Fant 11 brudd på arbeidsmiljøloven etter NRKs Adecco-avsløringer

I en ny rapport slår Arbeidstilsynet fast at Adecco har brutt arbeidsmiljøloven på 11 punkter. Nå varsles det pålegg mot bemanningsselskapet etter NRKs avsløringer om arbeidsforholdene for Viasat-selgere.

Pål Lund i Arbeidstilsynet Oslo

ALVORLIG: Tilsynsleder i Arbeidstilsynet Pål H. Lund mener mengden brudd gjør Adecco-saken alvorlig. – Elementære ting er ikke på plass, sier han.

Foto: Martin Zondag / NRK montasje

Anne-Stine Talseth

Kommunikasjonsdirektør Anne-Stine Talseth i Adecco.

Foto: Presse / Viasat
Øystein Hygen Christensen

Øystein Hygen Christensen i Viasat.

Foto: Presse / Viasat

NRK.no har i en rekke saker avslørt at ansatte i nysalgsavdelingen til Viasat har opplevd trusler, trakassering og påtvunget gratisarbeid.

Etter NRKs avsløringer og klager fra ansatte har Arbeidstilsynet gransket Adecco – som arbeidsgiver for selgerne – og Viasat – som driver nysalgsavdelingen.

Den midlertidige rapporten slår fast at det er Adecco som har ansvaret for arbeidstakerne Viasat, mens Viasat er ansvarlig for at deres egne rammevilkår ikke strider med arbeidsmiljøloven.

«Som det vil fremkomme av denne rapporten, finner Arbeidstilsynet flere alvorlige avvik knyttet til det systematisk helse, miljø – og sikkerhetsarbeidet for å ivareta arbeidsmiljøet for de ansatte knyttet til Viasat», skriver Arbeidstilsynet.

– Mengden brudd er spesielt alvorlig

Arbeidstilsynet sier man ser alvorlig på saken, og varsler nå mulige pålegg mot Adecco.

– Vi har funnet at Adecco har brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser på 11 punkter. Mengden brudd gjør saken spesielt alvorlig, sier tilsynsleder Pål H. Lund i Arbeidstilsynet til NRK.no.

Bruddene gjelder blant annet bestemmelsene om arbeidstid og overtid, fravær av en aktiv vernetjeneste, ikke tilfredsstillende HMS-opplæring og en overdreven bruk av kontrolltiltak mot de ansatte.

I tillegg stilles det spørsmål ved om det provisjonsbaserte lønnssystemet i Viasat kan være med på å bidra til psykiske belastninger for de ansatte.

– Elementære ting mangler

Lund mener at fraværet av HMS-kontroll gjenspeiles i Viasat-selgernes arbeidsforhold.

– Alle elementære ting som skal være på plass for å overvåke og håndtere utfordringer på arbeidsplassen mangler. Adecco mangler oversikten over arbeidsmiljøet. Vi har fått tilbakemelding om at Adecco har begynt å iverksette tiltak, men dette burde vært på plass tidligere, sier han.

I rapporten heter det i klartekst at det foreligger klare brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid.

Det heter også at mye av overtidsarbeidet ikke er oppgitt, noe som fører til at overtidstillegg ikke har blitt utbetalt i alle tilfeller. En selger NRK har snakket med forteller at han jobbet opp mot 400 timer overtid, uten annen betaling enn provisjon fra salg.

«Omfanget av bruddene oppgis til å være stort, men lar seg ikke tallfeste da registreringene ikke er å feste lit til.»

Kontroll av ansatte

I rapporten heter det også at det er iverksatt omfattende kontrolltiltak mot de ansatte. Dette gjelder blant annet telling av tid på samtaler, registrering av antall salg, og muligheten for mellomledere til å lytte på samtaler.

I møte med Arbeidstilsynet sier Adecco at man er kjent med kontrolltiltakene, men at disse ikke har blitt drøftet med de ansatte.

Arbeidstilsynet konkluderer med at Adecco ikke har forsikret seg om at det foreligger saklig grunn til kontrolltiltakene, og at de ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakerne.

Bekymret over stor utskiftning

Arbeidstilsynet skriver at de er bekymret over en stor utskiftning av ansatte i arbeidsmiljøet i Viasat. Tidligere ansatte har tidligere sagt til NRK at mange følte seg presset til å jobbe over evne en kort periode, for så å bli presset ut dersom man begynte å stille krav.

«Turnover er tradisjonelt forbundet med faresignaler om opplevd arbeidsmiljø for de ansatte. Høy turnover vil ofte indikere at det er problemer eller utfordringer i arbeidsmiljøet som det ikke er tatt tak i», heter det i rapporten.

I rapporten heter det også at Adecco Norge AS ovenfor Arbeidstilsynet viste til Viasat som ansvarlig for flere av temaene som ble tatt opp.

Ikke godt nok, mener tilsynet.

«Etter Arbeidstilsynets mening vil dette ikke være en tilfredsstillende ivaretakelse av Adecco Norge sitt arbeidsgiveransvar».

«Tøff omgangstone»

Arbeidstilsynet peker på at arbeidsmiljøet i bedriften er preget av en ungdommelig og tøff omgangstone mellom de ansatte og mellomlederne «som nok enkelte kan oppfatte som vanskelig å forholde seg til».

Flere av de tidligere ansatte NRK har snakket med forteller at man ble truet med sparken, dersom man ikke etterkom mellomledernes krav.

På det nåværende tidspunkt mener Arbeidstilsynet likevel ikke at det forekommer brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om det psykososiale arbeidsmiljøet, da ingen av dem som ble intervjuet kunne bekrefte en systematisk trakassering.

Adecco har frist til 13. november med å komme med et svar til varselet om pålegg. Uken etter vil Arbeidstilsynet bestemme om de vil komme med pålegg til virksomheten.

Dersom de kommer med pålegg har Adecco frist til 31. januar med å rydde opp.

Adecco: – Langt på vei i å rydde opp

Kommunikasjonsdirektør i Adecco Anne-Stine Talseth mener Adecco har kommet langt med å rette opp i forholdene.

– De fleste av de påpekte forholdene har vi selv avdekket og tatt tak i på det tidspunkt vi mottok varsling. Der hvor tilsynet varsler pålegg vil vi så snart som mulig oversende dokumentasjon på at disse er brakt i orden. De andre forholdene det gis pålegg om vil vi naturligvis rette opp umiddelbart, skriver Talseth i et omfattende tilsvar til NRK.

– Avhengig av at det føres riktig

Ifølge Talseth har alle mellomledere i Adecco vært på kurs i arbeidsmiljøloven i løpet av 2011, med spesiell fokus på arbeidstid.

– Når det nå kommer påstander om at det allikevel skal ha blitt jobbet arbeidstid som ikke er meldt til oss, er det viktig for oss å få klarhet i hva som er fakta i saken. Det er et alvorlig brudd på våre rutiner.

I tilsynsrapporten heter det også at Adecco hadde mottatt flere varslingssaker knyttet til arbeidsforholdene i Viasat, slik NRK tidligere har skrevet.

– Vi har automatiske og manuelle systemer for kontroll av arbeidstid hos Adecco sentralt, men vi er naturligvis helt avhengig av at riktig arbeidstid blir meldt til oss. Uten at det føres riktig tid på timelistene får ikke Adecco verken lønnet riktig, fakturert riktig eller kunnet føre reell kontroll med arbeidstid, sier Talseth.

– Ikke representativt

Adecco har de siste årene hatt flere tilsyn fra Arbeidstilsynet, blant annet etter avsløringer om at flere Adecco-sykehjem ble drevet ulovlig.

– Ar Arbeidstilsynet tar tak i dette opplever vi som konstruktivt, og på flertallet av tilsynene av disse har vi fått positive og gode tilbakemeldinger. Vi tar naturligvis tilbakemeldingene fra Arbeidstilsynet alvorlig, men dette omfatter forhold på én avdeling, og er ikke representativ for virksomheten vår, sier Talseth.

Arbeidstilsynet slår fast at det er Adecco som har arbeidsgiveransvaret. likevel får Viasat en anmerkning i sin tilsynsrapport som går på forvirring rundt hvem som er ansvarlig arbeidsgiver.

– Vi er fornøyd med at Arbeidstilsynet har samme syn som oss med tanke på hvem som har arbeidsgiveransvaret. Vi tar til etterretning at Arbeidstilsynet peker på forvirring rundt hvem som er den reelle arbeidsgiver, sier informasjonsansvarlig i Viasat Øystein Hygen Christensen til NRK.no.

– Det er viktig å gjennomgå rutinene vi har med Adecco og overfor arbeidstakerne deres, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger