Tallene som gir Eirik Jensen håp

Hva skjer etter at fagdommerne har satt en jurykjennelse til side? Svaret kan nok overraske mange.

Eirik Jensen

LYS I MØRKET? Eirik Jensen fotografert etter at fagdommerne satte juryens kjennelse til side.

Foto: Gunhild Hjermundrud

Etter at norgeshistoriens siste juryavgjørelse ble tilsidesatt, mente flere jurister at Eirik Jensen ville ha små muligheter i en ny rettsrunde.

Argumentet var at den nye retten da ville føle seg bundet av fagdommernes avgjørelse.

NRK har derfor gått gjennom alle de tilsidesatte kjennelsene siden 2013.

Hvordan endte disse sakene som ble satt til side av fagdommerne? Er det slik at den nye retten følger fagdommernes vurdering?

Følger juryen i fire av ti saker

Som NRK fortalte i januar, ble juryens kjennelse satt til side i 5,6 prosent av tilfellene i perioden 2013–2018 i Borgarting lagmannsrett.

NRK har nå fått hjelp av retten til å dykke dypere ned i tallene. Det viser seg at meddomsretten har vært enig med juryen i 14 av 33 saker (se tabell). Dette tilsvarer 42 prosent.

John Christian Elden snakker med pressen

HAR ANKET: Forsvarer John Christian Elden har anket til Høyesterett. Om han ikke får medhold der, går Eirik Jensen-saken til en ny runde i lagmannsretten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette viser at det er godt sannsynlig at juryens avgjørelse er riktigere enn fagdommernes vurdering, og at hvert enkelt menneske har sin selvstendige vurdering, sier Jensen-forsvarer John Christian Elden når han får se tallene NRK har hentet ut.

– Det er vanskelig å se at det er mulig for noen å hevde at det ikke foreligger rimelig tvil når en jury etter samvittighetsfull drøftelse er kommet til en frifinnelse, kommenterer Elden.

Mener det avkrefter myter

I materialet finner vi voldtektssaker, narkotikakriminalitet og korrupsjonsanklager.

Tallmaterialet er for lite til å trekke noen bastante konklusjoner, men det viser uansett at den nye retten ikke alltid følger fagdommerne.

Marianne Vollan

LEDER BORGARTING: Førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Lederen i Borgarting mener tallene kan avkrefte noen myter.

– Det er interessante tall. De viser at den nye behandlingen i meddomsrett er en fullstendig ny og reell prøving av skyldspørsmålet. Det avkrefter at andre dommere i samme domstol er forutinntatte ved den nye behandlingen, sier førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett.

Jusprofessor Alf Petter Høgberg har sett på avgjørelsene, og mener det viser at fagdommerne ikke setter terskelen høyt nok for å overprøve juryens kjennelse.

– Det er vanskelige bevissituasjoner i sakene der nei-kjennelser settes til side. Det er ikke noe som opplagt tilsier at vedkommende er skyldig. Fagdommerne går altfor langt i å overprøve i forhold til det som er lovens hensikt, sier Høgberg.

Professor Alf Petter Høgberg

JUSPROFESSOR: Alf Petter Høgberg.

Foto: UiO

Høgberg var en av flere som uttalte til VG at Jensens sjanser ville være små i en ny rettsrunde.

Hva tenker du om Eirik Jensens sak med bakgrunn i disse tallene?

Det er et håp her. Det viser at meddomsretten kan fastholde den opprinnelige vurderingen til lagretten.

Forsvarer fagdommerne

For å sette en frifinnelse til side, må de tre fagdommerne mene det er utvilsomt at tiltalte er skyldig.

– Betyr ikke dette at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side for ofte?

– Det er det ikke holdepunkter for å konkludere med. Hver dommer vil foreta en samvittighetsfull prøving av saken slik den står for dem. Det er ikke gitt at bevisbildet er fullstendig likt i den nye prøvingen. Bevis kan komme til eller falle bort, og det kan være andre nyanser i saken ved den nye behandlingen, svarer Vollan.

Hun mener det er riktig at juryordningen er avviklet.

– Det som er viktig er den rettssikkerhetsgarantien som ligger i at den nye meddomsretten gir en full begrunnelse for sin avgjørelse. Det tenker jeg er et veldig riktig skritt, sier Vollan.

Professor i rettsvitenskap ved UiO Ulf Stridbeck mener tallmaterialet er for lite til å trekke noen konklusjoner.

– Statistikken viser at det ikke er noen gitte mønstre, sier Stridbeck til NRK.

Frifunnet på nytt

Det stortingsoppnevnte juryutvalget så på tilsidesettelser på nasjonalt nivå i perioden 2005-2010.

Utvalget fant 41 tilsidesettelser av frifinnende kjennelser. Ved ny behandling ble ni (22 prosent) frifunnet og 32 (78 prosent) domfelt.

Utvalget fant 19 tilsidesatte fellende kjennelser. Ved fornyet behandling ble det avsagt åtte (42 prosent) frifinnelser og fem (26 prosent) domfellelser. Seks (32 prosent) av sakene ble henlagt.

Per Jordal og justisminister Knut Storberget i 2011

LEDET UTVALG: Per J. Jordal (t.h.) overleverer juryutvalgets rapport til justisminister Knut Storberget i 2011.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lagdommer Per J. Jordal, som ledet juryutvalget, mener det er besynderlig at tallet på tilsidesatte frifinnelser som ender med en ny frifinnelse i meddomsretten er såpass høyt.

– Ethvert slikt tilfelle er en sak i seg selv. Jeg er klar over at saken kan fremstå annerledes ved en ny behandling, men kravet er jo at «tiltalte utvilsomt er skyldig». Jeg er forundret over at ikke flere har festet seg ved dette, sier Jordal.

Slik kom vi fram til tallene

NRK har med bistand fra Borgarting lagmannsrett analysert de 37 sakene der jurykjennelsen er satt til side i perioden 2013 til 2018. Tre av dem er så sammensatte at de ikke har latt seg sortere, mens én fremdeles ikke er avgjort.

Da står vi igjen med 33 saker, som fordeler seg slik:

Ny behandling i meddomsrett

Der meddomsretten var enig med lagmannsrettens fagdommere

19

Der meddomsretten var enig med juryen i lagmannsretten

14

Totalt

33

NRK har fått Borgarting lagmannsrett til å analysere dommene

Siden sakene er sammensatte, må følgende nyanser tas med (hvert punkt viser til én sak):

Fremkommer som enig med fagdommerne i tabellen:

* Juryen sa nei på spørsmålet om narkotikaforbrytelsen var grov. Meddomsretten dømte senere for grov overtredelse.

* Juryen sa ja. Tiltalte senere dømt av meddomsretten, men for mildere overtredelse.

* Juryen sa ja. Tiltalte senere dømt av meddomsretten, men bare for forsøk.

* Juryen sa nei på begge tiltaleposter. Meddomsretten dømte senere for det ene, men frifant for det andre. Her kan man egentlig legge svaret i begge kategorier, men fremkommer som enig med fagdommerne i tabellen.

Fremkommer som enig med juryen i tabellen:

* Juryen sa nei. Tiltalte senere dømt, men etter en mildere straffebestemmelse.

* Juryen sa nei på spørsmålet om narkotikaforbrytelsen var grov eller gjaldt meget betydelig kvantum. Meddomsretten var enig i dette.

* Juryen sa nei. Tiltalte senere dømt av meddomsretten, men for mildere overtredelse.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger