SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Skular i Leikanger

Leikanger barneskule. (Foto: Asle Veien, NRK)
Leikanger barneskule. (Foto: Asle Veien, NRK)

Den første skuleordninga i midtre Sogn

Den første skuleordninga i midtre Sogn vart organisert på eit møte på Leikanger i 1741.

Publisert 21.05.2002 10:18. Oppdatert 25.03.2004 14:50.

Fastskule

Trass i sterk motstand frå bøndene, vart omgangsskulen avløyst av fastskule i hovudsokna i dåverande Leikanger prestegjeld i 1829. Skulen heldt til i klokkargarden på Holum (Grinde). Denne garden hadde vore klokkargard heilt sidan starten på 1600-talet. I 1840 hadde skulen fått 40 elevar delt på tre klassar. Dei fekk undervisning tre dagar i veka. I 1853 vart eit hus frå prestegarden på Leikanger flytta til Holum og brukt som skulehus.

Privatskule i prestegarden

Presten Jakob Andreas Lindemann (sjå: Kjende personar i Bremanger fødde før 1900) dreiv frå 1840 til 1844 ein privat skule for ”betrestilte” jenter i prestegarden i Leikanger. Skulen dreiv han saman med ektemaken Marie Matrine f. Aastrup, og dei gav undervisning i matstell, husstell og musikk. Under tenestetida som sokneprest i Davik 1844-1846, dreiv dei tilsvarande skule der.

"Klokkargarden" flytta frå Fresvik

I 1872 kjøpte kommunen det store herskapshuset som "godseigar" Hille hadde bygt på Fresvik-godset. Dette vart sett opp som skulehus og klokkar/lærarbustad på Systrond. Huset står framleis, og er den velkjende "Klokkargarden".

Eitorn krins

i den vestlege luten høyrde fram til 1964 under Balestrand kommune. Krinsen fekk skulehus i 1880. Dette var i bruk til 1956, då vegen Leikanger-Hella vart opna, og borna kunne skyssast til skulen på Systrond.

Nynorsk som undervisningsmål

Alt på 1890-talet hadde m.a. lærar Olav Sande teke til å undervise i nynorsk. Nynorsk vart innført i Holum skulekrins i 1900, medan nynorsk vart avvist som undervisningsmål i Nybø krins ved krinsrøystingar både i 1900 og 1901. Men nynorsk var innført her når ein kjem fram til 1911.

Eigen skule på Sogns Barneheim

Indremisjonen starta Sogn Barneheim på Leikanger i 1891 for foreldrelause born frå Sogn. Den var i drift til 1974, og hadde 10-20 born i alderen 2 til ca. 15 år i pensjon. I åra 1891 til 1920 hadde barneheimen eigen skule. Frå 1921 gjekk barneheimsborna på dei vanlege barneskulane på Holum og Nybø.

Privat folkeskule for kondisjonerte

Embetsmennene som budde på Systrond dreiv sin eigen private folkeskule for ungane sine frå 1897 til 1924. Det var sokneprest Fredrik Wilhelm Bull-Hansen som gjorde opptaket til skulen. Her gjekk borna til amtmann, sorenskrivar, sokneprest og elles andre som hadde råd til å betale. Skulen løna eiga guvernante. Den heldt først til i Fylkesmannsgarden, seinare i eit rom på Nybø skule. Ungane som gjekk der, blanda seg lite med ungane elles, og hadde m.a. friminutt på andre tider enn dei andre ungane på Nybø skule slik at kontakta vart minst mogleg.

Leikanger kommunale realskule

vart starta under 2. verdskrig, og var i drift til ungdomsskulen vart innført i 1967. Skulen hadde ikkje eigen eksamensrett, og låg i eksamensavviklinga difor under statsrealskulen i Balestrand (sjå: Balestrand to-årige framhalds- og millomskule). Den kommunale realskulen tok opp ein klasse kvart år. Den heldt først til på Nybø, men flytta seinare til den gamle skulebygningen på Holum.
Ved Nybø skule var det også framhaldsskuleklasse.

Bilmekanikarskule på Hermansverk

I åra mellom 1965 og ca. 1970 vart det drive ein bilmekanikarskule på Hermansverk.

Ungdomsskulen i Leikanger

Leikanger innførte 9-årig barne- og ungdomsskule i 1967, då kommunen bygde eigen skulebygning like ved kyrkja.

Leikanger kommunale musikk- og kunstskule

vart skipa i 1985.

Dagens skular (2002):

Leikanger barneskule 1.-7. klasse - 230 elevar
Leikanger ungdomsskule 7.-10. klasse - 110 elevar
Leikanger musikk- og kunstskule

MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no