SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Storgarden og handelsstaden Tonning

Tonning er blant dei eldste handelsseta i Nordfjord. (Foto: S. M. Os, NRK)
Tonning er blant dei eldste handelsseta i Nordfjord. (Foto: S. M. Os, NRK)
Tonning handelsstad - eller ”Perhus-tunet” - ved munningen av Stryneelva er eitt av dei eldste handelsseta i Nordfjord. Mektige handelsslekter har halde til her heilt frå tidleg 1600-tal.

Publisert 08.04.2002 13:22. Oppdatert 06.01.2006 13:43.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Handelen gjekk føre seg i Perhus-tunet ved utløpet av Stryneelva. Staden er også omtala som Stryneøyra. Her var det godt tilflot for jekter. Seinare får Perhus-tunet også gjestgiveri med skjenkestove. På Tonnings-garden var det også tingstad, her heldt også den årvisse Strynemarknaden til.

Gardstunet brann

Tonning var ein storgard som dekte det meste av det som no er Stryn sentrum nord for elva. Gjennom tida har Tonning delvis vore ein gard, delvis delt i fleire gardar. Fleire gravhaugar vitnar om eldgamal busetnad. Den største gravhaugen, Rognehaugen, skal etter segna vere gamal tingstad frå norrøn tid. Garden hadde to sager og to kverner.

Storbrann

I mai 1721 vart 20 hus i tunet på Øvre-Tonning øydelagde av brann. Noko av det som strauk med, var Stryne-kompaniet sine våpen og uniformer.

Tonning som by?

Tidleg på 1800-talet arbeidde sterke krefter for å gjere Tonning til ladested – d.v.s. gje grenda bystatus. – Les elles meir om stader som var aktuelle som ladested under kommunane Lærdal og Flora.

Kremmaren i Perhus-tunet

Før det vart handel i Perhus-tunet, var det handel på Storgarden Vik lengre nordvest i fjordbukta. Den første handelsborgaren på Tonning kom i 1615, då Jens Bloch (d. 1649) starta handel ved elva. Frå 1641 var det bergensaren Garbrand Corneliussen(d. 1656) som dreiv kremmarleiet, og han har truleg vore gift med dottera til Bloch.
Frå 1659 er det lensmannssonen Peder Rasmusson Tonning som eig Perhus-tunet og driv handelen der. Han er ættefaren til slekta som dreiv handelen på Tonning fram til 1829.

Første kjøpmann av bondeætt

Peder fekk borgarskap i Bergen i 1654, og var ein av svært få utanfor dei aristokratiske kjøpsmannsslektene i Bergen som fekk drive handel på Vestlandet i denne tida då slike privilegium vart vakta nøye på av den bergenske overklassen. Truleg er Peder Pederson Tonning den første av bondeætt i Sogn og Fjordane som fekk tildelt borgarbrev og dermed handelsløyve.

I tillegg til handelen, dyrka Peder opp jorda og bygde fleire hus på Tonning. Han dreiv også sagbruk i Vikaelva. Sjølv om Peder tapte mykje pengar på ein kausjon for den svikefulle Nordfjord-futen Mads Biørnschou, så var han ein rik mann då han døydde i 1702. I tillegg til eigedomane på Tonning eigde han gardar kring heile innfjorden. Nokre gardar hadde han kjøpt frå krungodset. Andre hadde han slege under seg som oppgjer for gjeld.

Også handel i Olden

Sidan den eldste sonen, Rasmus Tonning, drog til Bergen og vart kjøpmann der, vart det den andre sonen, Peder Pederson Tonning d.e.(1663–1725) som overtok handelen i Perhus-tunet i 1685. Handelsmannen på Tonning fekk frå 1715 privilegium for handel og gjestgiveri på Oldeøyra i Olden, og låg støtt i strid med kremmaren i Utvik om rettane til handel i indre fjorden. Han var også harm fordi ein heimkomen soldat hadde slege seg til med handel i Olden utan å ha løyve til det. I 1720 klagar han dessutan over at bøndene reiser med jordbruksvarene sine til Bergen og byter til seg kjøpevarer der i staden for å handle gjennom kremmaren på Tonning.

Frå 1739 overtok Tonning også retten til å drive gjestgiveri i Innvik - rett nok berre som filial under Tonning. Her tilsette han Hans Hansson som filialstyrar.

Eigde Olden-kyrkja

Enkja Ingeborg styrde handelen frå Peder døydde i 1725 og fram til sonen Peder Pederson Tonning tok over i 1734 både på Tonning og i Olden. Medan mora hadde opparbeidd mykje gjeld og måtte pantsetje ein stor del av eigedomane i den tida ho dreiv, makta Peder å snu utviklinga, og løyste inn det meste av gjelda i 1739. Også Peder Pederson Tonning d.y. kom støtt i strid med folk som dreiv konkurrerande verksemd med handel og tømmer kring indre fjorden.

Tonning-folket eigde også ei tid den gamle Olden-kyrkja, der Peder Pederson Tonning d.y. gav altartavla til kyrkja. Over inngangsdøra på kyrkja står det framleis innskrive PPT, som er initialane til kyrkjeeigaren Peder Pederson Tonning d.y.
Våningshuset frå 1765 er freda.
Det var også Peder Pederson Tonning d.y. som i 1765 bygde det staselege herskapshuset i Perhus-tunet, det som seinare har vorte kjent som Valhalla Hotell.

Bygde handelsstaden Vågsberget

I 1777 kjøpte den eldste son til Peder Pederson Tonning d.y., Peder Tonning (1738–1811), Handelsstaden Vågsberget og bygde den stort ut, m.a. med det staselege hovudhuset, og fleire sjøbuer. Sidan odelsguten drog til kysten, vart det den nest eldste sonen, Ole Pederson Tonning (ca. 1740–ca.1825) som overtok odelsgard og handel på Tonning og i Olden. Døtrene til begge brørne vart ”godt” gifte, som ein sa, til rikfolk som m.a. ætta frå futen Hans Thiis Nagel og Claus Frimann på Davik.

Tonning til Ålesund – Brandt overtek

Etter fem døtre, fekk endeleg Ole Pederson Tonning ein odelsgut i 1782. Peder Olson Tonning (1782–1839), sjå Kjende personar i Stryn fødde år 1500-1800 tok over handelsprivilegia på Tonning i 1825, men hadde alt i 1812 flytta til Ålesund. Der gjorde han karriere som sjøoffiser, postmeister og tollkassestyrar, og vart i 1838 vald til den første ordføraren i Ålesund. I 1814 vart han valt til stortingsmann for Møre og Romsdal fylke.
I 1829 selde difor faren, Ole Pederson Tonning, handelssetet på Tonning til nordlendingen Peter L. Brandt. Han vart den første ordføraren i Stryn kommune i 1838.

Dei fleste priviligerte handelsseta fekk vanskar då handelsprivilegia vart oppheva i 1844. Difor vart også handelsstaden Tonning slegen konkurs og lagt ned då Brandt døydde i 1873, og eigedomen selt og bytt ut mellom nye eigarar.

Brandt var barnlaus, og tok difor til seg Wilhelmine Todsen som fosterdotter. Ho vart gift med Olai Tenden, hotellpionéren som starta som butikkbetjent hjå Brandt, men som slo seg opp som handelsmann og hotelleigar på Faleide, og som seinare bygde det velkjende Hotell Central (sjå Tendens Hotell og Central Hotell) på Visnes i Stryn.
Våningshuset frå 1765 i Perhus-tunet er freda, og har frå 1899 vore nytta som gjestgjeveri og hotell, under namnet Valhalla Hotell.
MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no