SV varsler mistillit mot Hauglie

STORTINGET (NRK): SVs stortingsgruppe stemte i dag for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av hennes håndtering av trygdeskandalen. Dermed har tre partier tatt til orde for at statsråden bør gå av.

Anniken Hauglie

MISTER TILLIT: Ifølge SV burde alarmen gått tidligere i departementet i trygdeskandalen. SV-leder Audun Lysbakken viser til at saken har fått store konsekvenser for livene til flere tusen mennesker.

– SVs stortingsgruppe har ikke lenger tillit til arbeids- og sosialministeren. Det er blitt helt klart fordi hun ikke kunne gi gode svar i høringa, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken sier det også er viktig å komme til bunns i hva som har skjedd under tidligere regjeringer, også deres egen rødgrønne regjering i forbindelse med trygdeskandalen.

Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Den manglende tilliten begrunnes i: Alvoret i saken og konsekvensene for ofrene, og at alarmen kunne og burde gått før.

– Det er nå åpenbart at departementet kunne og burde ha varslet Riksadvokaten tidligere, og om de hadde gjort det, kunne en rekke justismord vært unngått, fortsetter Lysbakken.

– Stinker klassejuss

Hauglie bærer det politiske ansvaret for saken, ettersom Arbeids- og velferdsetaten (Nav) er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette er en sak som stinker klassejuss, fordi den aldri ville ha rammet de rikeste menneskene i landet vårt, som har råd til dyre advokater. Den rammer mange mennesker som har det vanskelig fra før. Da kan det ikke være sånn at det får store konsekvenser for vanlige folk, men ansvarsfrihet på toppen, sier Lysbakken.

Samtidig peker partiet på at Hauglies departement ved en rekke tidspunkter hadde opplysninger som kunne og burde ført til at alarmen gikk, og alvoret i saken ble avdekket.

– Det er naturlig at den øverste lederen, statsråden, tar ansvar for denne saken, og derfor skal vi fremme mistillit når denne saken kommer opp i Stortinget.

– Her er det avdekket svikt i veldig mange ledd. Hva hjelper det om Erna Solberg velger ny arbeidsminister?

– Saken har flere sider, men én av dem er sittende regjerings håndtering etter at saken ble kjent for dem. Det høringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen veldig tydelig har vist er at regjeringa ikke har gjort jobben sin i den situasjonen.

Lysbakken sier det også er viktig å komme til bunns i hva som har skjedd under tidligere regjeringer, også deres egen rødgrønne regjering.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Ap og Sp i tenkeboksen

Tidligere har bare partiet Rødts ene representant på Stortinget støttet mistillit mot Hauglie.

– Det er flott at SV tenker som oss. Hauglie er medansvarlig for justismord. Det er bra at hun stilles til ansvar for at hun ikke har håndtert saken som man bør forvente av en statsråd, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Mandag bekreftet også Miljøpartiet de Grønne at de kommer til å stemme for mistillit mot arbeidsministeren, melder NTB.

Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har foreløpig konkludert om de vil stille mistillitsforslag mot Hauglie.

– Vi og saksordfører ønsker at vi skal kunne diskutere med hele komiteen det videre arbeidet med saken, før vi konkluderer, sier leder i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap) til NRK.

Partiet sier at de regner med å ha svaret om to-tre uker etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen har avsluttet sitt arbeid.

Det er lett å forstå hvorfor SV stiller mistillit mot Hauglie, sier Nils T. Bjørke, som sitter i kontrollkomiteen for Senterpartiet.

– Det er en alvorlig sak, og den ble ikke noe mindre alvorlig etter høringen. Men å stille mistillit er såpass alvorlig at vi ønsker å behandle saken i komiteen først. Vi utelukker ikke noe, sier Bjørke.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

 • 27. november 2018
  Blir orientert

  Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

 • 18. desember 2018
  Saker sett på vent

  Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

 • 20. desember 2018
  Brev frå Nav

  Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

 • 18. januar 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

 • 24. januar 2019
  Brevveksling mellom Nav og departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

 • 22. februar 2019
  Uformell kontakt

  Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

 • 25. februar 2019
  Set saker på vent

  Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

 • 5. mars 2019
  Departementet sender brev

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

 • 14. mars 2019
  Ny praksis

  Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

 • 23. april 2019
  Siste politimelding

  Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

 • 21. juni 2019
  Brev frå Nav

  Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

 • 30. august 2019
  E-post frå Nav

  Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

 • 2. september 2019
  Nav ber om møte

  I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

 • 13. september 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

 • 16. september 2019
  Siste rettssak

  Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

 • 17. - 19. september 2019
  Brev til politiet

  Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

 • 26. september 2019
  Kontakt med Riksadvokaten

  Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

 • 18. - 25. oktober 2019
  Møter mellom Nav og departementet

  Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • 27. oktober 2019
  Brev frå Nav

  I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

 • 28. oktober 2019
  Brev frå Trygderetten

  Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

 • 29. oktober 2019
  Brev frå departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

 • 4. november 2019
  Brev frå ESA

  ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

 • 5. november 2019
  Stortinget blir orientert

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd.

 • 8. november 2019
  Granskingsutval

  Professor i Europa-rett ved UiO, Finn Arnesen, skal lede et granskingsutval på sju personar som skal finne ut korleis reglene kunne bli tolka feil.

 • 19. november 2019
  Visste om straffesaker

  I et brev frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer det frem at Nav allerede i februar var klar over at trygdeskandalen omfatta straffesaker.

 • 25. november
  Raudt fremmer mistillit

  Raudt-leder Bjørnar Moxnes gjør det klart at partiet fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Når Stortinget stemmer over forslaget 27. november, er det berre Moxnes som stemmer for.

 • 28. november 2019
  Ber alle statsrådar gjennomgå

  Statsminister Erna Solberg ber alle statsrådane i regjeringa om å gå gjennom sine departement og underliggande etatar for å sjekke om de har tolka EØS-regelverket galt.

 • 4. desember 2019
  Ytelsesdirektør i Nav går av

  Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør etter trygdeskandalen. Bjørn Lien, daverande direktør for Nav Innlandet, overtek etter Monland.

 • 5. desember 2019
  Brev hamna i skuff

  I eit brev som blei sendt frå Nav til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, men som først blei oversendt Stortinget nå, drøftar Nav forholdet mellom norsk lov og EUs trygdeforordning artikkel 21. Nav ber om ei tilbakemelding på sin tolking og praksis, men brevet blir i staden liggjande i ein skuff. – Eg beklagar overfor dei som er råka, seier Anniken Hauglie.

 • 17. desember 2019
  Opprettar ny nemnd

  Statsminister Erna Solberg seier på si halvårlege pressekonferanse at regjeringa opprettar ei ny nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som spring ut av saka.

 • 6. januar 2020
  Minst 78 personar feilaktig dømde

  Ei ny oversikt frå Setteriksadvokaten viser at 78 personar truleg er feilaktig dømde i trygdeskandalen. Samstundes opplyser han at talet kan vere høgare.

Høyre: – Viktig at hun blir sittende

– Jeg syns nok det er litt underlig at de konkluderer med det nå, sier Høyres representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Svein Harberg.

Han påpeker at SV tidligere stemte ned Rødts mistillitsforslag fordi de ville ha alle fakta på bordet, og at granskingsutvalget ennå ikke har vurdert saken ferdig.

– Det er viktig å vente på den endelige rapporten og behandlinga før vi konkluderer, men jeg registrerer at SV er klar for å gjøre det nå, sier Harberg.

Ifølge Harberg har Hauglie satt i gang tiltak slik at de som er rammet skal få oppreisning.

– Det å ta ansvar er ikke ensbetydende med at en må gå av. Jeg syns hun nå er så offensiv på å rydde opp, at det er viktig at hun sitter.

Sitter foreløpig trygt

Men selv om en samlet opposisjon skulle gå for mistillit, betyr ikke det at Hauglies dager som minister er talte.

De fire regjeringspartiene har som kjent flertall på Stortinget. Hauglie sitter dermed trygt med mindre enten Venstre, KrF eller Fremskrittspartiet vender henne ryggen – eller statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber henne om å trekke seg.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på det.

– Jeg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sa Solberg i kontrollhøringen fredag.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

for svar

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger