Hopp til innhold

Ti grafer som viser Forskjells-Oslo

Oslo har flest rikinger og flest fattige. Her er ti grafer som belyser hvordan de store forskjellene i levekår slår ut fra bydel til bydel.

Grafer Forskjells-Oslo

STOR ULIKHET: Hovedstaden har de største inntektsforskjellene i landet. Ulikhetene er stor også når det kommer til andre levekår.

Foto: NRK

Valglogo

Hovedstaden har den største inntektsulikheten i landet.

Forskjellene er også store når det kommer til frafall i videregående skole, resultater på nasjonale prøver, forventet levealder og fattigdom.

373 200 kr skiller topp og bunn

  • Inntekt etter skatt langt høyere vest i byen

I 2013 var gjennomsnittsinntekten før skatt 407 100 kr i Norge. Alle bydelene som tradisjonelt regnes som Oslo Vest ligger over det. De åtte Oslo-bydelene med en snittinntekt under landsgjennomsnittet, ligger alle i øst.

Høyest snittinntekt har Vestre Aker med 678 800 kr. I Sentrum, den delen av Oslo med lavest inntekt i SSBs oversikt, er gjennomsnittet hele 373 200 kroner lavere.

Samtidig er inntektene i de rikeste bydelene så høy, at snittet for hovedstaden er høyere enn i Norge samlet.

Oslo kommunes statistikkbank, som er brutt ned på delbydelsnivå, viser at det også er store forskjeller internt i bydelene. 165 000 kroner skiller Høybråten og Fossum, som begge ligger på Stovner. Gjennomsnittsinntekten på Høybråten, som ifølge Oslo kommune er 430 000 kr, ligger også høyere enn tre av bydelene på St. Hanshaugen i vest.

Kilde: SSB. Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre.

Lever lenger i vest

  • Over ni års forskjell i forventet levealder

Over ni år skiller topp og bunn i Oslo. Mens forventet levealder for menn i bydel Sagene er 71,5 år, er den hele 81 år i Vestre Aker. Bydelene Søndre Nordstrand og Nordstrand er de eneste bydelene i øst som ligger over landsgjennomsnittet.

SSB viser til at enslige, sosialhjelpsmottakere, personer med lav utdanning og inntekt dør tidligere enn andre. Dette forklarer trolig mye av forskjellene i levealder mellom bydelene i Oslo.

Samtidig advarer SSB mot å legge for stor vekt på levealdersstatistikken.

Ingen kjenner den gjennomsnittlige levealderen for ett årskull før alle som ble født det året er døde. Måten man beregner forventet levealder på, gjør at man ofte underestimerer den faktiske levealderen, skriver SSB i artikkelen «Fortsatt store forskjeller i levealder i Oslo».

Samtidig flytter folk ofte fra by til by og fra bydel til bydel, og det blir derfor vanskelig å gi en forventet levealder for ett geografisk område. Statistikken tar heller ikke hensyn til om utdanningsnivået, som kan spille inn på levealderen, øker eller synker i en bydel.

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, der Folkehelseinstituttet har samlet levealderstatistikk fra SSB.

Høyt utdanningsnivå også i øst

  • Andel av befolkningen med høy utdannelse

Oslo ligger høyt over landsgjennomsnittet når det kommer til utdanning. Mens cirka 30 prosent av alle nordmenn som er 16 år eller eldre har fullført utdanning på høyskoler eller universiteter, er andelen nærmere 50 prosent i Oslo.

Flere østlige bydeler som kommer langt ned på lista når det kommer til inntekt og levealder, har en høy andel av befolkningen med høyere utdanning. På Sagene, for eksempel, har nærmere 60 prosent av innbyggerne utdannelse fra høyskoler eller universiteter.

Men drabantbydelene i øst ligger bak resten av Oslo. På Stovner har bare 23 prosent høyere utdannelse. Også Grorud og Alna ligger under landsgjennomsnittet.

Kilde: SSB. Kategoriene «universitets- og høgskolenivå kort» (t.o.m. 4 år), og «universitets- og høgskolenivå lang» (utdanninger på mer enn 4 år) er slått sammen.

Nesten 40 prosent dropper ut i Gamle Oslo

  • Mens frafallet bare er 12 prosent på Ullern

Oslo har det femte laveste frafallet blant fylkene i Norge. Mens frafallsprosenten er 22,8 prosent i hovedstaden, ligger den på 24,6 prosent nasjonalt.

Men nesten halvparten av bydelene i Oslo har et høyere frafall enn landsgjennomsnittet.

Alle sju ligger øst i byen. Høyest frafall har Gamle Oslo. Der dropper 38,8 prosent ut av videregående skole. Ullern ligger best an. Kun 12 prosent av elevene der fullfører ikke videregående skole innen fem år.

Samtidig viser tallene en positiv utvikling. Alle bydelene i Oslo har lavere frafall for årene 2011-2013 enn i perioden 2007-2009. Best utvikling har bydel Sagene, der frafallsprosenten har falt med 7,2 prosentpoeng i perioden.

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, der Folkehelseinstituttet har samlet data fra SSB. Statistikken gjelder for elever bosatt i bydelen. Det er tatt utgangspunkt i elevens bydel det året han eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring.

Må få hjelp til livets opphold

  • Oslo ligger over landsgjennomsnittet

Sosialhjelp er velferdsstatens sikkerhetsnett for personer som ikke har andre muligheter til å forsørge seg selv. I Oslo mottar 3,1 prosent av innbyggerne slik hjelp.

Både St. Hanshaugen og Frogner i vest har høyere andel sosialhjelpsmottakere enn landsgjennomsnittet, som er 2,6 prosent.

Gamle Oslo topper statistikken. Der mottar 5,8 prosent av innbyggerne økonomisk sosialhjelp fra kommunen.

Kilde: SSB, andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere

Flest fattige i Oslo

  • Andel fattige etter EUs skala

Oslo har størst andel fattige av byene i Norge. Hovedstaden ligger også over landsgjennomsnittet, uavhengig av om man bruker EUs eller OECDs definisjoner.

EUs statistikkontor Eurostat definerer lavinntekt som under 60 prosent av medianinntekten i landet, og det er denne definisjonen SSB bruker hyppigst.

Dersom man tar ut studenter, regnes 10,5 prosent av Norges befolkning i lavinntektsgruppen. For Oslo er andelen langt høyere: 15,5 prosent.

Alle bydelene øst i byen, minus Østensjø og Nordstrand, har over 15,5 prosent av innbyggerne definert som fattige etter EUs målestokk. Også tradisjonelle vestkantbydeler, som St. Hanshaugen og Frogner, har høyere andel fattige enn Oslo samlet.

Høyest andel fattige finner man i Sentrum, der over 30 prosent av innbyggerne faller under EUs fattigdomsgrense.

Kilde: SSB, Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU60-skala.

Hvert 3. barn fattig i Gamle Oslo

  • Innvandrerbarn topper fattigdomsstatistikken

Når Oslo har flest fattige, har de også flest fattige barn.

På landsbasis vokste ti prosent av barn under 18 år opp i lavinntektsfamilier i 2012 (EU-målestokk). I Oslo var andelen 17 prosent.

I Gamle Oslo regnes hele 32 prosent av barna som fattige. Nordstrand er den eneste bydelen i øst som har lavere barnefattigdom enn landsgjennomsnittet.

Men også Frogner og St. Hanshaugen i vest har en høyere andel fattige barn enn i landet forøvrig.

Barn i innvandrerfamilier er kraftig overrepresentert på Oslo-statistikken. En analyse SSB har gjort av fireårs-perioden 2009 til 2012 viser at åtte av ti barn i lavinntektsgruppen har innvandrerbakgrunn.

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, der Folkehelseinstituttet har samlet data fra SSB.

Flere sliter med regning og lesing i øst

  • Større andel på laveste nivå i nasjonale prøver

Hovedstadens skoler gjør det skarpt på nasjonale prøver. Av byene gjør Oslo det best i landet i lesing og regning på 5. trinn. Som Aftenposten har kartlagt tidligere, har bydelene som kommer dårligst ut i Oslo, ofte bedre resultater enn flere store kommuner.

Samtidig er det store variasjoner innad i byen, særlig om man ser på andelen elever som scorer lavt på lesing og regning i 5. trinn.

De nasjonale prøvene i 5. klasse rangerer mestringsnivåene fra én til tre, der én er lavest. Samlet sett har Oslo færre elever på laveste nivå enn landsgjennomsnittet.

De siste resultatene i Folkehelsas statistikkbank viser at 25,4 prosent av elevene i Norge er på laveste mestringsnivå i lesing. For regning er andelen 27,2 prosent.

Seks av bydelene i Oslo har flere elever på laveste lese-nivå enn landsgjennomsnittet. Samtlige ligger øst i byen. Når det kommer til regning har bydel Gamle Oslo den høyeste andelen på laveste nivå: 39,4 prosent.

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, der Folkehelseinstituttet har samlet data fra SSB og Utdanningsdirektoratet. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ