Hopp til innhold

Venstre: – Respektlaust mot dei som er råka av trygdeskandalen

Venstre reagerer mot Frp og Senterpartiet etter trygdeskandalen. Dei to partia meiner EØS står i vegen for fornuftig norsk trygdepolitikk. – Eit respektlaust utspel mot dei som er råka, meiner Terje Breivik (V).

Nestleiar i Venstre, Terje Breivik.

Venstre-nestleiar Terje Breivik meiner det er respektlaust av Sp og Frp å ta EØS-debatten rett etter trygdeskandalen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det gjekk ikkje lang tid før det kom politiske utspel etter Nav-skandalen som ført til minst 48 feilaktige dommar mot folk som har motteke arbeidsavklaringspengar, sjukepengar og pleiepengar.

Skandalen har skjedd fordi Nav ikkje har forstått EØS-regelverket riktig.

Men både Senterpartiet og Frp meiner saka også viser at EØS står i vegen for det som eigentleg er fornuftige norske reglar. No fryktar dei to partia meir trygdeeksport.

– Vi må rydde opp

Utspelet vekker reaksjonar hos regjeringspartiet Venstre, som er positiv til EØS-samarbeidet. Venstre-nestleiar Terje Breivik sit i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Å ta denne debatten no i ein situasjon der vi må bruke alt vi har av tid og krefter på å rydde opp etter overgrep og sørge for at dei som er utsett for tidenes største Nav-skandale får oppreisning og erstatning, det er respektlaust overfor dei som er råka av skandalen, seier Breivik til NRK.

– Eit systematisk overgrep

– Regelen må vere at dei som av ulike grunnar er avhengig av trygdeytingar også må ha fridom. Trygdemottakarane skal ha like stor rett til å krysse landegrenser som vi andre har, held Breivik fram.

– Bør ein då droppe heile kravet om at fok som får ytingar frå Nav som hovudregel skal opphalde seg i landet?

– Det er heilt feil tidspunkt å ta den debatten i ein situasjon der så mange har vorte utsett for ein skandale. Men for Venstre er det heilt grunnleggande at folk som i ein kortare eller lengre periode er avhengig av støtte frå Nav skal ha fridom.

– No må vi bruke all tid og krefter på å rydde opp i det som er eit systematisk overgrep frå styresmaktene si side mot folk som er i ein vanskeleg situasjon, seier nestleiaren i regjeringspartiet Venstre.

– Men Venstre har skrive under ein regjeringsplattform der de vil arbeide for å avgrense og stoppe eksport av velferdsytingar? Kva er det du vil avgrense då?

– Vi kan alltids diskutere korleis vi kan demme opp for smutthol, svarar Breivik utan å konkretisere kva slags trygde-eksport partiet er kritisk til.

– Må stille krav

Arbeidarpartiet understrekar at det er ein tverrpolitisk vilje å unngå trygde-eksport. Også Ap ønskjer eit system der Nav fortsatt kan stille krav til den som mottek stønaden.

– Eg trur alle er einige om at vi må stille nokre krav, seier Rigmor Aasrud (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. – Men krava må jo vere i tråd med det lovverket som gjeld. Det er der vi har trått feil, og det er beklageleg.

– Er det eit politisk mål at det skal vere slik at ein må opphalde seg i landet for å få sjukepengar og arbeidsavklaringspengar?

– Utgangspunktet for oss er at dei som treng denne støtten skal få dei rette tiltaka. For dei aller fleste vil det bety å få tiltaka i Noreg, seier Aasrud.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ