Viser bilder av vold og drap i Jehovas vitner-barnebok

Lik, steining, kvelertak, blodpøler, mennesker som drukner – alt er å finne i Jehovas vitners barnebok. – Manipulasjon og tankekontroll av små barn på grensen til overgrep, sier eksperter.

bokkombo

VOLDELIG: I Jehovas vitners barnebok «Min bok med fortellinger fra Bibelen» gjengis en rekke voldelige bilder som psykologer reagerer på. Øverst f.v: Døddsyke Job, Abraham som binder Isak på alter og hever kniv mot ham, spebarn som får kniv mot seg, død mann i blodpøl og kvelertak.

Foto: Vakttårnet/Jehovas vitner (montasje laget av NRK)

Rovdyr, smådyr og barn sammen i skjønn harmoni og idylliske omgivelser i paradiset. Eller en blodig og brutal dommedagskrig når Harmageddon kommer? Det er scenariene barn født inn i Jehovas vitner stilles overfor allerede fra foreldrene åpner barneboken for dem. I «Min bok med fortellinger fra Bibelen», Jehovas vitners egen barnebok, er historier fra deres tolkning av Bibelen samlet og fyldig illustrert med store tegninger.

HAR DU TIPS ELLER INNSPILL OM DETTE TEMAET? Kontakt NRKs journalister!

NRK.no har sendt boken til flere barnepsykologer for en vurdering. Professor Willy-Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø er ikke nådig i sine karakteristikker.

Willy-Tore Mørch

KAN BLI SKADET: Slike tegninger kan skape angst og stress og det kan skade barn på flere måter, sier professor Tore-Willy Mørch.

Foto: NRK

– Det er et overgrep mot barn å skape angst og stress mot barn. Det er liten tvil om at tegninger og fortellinger om drap og løfter om helbredelse gjennom tro er egnet til angst og stress hos barna. Barn som opplever denne typen overgrep kan bli skadet, både nevrobiologisk og psykologisk, sier Mørch til NRK.no.

Kniv mot spebarn

Tegningene gjør det klart hvor brutalt det kan bli for dem som ikke lever i Gud, Jehovas, ånd. Sentralt i deres lære står forestillingen om Harmageddon, verdens undergang. De som ikke forkynner Jehovas ord som et trofast vitne, vil møte ulykke og drepes når Harmageddon, dommedagen, inntreffer. De andre kommer til Paradiset, hvor de er sikret evig liv.

Flere fargerike tegninger illustrerer denne virkelighetsoppfatningen i barneboken gjennom bilder som blant annet:

  • Døde mennesker i blodpøl og døde soldater på slagmarken
  • Mann som kveler dame og folk som drukner under den store vannflommen
  • Abraham som binder Isak på alter, holder foran øynene hans mens han holder en stor kniv i hånden foran ham
  • Dødssyke Job som har store byller på kroppen som et ledd i Jehovas arbeid med å sile ut potensielle kandidater til Paradiset
  • Slave som blir pisket, Stefanus som blir steinet og mann som holder kniv mot et spebarn

Det spesifiseres ikke fra hvilken alder barn skal lese boken, utover at det skal skje fra man er «svært små». Men i introduksjonen fremheves bibelfiguren Samuel som et kremeksempel, siden han begynte å tjene Jehova ved tabernaklet i en alder av fire-fem år.

«Så uansett hvor liten du er, er du ikke for liten til å tjene Jehova» står det.

Kilder NRK.no har vært i kontakt med sier at boken har en svært sentral rolle i Jehovas vitne-foreldres oppdragelse, og understreker at det er forventet at man tidlig tar med barna på bibelstudier.

Rajn om harmageddon

NETT-TV: Rajn vokste opp i Jehovas vitner

Tue Toft

TANKEKONTROLL: – Jehovas vitner gir barna en tvungen tilnærming til verden gjennom tankekontroll, sier den danske psykologen Tue Toft.

Foto: Psykologhuset Odense

Det viktigste for et Jehovas vitne er å forkynne, og jo tidligere det skjønner dette samt konsekvensen av å ikke leve som et godt Jehovas vitne, jo bedre. Det går tydelig frem også i formuleringene flere steder i boken, som kan leses i sin helhet her.

Danske psykologen Tue Toft, som har jobbet med unge utbrytere fra Jehovas vitner i en årrekke, mener virkelighetsoppfatningen barn presenteres for i bøker og ellers i trosmiljøet bærer preg av tankekontroll og manipulering. På 1990-tallet sa han som sakkyndig i en barnefordelingssak i Norge der moren var Jehovas vitne at en oppvekst i trossamfunnet kunne være skadelig for barn. Det holder han fast ved fremdeles.

– Føler skyld og skam

– Barn som vokser opp i Jehovas vitner risikerer å få en dobbeltilknytning til verden; Jehovas vitner versus de verdslige i verden utenfor trossamfunnet. De lager egne regler om hvordan man skal forstå verden, en tvungen tilnærming som tar utgangspunkt i tankekontroll fra barna er svært små. For barna kan dette lage en konflikt mellom to verdener, og gir dem ekstra stress i oppveksten, sier Toft til NRK.no.

Pressetalsmann i Jehovas vitner, Tom Frisvold, avviser at barnelitteraturen deres er så brutal at den potensielt kan være skadelig.

– Vår barnelitteratur inneholder mange bilder. Noen svært få skildrer dramatiske hendelser som Bibelen forteller om. Når man sammenligner vår litteratur med ulike spill og barnetv-programmer som barn generelt eksponeres for i dag, så er vår litteratur svært uskyldig, skriver Frisvold i en e-post til NRK.no.

Tom Frisvold i jehovas vitner

USKYLDIG: Pressetalsmann Tom Frisvold i Jehovas vitner sier betegner deres barnelitteratur som uskyldig sammenliknet med spill og andre barneprogrammer.

Foto: Bjørn Mikkelsen / Enebakk avis

– Har dere noen «aldersgrense» for når barn bør eksponeres for Harmageddon?

– Vi har tillit til at ansvarsbevisste og kjærlige foreldre vet hvordan og når de skal snakke med sine barn om livets realiteter, enten det gjelder moral eller det gjelder Bibelens budskap, svarer han.

NRK.no har i en artikkelserie satt fokus på indre justis og barns rettssikkerhet i Jehovas vitner.

I dag sto det tidligere vitnet Rajn Bigseth Vogt (23) frem og fortalte om en oppvekst i et strengt regime hvor alt handlet om å tjene Jehova for å unngå Harmageddon. Hun forteller hvordan verden utenfor ble fremstilt som et slags babylon hvor synden florerte. Hun var konstant livredd for at Jehova skulle gjennomskue hennes fascinasjon for verden utenfor og ønske om å feire jul og bursdag og andre ting sammen med de andre barna på skolen.

Den måten å spille på frykt er velkjent taktikk overfor barn, sier Toft. I sommer ble det bråk da Vakttårnet ga ut en animasjonsfilm hvor moren tar fra sønnen sin en trolldomsleke fordi «Jehova hater den».

Kaja Hegg

INTET MANGFOLD: Kaja Hegg i Redd Barna mener at Jehovas vitner ikke tar høyde for mangfold i den virkelighetsoppfatningen de presenterer barn.

Foto: Redd Barnabvg

– Mange barn og unge vil føle skyld og skam over å tenke at ting i den verdslige verden er kult. Og vet at om man tenker slik, risikerer man Harmageddon og utstøtelse som igjen betyr at man blir skilt fra sine foreldre. Den frykten er en iboende del av å vokse opp i Jehovas vitner, sier han.

I 2001 startet Redd Barna et prosjekt som het Go On, hvor unge avhoppere fra lukkede trossamfunn ble fulgt opp. Rådgiver i Redd Barna og koordinator i prosjektet den gang, Kaja Hegg, sier at illustrasjonene og ordlyden i barnelitteraturen til Jehovas vitner gjenspeiler en form for manipulering av barna som fremmer dårlig samvittighet og tankekontroll hos barna.

– Manipulerende folk fins over alt, men med religion som verktøy blir det sterkere når man oppdrar barn til et slikt verdensbilde. Barn er veldig sårbare, og deres og andres synspunkter og erfaringer tillegges ikke stor vekt, dersom det ikke stemmer med de voksnes verdensbilde. Det fins ingen lære om at verden er mangfoldig i Jehovas vitner, sier Hegg til NRK.no.

Angst og depresjoner

Dette strider langt på vei mot det faktum at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem fra de er syv år, og har rett til å bestemme i saker som angår dem fra de er tolv, sier professor Mørch. Han mener også at religionsfriheten brytes fordi barna tvinges til å bekjenne seg til en bestemt tro.

– Når barn blir indoktrinert til å mene at deres tro og religion er den eneste riktige vil små barn, i lojalitetens navn og i mangel av forutsetninger for rasjonell kritisk tekning akseptere dette. Når barnet modnes vil de stille spørsmål ved foreldrenes verdensbilde ut fra de impulser de får fra annen litteratur. Lukkede miljøer vil gjøre hva de kan for å forhindre barna i å få nyanserte oppfatninger. Derfor forsøker de å hindre at barn har et sosialt nettverk utenfor menigheten, sier han.

Barn som utsettes for ekstra stress i barndommen har ifølge Tue Toft høyere risiko for angst, depresjoner og ulike psykiske belastningsreaksjoner.

– Det er ikke sånn at det er eventyrfortellinger de blir fortalt. Det brukes veldig sterke bilder for å overbevise dem, sier han.

Tom Frisvold stiller seg uforstående til at en barndom i Jehovas vitner skal være preget av manipulasjon og tankekontroll på grensen til overgrep.

– Foreldre som er Jehovas vitner gjør sitt beste for å oppdra sine barn til å bli harmoniske og samfunnsnyttige voksne. Samtidig føler de også et ansvar for å lære dem om Bibelen og dens budskap. Vårt inntrykk er at barn av Jehovas vitner generelt sett er glade og trygge barn, sier han.

– Psykologer sier at oppvekstsvilkårene til barn i Jehovas vitner kan være potensielt skadelige på grunn av den overhengende Harmageddon. Hva sier du til det?

– Ulike psykologer sier ulike ting når det gjelder barneoppdragelse. Vi har ingen indikasjoner som tyder på at barn tar skade av å vite at Gud snart skal gripe inn på jorden og gjøre den til et rettferdig og godt sted å leve på.

– Eksperter mener måten dere agerer på overfor barn minner om hjernevask og manipulasjon. Hva sier du til det?

– Det er «ekspertuttalelser» som er ukjente for oss.

– I hvilken grad stimulerer Jehovas vitner barn til rasjonell, kritisk tekning og nyanserte oppfatninger av verdensbildet og virkelighetsforståelsen?

– Det er nettopp noe av hensikten med at vi er ivrige bibelstudenter. Bibelen tar til orde for et svært positivt menneskesyn og forteller om et enestående håp for menneskeheten.

– Hvordan fremstiller dere verden utenfor deres trossamfunn for medlemmene?

– Som mennesker som man skal respektere uansett hvor de kommer fra og hvilket livssyn de måtte ha.

Barneombudet: – Vi vet for lite

Barneombudet mener det generelt er for lite kunnskap om barn som vokser opp i isolerte trossamfunn. Det som kanskje er særlig vanskelig for disse barna, og som en del utbrytere uttrykker, er at troens skepsis til verden utenfor gjør det vanskelig for barna å ha tillitt til andre voksenpersoner som vil og kan hjelpe. Dermed forblir disse problemene ofte i det skjulte. Myndighetene må skaffe seg redskap til å kontrollere at trossamfunnene følger norsk lov, sier barnefaglig leder Camilla Kayed.

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York

HOVEDKVARTERET: Her fra Vakttårnets hovedkvarter i New York styrer syv menn sekten.

Foto: Sergio Herrera / Wikimedia Commons

– Det er et tankekors at myndighetene i dag kun fører tilsyn med om pengene blir brukt på riktig måte, mens det er lite fokus på forstanderens ansvar for å forhindre vold og overgrep mot barn. Her er det potensial for å sikre barns rettigheter på en bedre måte, sier Kayed til NRK.no.

POLITIET: - Vet at det skjer overgrep, men vanskelig å avsløre

Barneombudet har tidligere henvendt seg til Jehovas vitner etter rapporter fra folk som sier barn helt ned i seksårsalderen har vært på døren for å forkynne – sammen med foreldre, men i front.

– Henvendelsen fra barneombudet er ukjent for oss. Men vi mener at det er foreldrenes ansvar å vurdere hva slags aktiviteter de ønsker at deres barn skal være med dem på og hvor gamle de skal være når de får være med sine foreldre når de forkynner Bibelens lære, sier Frisvold.

Han legger til at man i Den norske kirke blir døpt som spebarn.

– Slike har ingen forutsetninger for å «si sin mening» om det medlemskapet de da får. Hos Jehovas vitner gjør foreldre sitt beste for å gi barnet et grunnlag for selv å ta en beslutning når de selv føler at det er naturlig for dem å ta stilling til religionstilhørighet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger