Vil ha meir forsking på kroppskamera for norske politifolk

Politiet må gjere ei grundig vurdering før dei eventuelt innfører kroppskamera, meiner to forskarar som har studert internasjonal bruk av slike kamera. Dei fryktar opptaka kan gå på tilliten laus.

Kroppskamera New York

I USA har politiet i lang tid brukt kamera på uniforma for å dokumentere arbeidet dei gjer. No meiner enkelte at norsk politi bør ta slike hjelpemiddel i bruk.

Foto: Mary Altaffer / Mary Altaffer

I fleire land har politiet kamera på uniforma for å dokumentere arbeidet dei gjer. I 2015 blei det gjennomført eit prøveprosjekt der politiet i Oslo brukte slike kamera, men det blei ikkje vidareført.

Dei seinare åra har det vore fleire tilfelle der politiet og publikum har ulike oppfatningar av kva som har skjedd. I sommar tok stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) til orde for at også norsk politi burde få kroppskamera som gjer opptak under oppdraga politiet er ute på.

– Politiet hamnar diverre oftare og oftare i situasjonar der ungdom og andre kan vere aggressive mot dei eller forstyrre arbeidet deira, og der ting må bli følgd opp i ettertid. For å unngå diskusjonar om kva som skjedde, er det nyttig å ha dokumentasjon, sa han.

Videoen, tatt opp med kroppskamera i 2017, viser minuttene før politiet i Las Vegas vet hvor skytingen kommer fra. Bilder fra LAS VEGAS METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT.

Videoen, tatt opp med kroppskamera i 2017, viser minutta før politiet i Las Vegas veit kvar skytinga kjem frå. Bilde frå LAS VEGAS METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT.

– Uvant at politiet brukar makt

Det norske politiet har generelt høg tillit blant publikum. Men ei innføring av kroppskamera kan i enkelte tilfelle føre til ei svekking av tilliten, fryktar politioverbetjent Trond Kyrre Simensen ved Politihøgskolen.

– Politiet må bruke makt i ein del situasjonar, og det kan vere uvant å sjå for folk. Ei pågriping kan for mange sjå brutal ut, sjølv om ho er legitim. I tillegg kan folk kjenne seg overvaka når politiet stadig brukar kroppskamera.

Simensen har saman med forskarkollegaen Joshua Phelps gått igjennom internasjonal forsking om bruk av kroppskamera. Dei har funne både positive og negative sider ved å bruke slik teknologi.

– Kroppskamera er til god hjelp når politiet skal skrive rapportar i etterkant av ei hending. I tillegg kan opptaka brukast til å lære av feil eller i trening, seier Phelps til NRK.

I USA har opptak også blitt brukt til å forske på politiarbeid. Forskarar har blant anna funne ut at politiet var langt meir respektfulle overfor kvite bilførarar enn overfor svarte bilførarar i trafikkontrollar.

Kroppskameraet viser politifolk i Queensland i Australia som evakuerer mennesker fra en skogbrann.
Bilder fra QUEENSLAND POLICE.

Kroppskameraet viser politifolk i Queensland i Australia som evakuerer menneske frå ein skogbrann. Bilde frå QUEENSLAND POLICE.

Tilrår prøveprosjekt

Det er heller ikkje sikkert at eit slikt kamera gir ein meir avklart situasjon der politi og publikum har motstridande versjonar av det som har skjedd.

– Ein politivideo kjem berre i tillegg til ein video publisert av publikum. Det er kanskje ein annan vinkel og eit anna utsnitt. Men ein kroppskameravideo kan fortolkast i like stor grad som ein mobilvideo, seier Phelps.

Dei meiner difor det er viktig at politiet tenker seg nøye om før dei eventuelt bestemmer seg for å ta i bruk kroppskamera.

– Det er viktig å ha ei balansert haldning til den nye teknologien som kjem. Først må ein bestemme seg kvifor ein vil innføre det, kva ein ønsker å oppnå, og vege moglege positive konsekvensar opp mot moglege negative konsekvensar, seier Simensen.

Dei rår difor politiet til å gjennomføre forskingsbaserte forsøksprosjekt før ein tek ei endeleg avgjerd i saka.

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund

Forbundsleiar Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund helsar forskingsbaserte prøveprosjekt med kroppskamera velkomne.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forbundsleiar Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund meiner kroppskamera kan ha mange positivt ved seg. Men han er samd med forskarane at ein bør ha ei nøye utgreiing før det eventuelt blir innført.

– Det hadde for eksempel vore interessant å sjå om eit kamera kunne ha bidrege til å førebyggje og dempe situasjonar, eller om det bidreg til å fjerne politiet frå ungdommen og andre.

SISTE NYTT

Siste meldinger