Trygdesvindel for 6 mrd årlig

En ny rapport om trygdesvindel viser at det offentlige svindles for om lag 6 milliarder kroner årlig.

Anniken Huitfeldt og Magne Fladby

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og seksjonssjef i Nav Magne Fladby la frem rapporten om trygdesvindel onsdag.

Foto: Paal Wergeland / NRK

– Dette er misbuk av fellesskapets midler. Rapporten viser at det er riktig å skjerpe kampen mot trygdesvindel, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt

I dag la hun frem en rapport som viser omfanget av trygdesvindel i Norge.

På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har Proba Samfunnsanalyse utredet omfanget av svindel med de fem folketrygdytelsene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad.

De samlede utbetalingene til disse ordningene var på 121 milliarder kroner i 2011. Rapporten viser at det foregår svindel med 5 prosent av utbetalingene.

Flere kontroller

Huitfeldt mener dette er veldig høyt tall. Hun sier departementet er i gang med tiltak som skal redusere svindelen.

– Vi skal samkjøre offentlige registre, og styrke aktivitetsplikten ved ytelser, og se på om dagens personvernbestemmelser hindrer oss i å avdekke svindel.

Huitfeldt sier at mye av systemet er basert på tillit, men at vi i økende grad må basere oss på kontroll for å sikre velferdsytelsene.

Svindles mest med overgangsstønad

Anslagene for svindel med de fem ordningene er beregnet ut fra sannsynlighetsfordelingene fra ekspertpanelene.

  • Foreldrepenger: 475 millioner kroner av utbetalingene (3,2 prosent)
  • Dagpenger: 455 millioner kroner av utbetalingene, (4,1 prosent)
  • Uførepensjon: 2,5 milliarder kroner av utbetalingene, (4,5 prosent)
  • Arbeidsavklaringspenger 2,4 milliarder kroner av utbetalingene (6,6 prosent)
  • Overgangsstønad 327 millioner kroner av utbetalingene (12,8 prosent)

Det er store variasjoner mellom ytelsene, og usikkerheten i anslagene er stor. Ekspertene mener at det svindles mest med overgangsstønad, blant annet ved å melde inn fiktive samlivsbrudd.

I rapporter legges det vekt på anslagene er høyere enn det ekspertene tror er mest sannsynlig. Grunnen er at de ser en klar risiko for at det korrekte tallet er høyere enn det tallet de tror mest på, står det i rapporten.

Ekspertene stilte ansatte i NAV flere spørsmål for å belyse omfanget av svindel I rapporten kommer det frem de ansatte har mistanke om at 12,0 prosent av de som får utbetalt overgangsstønad, bevisst brytere reglene.

– Et godt grunnlag

Seksjonssjef i Nav Magne Fladby mener rapporten danner et godt grunnlag for å vurdere nye tiltak.

– Vi har fått en solid rapport om risiko, årsaker, vanligste måter det svindles på og forslag til tiltak. Vi skal nå vurdere rapporten og bruke denne som et grunnlag for å arbeide enda mer målrettet og effektivt mot trygdesvindel, sier han.

1. april vil Nav levere en redegjørelse om arbeidet mot trygdesvindel.

Store mørketall

Proba samfunnsanalyse understreker at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene, og at det kan være snakk om svindel som varierer fra 3 til 13 prosent mellom de forskjellige ytelsene.

– Vi anbefaler at det først og fremst benyttes forebyggende tiltak for å redusere trygdesvindel. Vi mener også at man kan utnytte kontrollarbeidet bedre for å få mer kunnskap om risiko, og i neste omgang mer effektiv kontroll, heter det i rapportens konklusjon.

Da SAS Institute la frem sin analyse i februar viste beregningene at Nav trolig svindelens for 10 milliarder kroner i året, men at det er snakk om store mørketall. Anslaget er sammenlignbart med analyser fra Sverige, mener instituttet.

Nav forvalter over 300 milliarder kroner, rundt en tredel av statsbudsjettet

I 2012 anmeldte Nav trygdesvindel for 211 millioner kroner, det er det høyeste beløpet noen gang. Totalt ble 1.199 personer anmeldt for trygdesvindel. Svindel med dagpenger utgjør nesten halve beløpet. Nav anmeldte i fjor 722 personer for dagpengesvindel av 93 millioner kroner.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger