NRK Meny
Normal

Størst sjanse til å overleve hjerteinfarkt ved noen sykehus

Det er klare forskjeller mellom norske sykehus på hvor mange som overlever et hjerteinfarkt. For første gang legger helsemyndighetene fram overlevelsestall fra ulike sykehus som behandler hjertepasienter.

Video Store forskjeller ved norske sykehus

Store forskjeller ved norske sykehus

Seks sykehus har en statistisk sett (signifikant) høyere overlevelse enn andre. Det er Feiring (Eidsvoll, Akershus), Haukeland (Bergen), Haugesund, Rikshospitalet (Oslo), St. Olav (Trondheim) og Tromsø.

I motsatt ende av skalaen er Skien, med en statistisk sett lavere overlevelse enn de andre.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har utarbeidet oversikten «Variasjon i 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus - interimanalyse fra forskningsprosjektet». Tallene i undersøkelsen er fra 2009.

Flere lidelser

Undersøkelsen gjelder ikke bare hjerteinfarkt, men også hjerneslag, hoftebrudd og total overlevelse.

Når det gjelder hjerneslag har ingen sykehus signifikant høyere overlevelse enn andre, men Fredrikstad, Haugesund, Kongsvinger, Rikshospitalet og Skien har signifikant lavere overlevelse.

Ingen sykehus har heller signifant høyere overlevelse enn andre når det gjelder behandling av pasienter med hoftebrudd, men Buskerud og Gjøvik har signifikant lavere overlevelse enn de andre sykehusene.

Sju sykehus har signifikant høyere total overlevelse enn de andre sykehusene, disse er Aker, Bodø, Bærum, Haraldsplass, Haukeland, Radiumhospitalet og Ålesund.

Seks sykehus har signifikant lavere overlevelse når det er snakk om total overlevelse, nemlig Fredrikstad, Gjøvik, Kongsvinger, Kristiansand, Odda, Volda.

Pekepinn om tilstanden

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Ericsen sier det er viktig med åpenhet i norsk helsevesen.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen redgjorde for tallene i Oslo i formiddag.

- Vi ønsker å offentliggjøre kvalitetsindikatorerer som gir en pekepinn om hvordan tilstanden er i helsevesenet. Det vil folk ha, det er viktig å ha åpenhet om det og det gir oss mulighet til både å diskutere om funksjonsfordelingen mellom ulike sykehus er riktig, eller om vi skal gjøre andre ting.

- Har de sykehusene som kommer dårlig ut her dårligere kvalitet enn de som kommer best ut?

- Det er viktig å ta noen forbehold når det gjelder disse tallene, fordi man ikke uten videre kan rangere dem. Det kan være noen sykehus som behandler de dårligste pasientene og som kommer dårligere ut, dessuten er det kanskje noen sykehus som behandler få pasienter og andre som behandler mange, noe som kan gi seg utslag. Det er imidlertid slik at sammenliknbare sykehus kan komme ulikt ut, og at de kan lære av hverandre.

- Skal pasientene kunne gå inn og se hvile sykehus som har størst overlevelse?

- Det er klart at de skal kunne gjøre det. Det forventes at vi er åpne i det norske helsevesen. For sykehus og helsepersonell er det viktig at de bruker tallene til å forbedre kvaliteten på hver enkelt avdeling.

- Flere lokale sykehus kommer godt ut. Kan det brukes i lokaliseringsdebatten?

- Da er det viktig å vite hvordan systemet fungerer. Lokalsykehus kommer bra ut fordi de kanskje sender hjerteinfarktpasientene videre til et svært avansert sykehus, og det er lokalsykehuset som blir målt. Lokalsykehusene er flinke til å sende pasientene til det rette sykehuset, sier helseministeren.

- Stor forskjell

Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog innrømmer at forskjellen er store mellom de ulike sykehusene.

Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektør Bjørn Guldvog innrømmer at forskjellen er stor mellom de ulike institusjonene, noe direktoratet vil se nærmere på.

- Vi tror ikke at overlevelse bare skyldes tilfeldigheter, men at det ligger noe reelt bak. For å kunne tolke det, trengs betydelig mer lokalkunnskap i det enkelte helseforetaket i samarbeidet mellom sykehusene.

- Kan andre sykehus lære av de som ligger på topp?

- Ja, det er sannsynlig, dessuten er det nok slik at noen av dem på toppen kan forbedre sin virksomhet, mens en del av dem i den andre enden av skalaen allerede gjør en ganske god jobb. Indikatoren gir ikke et fasitsvar, men en pekepinn.

- Hvor stor forskjell vil du si at det er?

- Jeg tror at forskjellen er for stor. Vi må gå inn og se hva som ligger bak forskjellene, og om det er grunn til å justere behandlingen ved enkelte av sykehusene.

- Bør pasientene som behandles på de laveste rangerte sykehusene være bekymret?

- Dette er tall fra 2009. Vi vet jo ikke om tallene er de samme i dag. Jeg ville tenkt at de som bor i området, og mediene der, bør være interessert i hvordan sykehuset jobber med å forbedre kvaliteten. Det kan jo tenkes at sykehus som kom dårlig ut i 2009, har gjort en kjempeinnsats for å forbedre innsatsen. Vi vil ta kontakt med de regionale helseforetakene for å spørre dem om hvordan vi kan samarbeide for å sikre at man gjør det som er mulig for å forbedre kvaliteten. Det er naturlig å starte med de sykehusene som kommer dårligst ut for å være sikre på at ny kunnskap er tatt i bruk, sier Guldvog.

Forbehold

Seksjonsleder ved Kunnskapssenteret som står bak undersøkelsen, Jon Helgeland, tar også forbehold.

- Det er viktig å understreke at disse tallene ikke egner seg til å rangere sykehusene, men kan brukes som verktøy for interne kvalitetsvurderinger i sykehus, sier Jon Helgeland, seksjonsleder ved Kunnskapssenteret.

Han sier dette er en foreløpig rapport fra en undersøkelse som forhåpentligvis fører fram til et godt indikatorsystem for sykehusene.

- Det finnes blant annet ingen «gullstandard» for hvilke indikatorer som skiller best mellom de gode og de dårlige sykehusene. Derfor må eventuelle slutninger om kvalitetsforskjeller ikke basere seg på slik overlevelsesstatistikk, men bekreftes andre typer utredninger eller undersøkelser, sier Helgeland.

Estimert, risikojustert sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter innleggelse

Hjerteinfarkt (2009)

Hjerneslag (2009)

Hoftebrudd (2009)

Alle tilstander (2009)

Feiring 100

Voss 90,7

Hagavik 99,9

Feiring 99,4

Rikshospitalet 93,8

Volda 89,9

Hallingdal 99,8

Innlandet HF 98,0

Tromsø 92,3

Sandnessjøen 89,7

Voss 94,4

Hallingdal 97,7

Rjukan 90,7

Lovisenberg 89,1

Haraldsplass 93,5

Radiumhospitalet 96,8

Haugesund 90,7

Flekkefjord 89,0

Larvik 93,3

Rikshospitalet 96,2

St Olav 90,1

Tromsø 88,7

Sandnessjøen 93,0

Ålesund 96,2

Haukeland 89,7

Hammerfest 88,6

Odda 93,0

Haraldsplass 96,2

Haraldsplass 89,6

Diakonhjemmet 88,5

Molde 92,9

Bodø 96,1

Bærum 89,6

Kongsberg 88,3

Kongsberg 92,8

Bærum 96,1

Odda 89,4

Ålesund 88,2

Ålesund 92,7

Aker 96,0

Diakonhjemmet 89,1

Narvik 88,0

Nordfjord 92,5

Stord 96,0

Larvik 88,8

Namsos 87,8

St Olav 92,5

Voss 96,0

Volda 88,6

Lærdal 87,8

Tynset 92,3

Haukeland 95,9

Arendal 88,4

Aker 87,8

Tromsø 92,1

Mosjøen 95,9

Lovisenberg 88,3

Levanger 87,7

Elverum 92,0

Tromsø 95,8

Tynset 88,2

Bærum 87,4

Aker 92,0

Lovisenberg 95,7

Elverum 88,2

Lofoten 87,3

Diakonhjemmet 91,9

Lillehammer 95,7

Namsos 88,2

Vesterålen 87,3

Flekkefjord 91,8

Førde 95,5

Lofoten 88,0

Mosjøen 87,3

Namsos 91,6

Levanger 95,5

Aker 87,9

Arendal 87,2

Notodden 91,5

Orkdal 95,5

Lillehammer 87,9

St Olav 87,2

Førde 91,5

Namsos 95,4

Ullevål 87,9

Haukeland 87,2

Bærum 91,3

Tønsberg 95,3

Stord 87,8

Bodø 87,1

Stord 91,2

St Olav 95,3

Voss 87,7

Rjukan 87,0

Fredrikstad 91,2

Skien 95,3

Kirkenes 87,3

Kirkenes 86,8

Harstad 91,1

Diakonhjemmet 95,2

Moss 87,2

Moss 86,8

Haukeland 91,1

Kirkenes 95,2

Hamar 87,1

Harstad 86,6

referanse 91,1

Stavanger 95,2

referanse 87,0

Stord 86,5

Levanger 91,1

referanse 95,1

Lærdal 87,0

referanse 86,2

Kirkenes 91,1

Ringerike 95,0

Ahus 86,9

Orkdal 86,2

Vesterålen 90,9

Molde 95,0

Førde 86,9

Haraldsplass 85,9

Ullevål 90,9

Notodden 94,9

Stavanger 86,9

Tønsberg 85,9

Rana 90,9

Haugesund 94,9

Mosjøen 86,5

Ullevål 85,8

Bodø 90,8

Nordfjord 94,9

Kristiansund 86,4

Lillehammer 85,8

Narvik 90,5

Hammerfest 94,9

Hammerfest 86,3

Hamar 85,7

Lillehammer 90,4

Lofoten 94,9

Bodø 86,1

Nordfjord 85,6

Tønsberg 90,4

Ullevål 94,8

Nordfjord 86,1

Kristiansand 85,5

Haugesund 90,2

Ahus 94,8

Ringerike 85,9

Molde 85,5

Moss 90,2

Tynset 94,6

Buskerud 85,6

Ahus 85,3

Kristiansund 90,0

Moss 94,6

Ålesund 85,6

Stavanger 85,0

Skien 89,8

Hamar 94,6

Flekkefjord 85,3

Gjøvik 84,4

Stavanger 89,7

Arendal 94,6

Sandnessjøen 85,2

Ringerike 84,4

Orkdal 89,5

Kristiansund 94,6

Kongsvinger 85,2

Førde 84,4

Arendal 89,1

Flekkefjord 94,5

Molde 85,2

Rana 84,2

Rjukan 89,0

Harstad 94,5

Orkdal 85,2

Buskerud 83,6

Kristiansand 89,0

Sandnessjøen 94,5

Fredrikstad 85,1

Skien 83,2

Ahus 89,0

Buskerud 94,5

Kongsberg 85,0

Elverum 83,1

Hammerfest 88,7

Narvik 94,5

Vesterålen 84,9

Kristiansund 82,9

Lofoten 88,6

Rana 94,4

Tønsberg 84,7

Notodden 82,8

Kongsvinger 88,5

Lærdal 94,3

Gjøvik 84,6

Haugesund 82,5

Ringerike 88,3

Kristiansand 94,2

Rana 84,5

Tynset 81,2

Buskerud 87,5

Kongsberg 94,1

Harstad 84,3

Odda 79,9

Gjøvik 86,0

Elverum 94,1

Levanger 84,3

Kongsvinger 79,2

 

Gjøvik 94,1

Narvik 83,6

Rikshospitalet 76,9

 

Vesterålen 94,1

Skien 83,6

Fredrikstad 74,8

 

Fredrikstad 93,8

Kristiansand 83,6

 

 

Odda 92,6

Notodden 83,4

 

 

Kongsvinger 92,5

 

 

 

Volda 88,9

Les tabellen her.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger