SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Gulen:

Fensfjordprosjektet og hamna i Sløvåg

På 1970-talet bygde Statoil den nest største oljehamna i Europa på Mongstad, lengst nord på Lindåshalvøya. Gulen kommune, med dåverande ordførar Ola Byrknes i spissen, tok tidleg til å arbeide for å skape ringverknader av aktiviteten på Mongstad i eigen kommune.

Publisert 16.10.2002 14:57. Oppdatert 13.11.2002 12:01.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Ola E. Byrknes.
Berre Fensfjorden skiljer Gulen kommune frå oljeterminalen, som har opptil 2000 skipsanløp i året. I samarbeid med grannekommunen Masfjorden og SIVA (Statens Industrivekstanlegg), vart Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap skipa i 1994. Seinare kom også Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommune inn som medeigarar.

Hamna i Sløvåg

Det mest synberre samarbeidsresultatet er den store bunkringshamna og industriområdet som er bygt i Sløvåg lengst sør i Gulen. Her er det investert store summar i eit industriområde på 1.100 dekar, i store kaier der skip på opptil 300.000 tonn kan leggje til, og fortøyningsbøye for skip frå 50.000 til 150.000 tonn.

Bunkersanlegg

Tre av tankane til Hasan Tanks under montering i Sløvåg. (Foto: A. Nybø, NRK)
Kaianlegga er bygde av utbyggingsselskapet som leiger anlegget til driftsselskapet Fensfjord Marine AS.
Selskapet Hasan Tanks AS har gjort avtale med Statoil om å byggje og drive eit stort bunkersanlegg i Sløvåg, mot at Statoil har disposisjonsretten over anlegget. Anlegget kan lagre 80.000 tonn bunkersolje. Her kan tankskip etter lossing på Mongstad få spylt tankane, fylle på drivstoff og få utført naudsynt vedlikehald og reparasjonar før ny tur.

Industrietableringar

I 1998 starta selskapet Baker Oil Tools fabrikk i Sløvåg. Fleire lokale bedrifter har etablert seg på industriområdet i Sløvåg. Dette gjeld ikkje minst Wergeland-gruppa (sjå: Sementvare-produksjonen til Wergelands-folket), som i tillegg til eit anlegg for handtering av spesialavfall også har bygt ut steinknuseverk og sementvareindustri på området.

Bøyer og protestar i Brandangersundet

I Brandangersundet har Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap lagt ut ei stor ankringsbøye, der tankskip som ventar på lossing ved Mongstad-anlegget kan fortøye medan dei ventar på tur. Bøyene er store nok til å halde skip på opptil 150.000 tonn. Alternativet var tidlegare å liggje ute på havet og vente på tur på Mongstad, noko som kunne vere risikabelt dersom tankskipa mista motorkraft og dreiv mot kysten eller råka installasjonar i Nordsjøen.

Men hyttefolk og fastbuande langs Brandangersundet tykkjer lite om det nye granneskapet. Dei protesterte mot at store tankskip skulle øydeleggje utsikt og idyll langs sundet, men vart ikkje høyrde.

MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no