SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Luster:

Gerhard Munthe d.y.

Kaptein Gerhard Munthe d.y. (t.v.) saman med huslyden sin ved Munthe-huset i Ytre Kroken.
Kaptein Gerhard Munthe d.y. (t.v.) saman med huslyden sin ved Munthe-huset i Ytre Kroken.
Gerhard Munthe d.y. (1795-1876) frå Kroken. Offiser, historikar, kartograf og kunstnarmesén.

Publisert 16.05.2003 13:06. Oppdatert 10.11.2003 13:43.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Kartograf Gerhard Munthe [WM]  Konservator Roald Aanerud ved museet til Statens Kartverk fortel til Ottar Starheim om kaptein og kartograf Gerhard Munthe frå Kroken.

Militær karriere

Eksamen frå Landkadetakademiet 1811. Sekondløytnant ved Valdreske Skarpskytterbataljon under Norges Jegerkorps, premierløytnant 1813 ved Bergenhuusiske Skarpskytterbataljon. Var ein kort periode i 1815 kommandant for Det Tjugumske Kompani i Lærdal. Vart i 1825 kaptein i Bergenske Infanteribrigade, men gjekk ut av aktiv militærteneste i 1830 på grunn av svekka syn.

Kartograf

Norsk kartverk var underlagt militærvesenet på denne tida, og Munthe tenestegjorde i Geografisk Oppmåling frå offiserseksamen 1811 til 1816. I Norges Geografiske oppmåling vart han frå 1815 engasjert i utarbeidinga av det store "generalkartet" for den skandinaviske halvøya som kong Karl Johan hadde gjeve ordre om å få laga. Kartet vart teikna i Stockholm og kom ut i 1826.

Oscar II lærte teikning av Munthe.

Teiknelærar

Gerhard Munthe viste seg som ein framifrå teiknar, og under opphaldet i Stockholm vart han oppmoda om å verte teiknelærar ved krigsskulen - ei stilling som han hadde frå 1816 til 1841. Her vart han m.a. teiknelærar for dei seinare svensk-norske kongane Carl XV og Oscar II.

Gav ut eigne kart

Oppmålinga kom i pengenaud i 1823, og saman med N. A. Ramm starta Munthe som privatmann å teikne og gje ut "amtskart" over norske amt. Dei gav såleis ut kart over Smålenenes amt (Østfold) 1823, Akershus 1827, Hedemarken 1828-1829 og Grevskapenes amt (Vestfold) i 1832. Dette var eit pionérarbeid i norsk kartverksemd: Karta er svært nøyaktige og profesjonelt utførde, og m.a. utstyrte med illustrasjonsteikningar. Sidan Munthe og Ramm var avhengige av å få selt karta, vart det berre med desse fire karta for Austlandet før dei måtte gje opp prosjektet pga. dårleg økonomi.

Laga kart for sølvverket og heile landet

Ved sida av arbeidet med amtskarta, arbeidde Munthe m.a. med spesialkart for Kongsberg Sølvverk, og gjorde også førebuande arbeid til eit generalkart for Noreg. Sterkt svekka syn gjorde at han måtte gje seg med kartarbeidet.

Skuledirektør

Men Munthe hadde også andre interesser: Frå 1835 til 1841 var han meddirektør for Den Kongelige Kunst- og Tegneskole i Oslo, der Nasjonalgalleriet vart ein sameint part frå 1837.

Reviderte stadnamn

Det er likevel som historikar at Gerhard Munthe har gjort den største innsatsen: I 1825 tok han til å arbeide med eit geografisk kart over "Noreg i mellomalderen". I 1827 reiste han til København for å setje seg inn i gamalnorsk språk, og studere gamle sagaskrifter og jordebøker. Gjennom dette arbeidet fekk Munthe ein eineståande kunnskap om norske stadnamn, og etter oppmoding frå Staten, gav han i 1837 ein revidert matrikkel med retta inndelings- og gardsnamn. På grunnlag av desse arbeida, vart det i 1847 gjeve ut eit oversyn over dei viktigaste stadnamna i landet og deira opphav.

Banebrytande kartarbeid

Munthe leverte også geografiske merknader til Jacob Aall si oversetjing av "Snorres kongesagaer" i 1839-1839 og det tilhøyrande kartet som vart gjeve ut i 1840: "Noregs, det gamle Norge før Aar 1500". Det banebrytande arbeidet som Munthe her hadde gjort, var m.a. noko som historikaren P. A. Munch hadde stor nytte av i sitt hovudverk om norsk historie -"Historisk-geografisk Beskrivelse" som kom ut i 1849.

Kartla adelen

I 1832 var Gerhard Munthe medskipar av "Samfundet for det Norske Folks Sprog og Historie", og han skreiv ei rad artiklar i deira tidsskrift "Samlinger". Ein av dei viktigaste her er "Heraldisk-historiske Optegnelser" 1835-1836, der han kartla den gamle norske adelen. Mange av dei kjeldene som Munthe nytta i dette arbeidet gjekk tapt ved ein brann i bibiloteket i København like etter.

Munthehuset er i 2003 slik det vart bygt av Gerhard Munthe. (Foto: A. Nybø, NRK)

Flytta til Ytre Kroken

I 1841 gjorde synsproblema at han gav opp det vitskapelege arbeidet og flytta heim til garden sin i Ytre Kroken. Det einaste som han fekk gjort av vitskapeleg arbeid etter at han vende heim, var ei slektstavle for garden sin. På 1840-talet bygde han om og utvida herskapshuset i Kroken til den utsjånad som det verna huset har i dag.

Kongeleg elev

Her var han i 1856 vert for sin gamle elev frå teikneklassen ved Krigsskulen, dåverande kronprins Carl av Noreg-Sverige.

I 1848 ytte Stortinget ein pensjon til Munthe - m.a. etter tilråding frå P. A. Munch.

Kunstnarane i Kroken

Gerhard Munthe hadde gjennom arbeid og mange reiser i inn- og utland knytt kontakter med mange kunstnarar. Han var sjølv ei dugande teiknar, var svært interessert i kunst, og gjorde Kroken frå 1830-talet og utover til eit av dei viktigaste sentra for biletkunstnarar i Noreg.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no