SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Leikanger:

Den eldste historia i Leikanger


Publisert 28.01.2003 14:10. Oppdatert 17.02.2003 15:39.

Fornfunn i Leikanger

Rike fornfunn viser at bygda har vore busett frå steinalderen, og var tidleg ei av dei viktige jordbruksbygdene på Vestlandet. Både på Njøs, Henjum, Røysum, Husabø og Hamre er det gjort funn som viser at det budde hovdingar og storbønder i bygda i folkevandringstida og vikingtida.

Kongsgard på Husabø

Husabø er den sentrale garden på Leikanger, og omfattar områda kring den gamle middelalderkyrkja og Baldershagen.

Offersteinar i Leikanger

- om offersteinen i utmarka ved garden Kvålen, og offersteinane på Hamre.

Segna om Kvinnefossen

Kvinnefossen er den store fossen som bløyter riksvegen mellom Eitorn og Supphammar. Fossen har eit fall på 120 meter og er verna.
Segna fortel om ei budeie som ramla utfor fossen med ein holk på ryggen og drap seg. Budeia "syner seg" av og til i fossen: Ved spesiell vassføring kan ein med litt fantasi sjå silhuetten av ei kvinne i fossestryket rett før det renn ut i fjorden. Holken har ho framleis på ryggen!

Kriminalsoger i Leikanger

- med staur og kniv som drapsvåpen.

Slåtte- og vedateigar langs Fjærlandsfjorden

I gamle dagar kunne fjordfolket ofte dra milevis avgarde for å sanke høy og lauvris til krøtera.

Henjatunet - blant dei største klyngetuna

På garden Henjum låg i gamal tid eit av dei største klyngetuna i Sogn og Fjordane. Ved utskiftinga i 1865 vart det talt over 100 hus i tunet, fordelt på åtte bruk.

Strandsitjarstader i Leikanger

- det var strandsitjarar på Njøsasanden, Henjasanden og Husabøsanden.

Fylkesmannsgarden på Nybø

Garden Nybø er skilt ut frå Henjum-gardane, og fekk gardsnamnet i 1819. På 1700-talet budde folk frå den styrtrike Leganger-slekta på garden.

Sorenskrivargarden på Halland

Her vart det bygt ein staseleg embetsbustad for "skrivaren".

Skrivareiki

Knapt noko tre på Vestlandet viser så godt att i terrenget som den mektige "Skrivareiki" på sorenskrivargarden på Systrond.

Adels-ætta folk på Hamre

Frå slutten av 1500-talet budde det folk frå den norske adelsætta Blystakk på indre Hamre. Den første var Oluff Blystakk som var leigleding på garden 1597-1622. Han åtte elles gardane Loftenes i Sogndal, Tokvam og Otternes i Aurland. Kring Hamre leigde Blystakk etter kvart mykje jord.

Sogne-futen budde på Halland

I 1781 vart Joachim Scweder Bang (1746-1826) fut i Sogn og busette i 1796 på garden Halland på Systrond. Seinare flytta han til nytt fute-embete på Ringerike. (Truleg var Bang på den tida fut for indre Sogn. Sogn var periodevis samla under ein fut, i andre periodar delt mellom ein fut for indre og ein for ytre. Sjå elles om futeseta Målsnes, Flesje og Askelund under: Futegardar i Sogn og Fjordane.

Nagel-slektning eigde Njøs

Hans Johan Nagel (1834-1912) var såkalla proprietær - dvs. stor jordeigar - på garden Njøs frå 1875. Han kom frå den kjende fute-slekta Nagel i Sunnfjord, som du kan lese meir om under Svanøy-godset og: Storgarden Tysse. På Njøs vart denne garden kalla for Nagelgarden. I 1922 vart den innlemma i Statens forsøksgard for frukt på Njøs.

MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no