SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Solund:

Fiskeoppdrett og sjømat i Solund

Krabbefiske på Storøy i 1950. Her er Karl og Jakob Storøy i ferd med å dra krabbeteiner. (Foto © Fylkesarkivet)
Krabbefiske på Storøy i 1950. Her er Karl og Jakob Storøy i ferd med å dra krabbeteiner. (Foto © Fylkesarkivet)
Sjå også:
· Fiskerihistoria i Solund

Publisert 11.03.2002 13:36. Oppdatert 10.11.2003 12:38.

AS Solunder Preserving

- grunnlagt 1898 av Hans Søreide.

Knut Johan Berentsen

starta landhandel i Indrøy i 1895. Seinare starta han fiskeeksport og bygde islager. Isen vart skoren for hand på eit tjern ved Stokkevåg. Berentsen dreiv eksport både til England og Tyskland av laks, kveite, hyse og hummar, og hadde fleire fiskebåtar. Han tok også imot tareoske som vart brukt til produksjon av jod. Sonen Konrad tok over og dreiv fiskemottaket inntil Sogn og Fjordane Fiskesalag tok over i Ytrøy i 1969 (sjå "Fiskesalslaget med mottak" nedanfor).

Johan Hop

starta på 1920-talet oppkjøp av krabbe på Sunnmøre. Han hadde eiga skute, og eksporterte krabben til Gøteborg. Han dreiv også omfattande potethandel med same skuta, som forliste ved Jæren i 1936, og Johan og ein dekksgut omkom.

Bernt Ravnøy

starta i 1964 oppdrett av regnbogeaure på Solneset, og er såleis ein av pionerane i norsk fiskeoppdrett.

Fiskesalslaget med mottak

Gjennom dotterselskapet AS Fiskeforsyning bygde Sogn og Fjordane Fiskesalslag på 1950- og 1960-talet fleire mottaksanlegg med fryseri. Eit av dei kom på Ytrøy i Solund i 1969. Anlegga til fiskesalslaget gjekk dårleg, og vart etter få år lagde ned eller selde. I 2002 er det Lerøy-gruppa i Bergen som står bak fiskemottaket og får mykje av ferskfisken sin derfrå.

Nåralaks

vart starta på 1980-talet av Rolf Trovåg m.fl. i Nåra. Er sidan slege saman med Sulefisk AS etter konkurs i 1994.

Leknøyfisk fiskeoppdrett

vart starta i Leknessundet i 1981 av Steinar Nybø. Anlegget hadde tre konsesjonar og sysselsette 2-3 personar. Vart i 1998 fusjonert med Aqua Farms etter fleire års samarbeid mellom selskapa.

Anlegg i Hjønnevåg.

Norevåg Fisk AS

oppdrettsanlegg i Hjønnevåg vart starta i 1983 av Arvid Hjønnevåg. Seinare kom broren Lyder Hjønnevåg med. Anlegget har drive både med matfisk og smolt, og vart i 2000 overteke av Sulefisk AS.

Ytrøy Laksefarm

i Ytrøygrend vart starta i 1984 av Arne Lending. Herdal fiskemat overtok anlegget tidleg på 1990-talet, og etter fleire eigarskifte, er det no ein del av Pan Fish-gruppa.

Hamna Laks AS

oppdrettsanlegg på Krakhella vart starta i 1984 av Magnus Hatløy m.fl. Anlegget har både matfisk og settefisk, og er no slege saman med UFO Laks som broren Leif Hatløy administrerer frå Korssund.

Sulefisk AS


Sol Smolt AS

smoltanlegg på Gylta vart starta i 1985 av Jostein Kråkås m.fl. (sjå Sulefisk AS).

Buskøy Laks

fiskeoppdrett vart starta i 1985 av Jon Midtbø m.fl. Kjøpt på 1990-talet av Leknøyfisk, seinare Pan Fish.

Lakseyngel.

Lialaks AS

smoltoppdrett på Lia ved Hardbakke vart starta i 1986 av Svein Lien.

Ytrøy Laks AS

oppdrettsanlegg vart starta i 1987 av Oddleif Ørnehaug. Han selde i 1989, og etter fleire eigarskifte er det i 2001 Pan Fish som eig anlegget.

FMC Biopolymer AS

på Buskøy -sjå "Tangskjæring og taretråling".

Sule Trans AS

vart skipa i 1996 av Jostein Kråkås m.fl., og driv brønnbåten "Refleks" som fraktar levande laks og aure til slaterianlegga - sjå Sulefisk AS.

Pan Fish-gruppa

kom inn som stor eigar av fiskeoppdrett i Solund frå tusenårsskiftet. Dei har m.a. overteke eigarskapet av tidlegare Ytrøy Laks og Ytrøy Laksefarm, og har elles overført (mellombels) fleire laksekonsesjonar frå Gulen til Solund p.g.a. sjukdomsproblem i ved anlegg i Gulen. I 2002 driv såleis Pan Fish ni oppdrettskonsesjonar i Solund.

West Well AS

vart starta på Eide i 2001 av Jostein Kråkås. Selskapet skal drive oppdrett av torsk (sjå Sulefisk AS).

Oppdrettsanlegg i Hjønnevåg. (Foto: Asle Veien, NRK)

MEIR OM SOLUND 
Solund kommune

 
Historia i Solund
Industri og næring i Solund
Kjende personar i Solund
Kommunehistoria i Solund
Krigshistoria i Solund
Kyrkjer i Solund
Samferdsle i Solund
Skular i Solund
Verd å sjå i Solund

 
Lyd frå Solund
Video frå Solund
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no