SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Om NRK Sogn og Fjordane

NRK-huset i Angedalsvegen
NRK-huset i Angedalsvegen
Vi er det einaste fylkesdekkande mediet i Sogn og Fjordane og sender vel 5 timar radio kvar yrkedag og på laurdag sender vi fem bulletinar med fylkesnytt. Lokalradioen har jamt over 50 % oppslutning i Sogn og Fjordane.

Publisert 10.04.2000 21:02. Oppdatert 06.04.2004 13:45.
Vestlandsrevyen er fjernsynssendinga vår, som vi lagar saman med NRK Hordaland. Vi står for innslaga frå Sogn og Fjordane, og ynskjer du kontakt med redaksjonen i Vestlandsrevyen ringjer du oss. Elles er det NRK Sogn og Fjordane sitt ansvar å dekke Sogn og Fjordane for NRK på riksnettet i radio og fjernsyn. Du kan høyre/sjå Fylkesnytt/Vestlandsrevyen på Internett, og lese lokale nyhende på Internett og tekst-tv side 182.

Vi ynskjer tips

Skal vi lukkast med å dekke Sogn og Fjordane godt både lokalt og på riksnettet treng vi tips om godt og gale som skjer i fylket vårt. På tlf.nr. 57 72 42 42 er det folk på jobb frå 0500-2200 kvar yrkedag, og frå 0700-1430 laurdag og frå 1530-2230 søndag.

Skjer det noko utanom denne arbeidstida må du ringe anten distriktsredaktøren, redaksjonssjefen eller vaktsjefane:

Distriktsredaktør: Kai Aage Pedersen mobiltlf. 970 55 202
· E-post: kai.aage.pedersen@nrk.no
Redaksjonssjef: Rolf Sanne-Gundersen mobiltlf. 970 55 208
· E-post: rolf.sanne.gundersen@nrk.no
Vaktsjef: Linda Olin Reite mobiltlf. 975 00 907
· E-post: linda.olin.reite@nrk.no
Vaktsjef: Olga Wergeland mobiltlf. 970 55 207
· E-post: olga.wergeland@nrk.no
Vaktsjef: Roy Raasholm Fauske mobiltlf. 970 55 206
· E-post: roy.raasholm.fauske@nrk.no

Ledige stillingar

Distriktsredaktør for NRK Sogn og Fjordane
· Søknadsfrist 23. april 2004

4 nynorskpraktikantar til Nynorsk mediesenter
· Søknadsfrist 20. mai 2004

Ris og ros

Dersom du er misnøgd (eller nøgd ) med noko vi har sendt kan du ringe ein av dei ovanfor nemnde leiarane i NRK Sogn og Fjordane, eller du kan kontakte det folkevalde distriktsprogramrådet som skal vere "folkets røyst" overfor oss, og gje både ros og ris til sendingane våre.

Distriktsprogramrådet

er valt av fylkestinget for fire år, og brukar å ha 3-4 møter i året. Det noverande distriktsprogramrådet er samansett slik :
Per Rune Vereide (Sp), Gloppen - Leiar
Dagmar Færøy Oden (Ap), Solund - Nestleiar
Trude Brosvik (KrF), Gulen
Oddveig Birkeland (H), Førde
Bernt Kr. Holtan (V), Gloppen

Varamedlemmer er: May Britt Martinsen, Ivar Svendsøy, Tryggve Lillestøl, Arne Mjømen, Jan Taule.

Send e-post til Distriktsprogramrådet

Pressens faglege utval

Pressens faglege utval (PFU) er rette instans om du meiner NRK Sogn og Fjordane har brote god presseskikk, og du ikkje når fram med å klage til oss. Vi er pliktige til å kunngjere dei fråsegner PFU kjem med.

PFU er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund, med medlemmer frå både presseorganisasjonane og ålmenta. Det behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål, og "presse" er her definert som både trykt presse, radio, fjernsyn og internett.

Pressens faglege utval har telefonnr. 22 40 50 40.
Faks 22 40 50 55. E-postadresse: pfu@np-nr.no
Adr:Rådhusgt.17. Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo


Historia vår

NRK Sogn og Fjordane har eksistert sidan 2. oktober 1979. Då fekk Sogn og Fjordane eige distriktskontor, men NRK hadde underkontor i Førde frå 1975. Før den tid var Sogn og Fjordane eit delt lydrike mellom NRK Hordaland og NRK Møre og Romsdal.

I 1981 fekk vi eige lokalkontor for Sogn på Hermansverk, og i 1991 for Nordfjord på Nordfjordeid. Lokalkontoret i Sogn vart flytta til Sogndal i 2000. I 1991 kom Vestlandsrevyen på lufta med fjernsynsnyhende frå Sogn og Fjordane og Hordaland, den fyrste distriktsfjernsynssendinga i landet.

SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no