombels line inntil Kvivsvegen var ferdig.
I 1999 stadfesta Miljøverndepartementet denne løysinga i samband med vurderinga av at Stigedalsvegen går ved sida av eit verna vassdrag. Regjeringa slutta seg til dette i vedtak den 20. august 1999.

Ferjefritt austover

Med Kvivsvegen ferdig, får store deler av Sunnmøre "direkte" og ferjefri line austover over Strynefjellet, og på nord-sør-lina på Vestlandet kan ein køyre fergefritt heilt frå Sognefjorden og til store deler av Sunnmøre ved å køyre om indre Nordfjord via Breim-Stryn-Hornindal.

Sogn og Fjordane fylkesting har støtta planen om å delfinansiere Kvivsvegen med bompengar.

MEIR OM HORNINDAL 
Hornindal kommune

 
Historia i Hornindal
Industri og næring i Hornindal
Kjende personar i Hornindal
Kommunehistoria i Hornindal
Krigshistoria i Hornindal
Kyrkjer i Hornindal
Samferdsle i Hornindal
Skular i Hornindal
Verd å sjå i Hornindal

 
Video frå Hornindal
Lyd frå Hornindal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no