– Hvis dette hadde skjedd i Danmark hadde folk gått amok

Danske fagfolk er sjokkert over at utilregnelige draps- og voldsmenn i Norge kan slippe dom til tvungent psykisk helsevern. I Danmark får alle en dom.

Slik reagerer den danske klinikksjefen og psykiateren Mette Brandt-Christensen på at det norske systemet åpner for at psykotiske voldsmenn slipper tvungent psykisk helsevern.

OVERRASKET: Klinikksjefen ved Glostrup psykiatriske senter i Danmark, Mette Brandt-Christensen, sier det danske folk ikke hadde godtatt at psykotiske voldsmenn gikk ut av rettssalen uten dom på tvungen behandling.

– Selv jeg, som er psykiater, vil si at min rettsfølelse blir utfordret.

Klinikksjefen ved Glostrup psykiatriske sykehus utenfor København rister vantro på hodet.

Foran seg på bordet har hun NRKs gjennomgang av 23* dommer de siste ti årene der utilregnelige drapsmenn, voldsmenn og overgripere ble frikjent fordi retten mente kravene til tvungent psykisk helsevern ikke var oppfylt.

– Det ville slettes ikke skjedd i Danmark. Både vanlige folk og pressen hadde gått amok, sier Mette Brandt-Christensen.

Over 900 dømmes årlig til behandling

Nesten 50 ganger så mange utilregnelige lovbrytere dømmes til tvungen behandling i Danmark enn i Norge.

Mens Norge stiller svært strenge krav til at utilregnelige lovbrytere kan dømmes til tvungent psykisk helsevern, får alle en behandlingsdom i Danmark.

– Ifølge loven er det slik at er man utilregnelig, så skal man få en reaksjon. De vil få en dom, uansett, sier forskningsleder i det danske justisdepartementet, Britta Kyvsgaard, til NRK.no.

Det legges vekt på at de skal holdes innesperret så lenge som mulig, simpelthen fordi rettsfølelsen ikke kan bære at de går fri. Og det er et paradoks - for loven sier at vedkommende er straffri.

Psykiater Mette Brandt-Christensen

De ulike systemene fører til at kriminalitet begått av psykisk syke får svært ulike konsekvenser i de to landene.

I Danmark dømmes om lag 900 personer til tvungen behandling hvert år. I Norge er tallet i underkant av 20.

Blir hentet av politiet

Det betyr ikke at Danmarks psykiatriske sykehus flommer over av utilregnelige lovbrytere. Kun 60 av de 918 personene som ble dømt til tvungen behandling i fjor ble innlagt på institusjon og sperret inne. Resten får annen behandling i psykiatrien.

Men dersom de ikke tar medisinene sine eller nekter å samarbeide med psykiaterne, kan overlegen be politiet hente dem slik at de blir innlagt.

– Det ligger som premiss i flertallet av dommene, sier Kyvsgaard.

Hvert år må psykiateren varsle statsadvokaten om hvordan behandlingen går. Vurderingen skal også gi råd om pasienten fortsatt trenger å være under tvang.

Flertallet av dommene har en lengstetid på ett til fem år, mens andre i teorien kan være under tvungen behandling resten av livet.

– Fint at du tar medisinen din, men...

Kontrasten til det norske systemet er slående.

Her blir det store flertallet av utilregnelige lovbrytere fullstendig overlatt til psykiatrien eller seg selv uten at domstolene er inne i bildet.

Det får også konsekvenser for hvordan politiet forholder seg til saker som involverer psykisk syke.

Ettersom loven krever at kriminaliteten må være alvorlig før man kan idømme tvungent psykisk helsevern, velger politiet å henlegge saker der psykisk syke småkriminelle er involvert.

I Danmark gjør de det helt motsatt. Der blir også utilregnelige som begår hærverk og innbrudd dømt til behandling.

Alvorlighetsgraden er imidlertid ikke den eneste forskjellen.

Det norske kravet om «nærliggende fare» for gjentakelse fører til at også utilregnelige drapsmenn og voldsmenn kan gå fri. Ofte er begrunnelsen at retten mener det frivillige behandlingstilbudet er godt nok.

– Det vil simpelthen ikke forekomme i Danmark, sier Mette Brandt-Christensen.

– Her ville domstolen sagt «fint at du tar medisinene dine nå, men vi vil forvisse oss om at det du gjorde, ikke skjer igjen. Derfor får du en dom».

Ulik tolkning av utilregnelighet

Det enorme gapet mellom antall behandlingsdommer i Norge og Danmark skyldes også at de to landene har et ulikt syn på utilregnelighet.

I Danmark er det både lettere og vanskeligere for psykisk syke å slippe fengselsstraff.

På den ene siden er det vanskeligere å bli erklært utilregnelig.

Grunnen er at danskene bruker et såkalt psykologisk prinsipp, som gjør at psykotiske kriminelle kan straffes dersom lovbruddet ikke hadde sammenheng med psykosen.

I Norge bygger loven på det medisinske prinsipp. Dermed slipper alle psykotiske lovbrytere automatisk fengselstraff.

Likevel ble kun 126 psykotiske lovbrytere dømt til tvungent psykisk helsevern i Norge fra 2002 til 2010. Til sammenligning fikk 573 psykotiske lovbrytere behandlingsdom i Danmark, bare i fjor.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Britta Kyvsgaard 3

UNDERLIG: Forskningsleder i det danske justisdepartementet, Britta Kyvsgaard, kan umulig se for seg at en drapsmann verken får tvungent psykisk helsevern eller fengselsstraff. – Det høres underlig ut.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Samtidig åpner dansk lov for å dømme flere psykisk syke til behandling.

Der kan lovbrytere med psykiske lidelser, men som verken er psykotiske eller psykisk utviklingshemmede, idømmes tvungent psykisk helsevern dersom retten mener fengselsstraff ikke vil lønne seg.

I alt fikk 215 slike personer en behandlingsdom i Danmark i 2011.

– Rettsfølelsen vil ikke tåle at de går fri

Men ulike lover forklarer ikke alt.

Begge land har som grunnleggende prinsipp at utilregnelige lovbrytere ikke skal straffes. Dom til behandling skal kun brukes for å verne samfunnet mot nye lovbrudd.

Som denne saken viser har danskene åpenbart et annet syn på samfunnsvernet enn vi har her hjemme, og dømmer langt flere til behandling.

Mette Brandt-Christensen er ikke i tvil om at hensynet til folks rettsfølelse spiller en stor rolle, særlig i voldssaker.

– Det legges vekt på at de skal holdes innesperret så lenge som mulig, simpelthen fordi rettsfølelsen ikke kan bære at de går fri. Og det er et paradoks – for loven sier at vedkommende er straffri.

Ifølge den danske psykiateren fører dette paradokset til at utilregnelige lovbrytere kan holdes innesperret selv om de er friske.

Ifølge henne er det helt utenkelig at en psykotisk mann som dreper sin kone kan utskrives selv om han medisineres og blir kvitt psykosen etter noen måneder.

– Praksis i Danmark er at han vil holdes innesperret i flere år selv om han ikke lenger er psykotisk.

– Fra et psykiatrisk synspunkt kan det være litt underlig, for de kan tenke at mannen kunne ha blitt utskrevet og fått behandling mens han bodde hjemme.

NRK har funnet 23* eksempler fra de siste ti årene der drapsmenn, voldsforbrytere og andre har sluppet straff uten å bli ilagt tvungent psykisk helsevern. Trykk på silhuettene og les mer om sakene:

PRESISERING: I etterkant av artikkelserien om at utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet kan slippe dom, har førstestatsadvokaten i Hordaland gjort NRK oppmerksom på at én av dommene vi har omtalt ble anket til Høyesterett. Lagmannsrettens frikjennelse ble omgjort, og mannen som hadde drept samboeren sin ble i 2003 likevel idømt tvungent psykisk helsevern. NRK har i sin opptelling av kjente saker, tallfestet 23 kriminelle som slipper både straff og tvunget psykisk helsevern. Det korrekte tallet etter høyesterettsdommen mot denne ene personen er da 22.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger