Hopp til innhold

Vil innføre ny tolkelov: – Bruken av ukvalifiserte tolker kan gå utover rettssikkerheten

60–70 prosent av tolkene som brukes i offentlig sektor er ukvalifiserte. Det skaper såre situasjoner, og truer rettssikkerheten. Nå foreslår regjeringen en egen tolkelov.

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil sende forslag om ny tolkelov på høring i Stortinget.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Dette er en lov som skal sikre at folk som har behov for tolk får kvalifisert tolk. Det stilles også krav om taushetsplikt, om habilitet og om politiattest der det er nødvendig, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som nå sender lovforslaget ut på høring.

I årevis har bruken av tolketjenester i offentlig sektor vært usystematisk og av lav kvalitet. Særlig barnevernet og kommunehelsetjenesten har høy bruk av ukvalifiserte tolker.

Det kan i verste fall føre til feilbehandling, brudd på taushetsplikten eller gå utover rettssikkerheten.

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, har møtt folk som ikke har fått tilstrekkelig hjelp på grunn av mangelfull informasjon og dårlig kommunikasjon.

– Tilbakemeldingen vi får fra tjenestestedene er at det dessverre er veldig ulik kvalitet på de tolkene som brukes. Vi har snakket mye med for eksempel barnevernstjenesten her i Oslo, og de mener at dårlig kvalifiserte tolker og mangel på tolker er en av de største rettssikkerhetsproblemene vi har i barnevernet.

Anne-Lise Kristensen

Anne-Lise Kristensen er Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. Hun mener det er et problem at mange tjenestesteder ikke bruker tolk når det er nødvendig.

Foto: NRK

Også i helsevesenet er underbruk av kvalifiserte tolker et problem.

Kristensen ble blant annet oppsøkt av en somalisk familie som mistet sin 20 år gamle sønn mens han var innlagt på sykehus.

– Han døde, og de forstod ikke hvorfor. Det var ingen som hadde tatt seg tid til å sette seg ned med dem og forklare med hjelp av en tolk. De kom til oss og var helt i villrede. Det skal være unødvendig å måtte bruke pasientombudet for å få tolk i en slik situasjon, sier hun.

Opp til tjenestestedene å bruke tolk

Kristensen mener problemet med dagens bruk av tolker er todelt.

– På den ene siden har vi for få kvalifiserte tolker. Det prøver vi å gjøre noe med nå ved å øke utdanningskapasiteten. Samtidig er det et stort underforbruk av tolk ute i tjenesten, og det er det tjenesteapparatet selv som må ta ansvar for.

Det nye lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser for når offentlige organer skal bruke tolk, og et krav om at tolkene skal være kvalifisert i henhold til Nasjonalt tolkeregister.

«Offentlige organer skal etter forslaget bruke tolk når det følger av lov, eller når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste», heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Det er imidlertid opp til tjenestestedene selv å sikre at det brukes tolk når det er plikt til det.

Vi ønsker at de skal ha egne retningslinjer for hvilket nivå tolken skal være på, og i hvilke situasjoner det skal brukes tolk, sier statsråden, som ikke utelukker at utdanningstilbudet for tolker må utvides.

Pasient- og brukerombudet mener loven er helt nødvendig.

– Men dette kommer til å ta tid og kreve ressurser. Tjenestestedene må sikre at de tolkene de bruker forstår litt av begrepsapparatet som tilhører det egentlige tjenestestedet. Men vi må nok også utvide utdanningsmulighetene så vi kan ha kvalifiserte tolker i hele landet.

AKTUELT NÅ